کاربرد neither، either و both در انگلیسی

both-either-neither
both-either-neither

کاربرد neither، either و both در انگلیسی

neither، either و both از وابسته های پیشرو توزیع کننده هستند که برای بیان پراکنش بین اعضای یک جفت از چیزی استفاده می‌شوند. این کلمات برای اشاره به گروه‌های بیش از دو نفر و اندازه‌های نامشخص استفاده نمی‌شوند.

کاربرد both

both اشاره به مجموعِ دو چیز دارد و به معنای «هر دو» می‌باشد. both هم به تنهایی استفاده می‌شود و هم با اسامی جمع (همراه با حرف تعریف یا بدون حرف تعریف).
مثال:

Both were born in Iran.
(.هر دو در ایران به دنیا آمدند)

Both children were born in Iran.
(.هر دو کودک در ایران به دنیا آمدند)

Both the children were born in Iran.
(.هر دو کودک در ایران به دنیا آمدند)

Both my parents have fair hair.
(.هر دو والدین من موهای زیبایی دارند)

این کلمه می‌تواند با حرف اضافۀ of و اسم جمع استفاده شود، در این حالت بعد از of باید حرف تعریف the یا وابسته پیشرو دیگری واقع شود.
مثال:

Both of the children were born in Iran.
(.هر دو کودک در ایران به دنیا آمدند)

Both of my parents have fair hair.
(.هر دو والدین من موهای زیبایی دارند)

اگر بعد از both ضمیر جمع بیاید باید بین ضمیر و both حرف اضافۀ of واقع شود.
مثال:

Both of us like skiing.
(.هر دوی ما اسکی کردن را دوست داریم)

I told both of them to calm down.
(.من به هر دوی آنها گفتم که آرام باشند)

نکات مهم:
1- both هیچگاه با اسامی مفرد استفاده نمی‌شود؛ زیرا اشاره به دو چیز دارد.
2- اگر both فاعلِ جمله باشد، فعلِ آن باید جمع باشد.
3- both در جملات منفی استفاده نمی‌شود و به جای آن از neither بکار می‌رود.

کاربرد either

either مثبت است و وقتی به تنهایی استفاده می‌شود، اشاره به یکی از اعضایِ جفت دارد. either به معنای «یکی یا دیگری» می‌باشد. از آنجایی که either اشاره به یکی از اعضای جفت دارد؛ بنابراین باید قبل از اسم مفرد استفاده شود.
مثال:

I can stay at either hotel.
(.من می‌توانم در هر دو هتل بمانم)

Either day is fine for me.
(.هر دو روز برای من خوب است)

تنها زمانی می‌توان بعد از either از اسامی و ضمایر جمع استفاده کرد که بعد از آن حرف اضافۀ of واقع شده باشد.
مثال:

There are two chairs here. You can take either of them.
(.دو صندلی در اینجا وجود دارد. شما می‌توانید هر یک از آنها را انتخاب کنید)

Either of you can come.
(.هر یک از شما می‌توانید بیایید)

Either of the hotels will be fine.
(.هر یک از هتل‌ها خوب خواهد بود)

I can eat either of the salads.
(.من می‌توانم هر یک از سالادها را بخورم)

either می‌تواند با or نیز استفاده شود، در این حالت معنای آن تفاوتی نمی‌کند اما در این حالت دیگر یک توزیع‌کننده نخواهد بود؛ بلکه یک کلمه ربط است.
مثال:

You can have either ice cream or chocolate cake.
(.شما می‌توانید یا بستنی یا کیک شکلاتی بخورید)

I will come on either Thursday or Friday.
(.من در روز پنج شنبه یا جمعه خواهم آمد)

You can either come inside or put on your raincoat.
(.شما می‌توانید یا بیایید داخل یا پالتو بارانی خود را بپوشید)

نکته مهم:
اگر either فاعل جمله باشد، فعلِ آن باید مفرد (سوم شخص) باشد، همچنین با فعل منفی نیز استفاده می‌شود که در اینصورت معادل neither خواهد بود.

کاربرد neither

neither منفی است و وقتی به تنهایی استفاده می‌شود، اشاره به کل دو چیز (جفت) دارد. neither به معنای «هیچ یک» می‌باشد. از آنجایی که neither اشاره به یکی از اعضای جفت دارد؛ بنابراین باید قبل از اسم مفرد استفاده شود.
مثال:

Neither chair is any good.
(.هیچ یک از دو صندلی خوب نیستند)

Neither brother came.
(.هیچ یک از دو برادر نیامد)

تنها زمانی می‌توان بعد از neither از اسامی و ضمایر جمع استفاده کرد که بعد از آن حرف اضافۀ of واقع شده باشد.
مثال:

Which bag do you want? Neither of them.
(کدام کیف را می‌خواهید؟ هیچ یک از آنها)

Neither of us was on time.
(.هیچکدام به موقع نرسیدیم)

I think neither of these dresses fits me.
(من فکر می‌کنم هیچ یک از این لباس‌ها اندازه من نیست)

Neither of the children wanted to go.
(.هیچ یک از کودکان نمی‌خواهد که برود)

neither می‌تواند با nor نیز استفاده شود، در این حالت معنای آن تفاوتی نمی‌کند اما دیگر یک توزیع کننده نخواهد بود بلکه یک کلمه ربط است.

مثال:

You can have neither cookies nor candy.
(.شما نمی‌توانید نه شیرینی و نه آب نبات بخورید)

It is neither raining nor snowing.
(.نه در حال باریدن باران است و نه باریدن برف)

She is neither tall nor short.
(.او نه بلند است و نه کوتاه)

نکته مهم:
با وجود اینکه neither منفی است، اما فعلی که با آن استفاده می‌شود باید مثبت و مفرد باشد.

3 دیدگاه‌ها

 1. مــــــرسی 🌷عالی بوووود

 2. سلام و خسته نباشین خدمت شما .
  مطالبتون عالی ، ساده و کامل بود .
  فقط ی سوال : در جمله Neither of us were on time فعل was درستتر نیست ؟

  • با درود
   در نوشتار رسمی باید از فعل مفرد استفاده شود اما در نوشتار و محاوره غیر رسمی می توان از فعل جمع یا مفرد استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *