تفاوت all together و altogether

all together و altogether
all together و altogether

تفاوت all together و altogether

all together و altogether دو عبارت بسیار شبیه بهم در زبان انگلیسی هستند. اگرچه تلفظ این دو عبارت یکسان است و از لحاظ املایی نیز تفاوت اندکی دارند، اما به لحاظ گرامری کاملاً باهم تفاوت دارند. در ادامه به کاربرد و تفاوت all together و altogether می‌پردازیم.

کاربرد all together

all together یک صفت است و به معنای «هر چیزی یا هر کسی در یک مکان یکسان» می‌باشد. separately و in different place کلمات متضادِ all together هستند.

دو اصطلاح رایج که با all together استفاده می‌شوند، to get everything all together به معنایِ «قرار دادن مجموعه‌ای از چیزها در یک مکان» و to get everyone all together به معنای «جمع کردن یک گروه از اشخاص به دور هم» می‌باشد.
مثال:

Let’s go to the party all together. I don’t want to arrive alone.
(.بیایید همه باهم به مهمانی برویم. من نمی‌خواهم تنها بروم)

My family is going on a skiing trip all together.
(.خانوادۀ من همه باهم به اسکی می‌روند)

It took me a while to pack my suitcase, but now everything I’m bringing is all together.
(اگرچه بستن چمدان مقداری زمان برد، اما حالا هر چیزی که نیاز دارم در چمدانم است)

Are your notes all together, or are they in separate folders?
(.آیا یادداشت‌های شما در یک مکان هستند، یا در پوشه‌های جدا قرار دارند)

I’ve been busy getting everything all together for my presentation.
(.من مشغول سازماندهی همه چیز برای ارائه ام بوده‌ام)

My dad got the family all together to celebrate my grandma’s birthday.
(.پدرم برای جشن تولد مادربزرگم تمام خانواده را به دور هم جمع کرد)

کاربرد altogether

altogether یک قید است. همانطور که در مطلب گذشته ذکر شد قیدها می‌توانند فعل، صفت، یا قید دیگری را توصیف کنند. کلمۀ altogether سه معنای متفاوت دارد:

1- altogether می‌تواند به معنای «کاملاً» یا «تماماً» استفاده شود. در این معنی partially متضادِ altogether است.
مثال:

Our vacation was altogether wonderful.
(تعطیلات ما کاملاً شگفت انگیز بود)

I am altogether too tired to go out.
(من برای بیرون رفتن کاملاً خسته هستم)

I’m not altogether sure what the answer is.
(من تماماً مطمئن نیستم که پاسخ صحیح چیست)

2- altogether می‌تواند به معنای «در مجموع» باشد. در این حالت، altogether مجموعِ چند بخش متفاوت را بهم متصل می‌کند.
مثال:

I have $5 in bills and 50¢in coins. Altogether that makes $5.50.
(.من پنج دلار اسکناس و 50 سنت سکه دارم. که در مجموع می شود 50/5 دلار)

Altogether, there were about 200 people at the wedding.
(.در مجموع، در حدود 200 نفر در عروسی بودند)

3- altogether می‌تواند به معنای «به طور کلی» یا «روی هم رفته» استفاده شود. در این حالت، altogether برای تمام کردن یا نتیجه گیری دربارۀ موضوع صحبت یک شخص، استفاده می‌شود.
مثال:

I spent the day at work, but altogether I really enjoyed my birthday.
(.من تمام روز را در محل کار سپری کردم، اما روی هم رفته از تولدم واقعا لذت بردم)

The movie was a bit long, but altogether enjoyable.
(.فیلم کمی طولانی بود، اما به طور کلی کاملا لذت بخش بود)

نکات مهم:
– برای تشخیص تفاوت all together و altogether، به یاد داشته باشید که معنایِ all خیلی نزدیک به everything است.
– معنای altogether خیلی لفظی است.
– all together بدین معنی است که درواقع همه چیز باهم در یک مکان هستند.

 

مطالب مرتبط:

تفاوت except و accept

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.