تفاوت farther و further

تفاوت farther و further
تفاوت farther و further

تفاوت farther و further

farther و further از کلمات گمراه کننده رایج در زبان انگلیسی هستند. در این درس قصد داریم به بررسی کاربرد و تفاوت farther و further بپردازیم.

کاربرد farther

از farther معمولاً برای صبحت دربارۀ فاصله یا طول فیزیکی استفاده می‌شود. زمانی که از farther برای بیان فاصله یا طول فیزیکی استفاده می‌کنیم این کلمه صفت تفضیلی برای far می‌باشد.

برای اینکه بدانید از farther به درستی استفاده کرده‌اید، عباراتِ «چند مایل بیشتر»، «مسافت یا فاصله بیشتری» یا «چند مایل دورتر» را جایگزین آن کنید اگر دارای مفهوم بود کاربرد آن صحیح است.
مثال:

If you walk farther down the road, you will see my house.
(.اگر چند مایل بیشتر به سمت پایین جاده بروید، خانه من را خواهید دید)

The school is farther down Azadi Street.
(.مدرسه چند مایل پایین‌تر از خیابان آزادی است)

Move your chair farther toward the back of the room.
(.صندلی خود را به فاصله بیشتری به سمت پشت اتقاق حرکت دهید)

The dog ran farther than I thought.
(.این سگ مسافت بیشتری از آنچه من فکر می‌کردم دوید)

کاربرد further

از further معمولاً برای صبحت دربارۀ فاصلۀ مجازی (مانند فاصله زمانی) استفاده می‌شود. further اشاره به یک زمان یا مقدار دارد. وقتی far به معنای «much» است، صفت تفضیلیِ آن further می‌باشد.

further مترادفِ عبارات «additional» و «more time» است.

مثال:

His plan needs further study.
(.طرح او به مطالعه اضافی نیاز دارد)

I won’t listen to this any further.
(.من دیگه زمان بیشتری به این گوش نخواهم داد)

The teacher wants to discuss this further tomorrow.
(.معلم می‌خواهد که فردا زمان بیشتری راجع به این موضوع صحبت کند)

I plan to further my education.
(.من تصمیم دارم زمان بیشتری بر روی آموزش خودم صرف کنم)

نکات مهم:
1- گاهی اوقات تصمیم‌گیری برای استفاده از farther و further بسیار سخت است؛ زیرا ممکن است تمایز بین فاصله فیزکی و مجازی دشوار باشد.
مثال:

Billy is farther along on the exam than Janet.
(.بیلی از جانت در امتحان فاصله بیشتری دارد یا عقب تر است)

Billy is further along on the exam than Janet.
(.بیلی زمان بیشتری نسبت به جانت برای امتحان صرف می‌کند)

اگر مطمئن نیستید کدام یک از کلمات فوق را استفاده کنید، پییشهاد می‌کنیم از further استفاده کنید؛ زیرا محدودیت کمتری دارد. 

2- farthest و furthest صفات عالی برای far می‌باشند و از قواعد farther و further پیروی می‌کنند.

farthest برای فاصله فیزیکی استفاده می‌شود.
مثال:

We traveled the farthest to get here today.
(ما امروز بیشترین مسافت را برای رسیدن به اینجا طی کردیم)

furthest برای فاصله مجازی استفاده می‌شود.
مثال:

He is the furthest thing from my mind today.
(.من امروز دیگه زمان بیشتری برای فکر کردن به او صرف نمی‌کنم)

در این درس با تفاوت farther و further آشنا شدید؛ با این حال در برخی از دیکشنری‌ها استفاده این دو کلمه به جای یکدیگر مجاز می‌باشد.

 

مطالب مرتبط:

تفاوت principle و principal

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.