قید مکان در زبان انگلیسی

قید مکان در انگلیسی
قید مکان در انگلیسی

قید مکان در انگلیسی

قید مکان دربارۀ مکان اتفاق افتادن چیزی به ما اطلاعات می‌دهد. قیدهای مکان معمولاً بعد از فعل اصلی یا جمله‌واره‌ای که توصیف می‌کنند، واقع می شوند. قید مکان معمولا در پاسخ به سوال کجا؟ (where) می‌آید و هیچگاه صفات و قیود دیگر را توصیف نمی‌کند. برخی از قیود مکان عبارتند از:

here, there, everywhere, outside, away, around

مثال:

John looked around but he couldn’t see the monkey.
(.جان اطراف را نگاه کرد اما نتوانست میمون را ببیند)
I searched everywhere I could think of.
(.من هر جایی را که فکر می‌کردم، گشتم)
I’m going back to school.
(.من به مدرسه بر‌می‌گردم)
Come in!
(!بفرمایید داخل)
They built a house nearby.
(.آنها در این نزدیکی یک خانه ساختند)
She took the child outside.
(.او کودک را بیرون برد)

here و there
here و there

here و there

here و there از رایج‌ترین قیودِ مکان در زبان انگلیسی هستند. here و there درباره مکانِ مربوط به گویندۀ جمله به ما اطلاعات می‌دهند. here همراه با افعال حرکتی به معنای «به سمت گوینده» یا «همراه با گوینده» می‌باشد و there‌ همراه با افعال حرکتی به معنای «دور از گوینده» یا «بدون همراهی گوینده» می‌باشد.
مثال:

مفهوم جمله 
به سمت من بیا! Come here!
با من بیا: با هم می رویم و آن را می بینیم. The book is in here.
آن را در مکانی دور از من قرار بده. Put it there.
برو داخل: تو می توانی آن را خودت ببینی. The book is in there.

– دو قید مکانِ here و there با حروف اضافه ترکیب می‌شوند و بسیاری از عبارات قیدی رایج را می‌سازند.
مثال:

 

What are you doing up there?
(آنجا چه کار می کنی؟)
Come over here and look at what I found!
(!بیا اینجا و به چیزی که پیدا کردم نگاه کن)
The baby is hiding down there under the table.
(.کودک آن پایین زیر میز پنهان می‌شود)
I wonder how my driver’s license got stuck under here.
(.تعجب می‌کنم چطور گواهینامه رانندگی من زیر اینجا چسبیده است)

– در جملات تعجبی و تاکیدی here و there‌ در ابتدای جمله قرار می‌گیرند. در این حالت اگر فاعل، اسم باشد بعد از آنها فعل می‌آید و در واقع جای فعل و فاعل عوض می‌شود. به جابجایی فعل و فاعل معکوس یا inversion می‌گویند. اما اگر فاعل، ضمیر باشد بعد از آنها ضمیر می‌آید و جای فعل و فاعل عوض نمی‌شود.

مثال:

Here comes the bus!
(.در اینجا اتوبوس می‌آید)
There goes the bell!
(.آنجا زنگ می‌زند)

در دو جمله فوق قیود Here و There در ابتدای جمله واقع شده‌اند و از آنجایی فاعل بعد از آنها اسم (bus, bell) می‌باشد در نتیجه عمل جابجایی فعل و فاعل انجام شده و بعد از این قیود از فعل استفاده می‌شود.

There it is!
(!اوناهاش)
Here they are!
(آنها اینجا هستند)

در جملات فوق قیود مکان (here و there‌) در ابتدای جمله قرار دارند اما از آنجایی که فاعل بعد از آنها ضمیر (it, they) می‌باشد در نتیجه عمل جابجایی فعل و فاعل انجام نمی‌شود و بعد از این قیود از ضمیر استفاده می‌شود.

قیود مکان که می‌‎توانند حرف اضافه نیز باشند

بسیاری از قیدهای مکان می‌توانند بعنوان حرف اضافه استفاده شوند در این حالت بعد از آنها باید اسم بکار رود.
مثال:

بعنوان حرف اضافه بعنوان قید (توصیف کننده فعل) کلمه
We sat around the table.
(.ما دور میز نشستیم)
This dish takes around 15 minutes to prepare.
(.این غذا تقریبا 15 دقیقه طول می‌کشد تا آماده شود)
around
I hung my coat behind the door.
(.من کتم را پشت در آویزان کردم)
Hurry! You are getting behind.
(.عجله کن! داری عقب می‌مونی)
behind
Go down the road and turn left.
(.به پایین جاده بروید و به سمت چپ بپیچید)
She fell down.
(.او پایین افتاد)
down
I dropped the letter in the mailbox.
(.او نامه را به داخل صندوق پست انداخت)
His mother came in.
(.مادرش به داخل آمد)
in
The flowers dropped off the tree.
(.گلها از روی درخت افتادند)
You should get off at the next stop.
(.شما باید در ایستگاه بعدی پیاده شوید)
off
Look at all the books on your desk!
(.به همه کتاب‌های روی میز خود نگاه کن)
It’s very cold so put a coat on.
(.هوا خیلی سرد است پس یک کت بپوش)
on
I will hang the picture over my bed.
(.من عکس را روی تختم آویزان خواهم کرد)
He turned over and went sleep.
(.او چرخید و به خواب رفت)
over

قیود مکانی که به where ختم می‌شوند

قیود مکانی که به where ختم می‌شوند، درباره مکان نظر می‌دهند؛ بدون اینکه مکان و جهت خاصی را مشخص کنند.
مثال:

I would like to go somewhere warm for my vacation.
(.من می خواهم برای تعطیلات خود به یک جای گرم بروم)
Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?
(.آیا جایی هست که من بتوانم یک بشقاب اسپاگتی عالی اطراف اینجا پیدا کنم)
I have nowhere to go.
(.من جایی ندارم بروم)
His children go everywhere with him.
(.بچه‌هایش همه جا با او می‌روند)

قیود مکانی که به wards ختم می‌شوند

قیدهای مکانی که به wards ختم می‌شوند؛ بیان‌کنندۀ حرکت در یک جهت خاص هستند.
مثال:

Cats don’t usually walk backwards.
(.معمولا گربه ها به سمت عقب راه نمی‌روند)
The ship sailed westwards.
(.کشتی به سمت غرب حرکت کرد)
The balloon drifted upwards.
(.بالن به سمت بالا حرکت کرد)
We walked homewards.
(.ما به سمت خانه قدم زدیم)

توجه:
toward قید مکان نیست، بلکه حرف اضافه است؛ بنابراین بعد از آن اسم یا ضمیر می‌آید.
مثال:

He walked towards the car.
(او به سمت ماشین قدم زد)
She ran towards me.
(او به سوی من دوید)

قیود مکان بیان‌کننده حرکت و مکان

برخی از قیدهای مکان در آن واحد هم حرکت و هم مکان را بیان می‌کنند.
مثال:

The child went indoors.
(.کودک به داخل خانه رفت)
He lived and worked abroad.
(.او خارج از کشور زندگی و کار کرد)
Water always flows downhill.
(.آب همیشه در سراشیبی چریان دارد)
The wind pushed us sideways.
(.باد ما را به سمت کنارها کشید)

مطالب مرتبط:
قید و انواع آن در انگلیسی

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *