تفاوت advice و advise

advice و advise
advice و advise

تفاوت advice و advise

advice و advise از کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند. هر دو کلمه دارای املای تقریباً مشابه هستند، اما از لحاظ تلفظ کاملاً متفاوت هستند. advice به صدایِ S و advise به صدای Z ختم می‌شود. در ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت advice و advise می‌پردازیم.

کاربرد advice

advice یک اسم است و به معنای «نصیحت، توصیه و مشورت» می‌باشد. به جملات زیر که در آنها از advice استفاده شده، توجه کنید.

You should talk to Laura. She always gives excellent advice.
(.شما باید با لورا صحبت کنید. او همیشه توصیه خوبی می‌کند)

If you need some advice about which courses to take, you can talk to the professors.
(.اگر دربارۀ اینکه چه کلاس‌هایی را بردارید نیاز به مشورت دارید، شما می‌توانید با اساتید صحبت کنید)

I didn’t ask for his advice, but he told me what he thought anyway!
(.من از او مشورت نخواستم، ولی او هر آنچه فکر می‌کرد را به من گفت)

My advice is, always follow your heart!
(.نصیحت من این است که همیشه از قلبت پیروی کن)

کاربرد advise

advise یک فعل است به معنای «نصیحت کردن» یا «مشورت دادن» می‌شود. درست مانند فعلِ tell که همیشه بعد از آن مفعول واقع می‌شود، بعد از advise نیز باید یک مفعول (شخصی که مورد نصیحت قرار می‌گیرد) استفاده شود.
مثال:

The salesman advised the customer to buy the product.
(.فروشنده به مشتری توصیه کرد که این محصول را بخرد)

The experts advise the president about complex situations.
(.کارشناسان دربارۀ شرایط پیچیده به رئیس جمهور مشورت می‌دهند)

If you ask Mark, I’m sure she’ll advise you to report the problem.
(.اگر از مارک بپرسید، مطمئن هستم که شما را به گزارش کردن مشکل، توصیه خواهد کرد)

اگر بخواهیم موضوع نصیحت را در جمله دقیقاً بیان کنیم، از حرف to بعد از اسم شنونده استفاده می‌کنیم. درست مانند جملۀ زیر:

Sarah advises Mark to take a nice, long vacation.
(.سارا به مارک توصیه کرد که تعطیلات خوب و طولانی داشته باشد)

مطالب مرتبط:

تفاوت bring و take

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.