جمله‌واره و انواع آن در زبان انگلیسی

جمله واره و انواع آن
جمله واره و انواع آن

جمله‌واره چیست؟

یک جمله‌واره (clause) گروهی از کلمات است که شامل یک فاعل و یک فعل (معمولاً همرا با سایر عناصر جمله) می‌شود. یک جمله‌واره ممکن است بخشی از یک جمله و یا به تنهایی یک جمله باشد.
مثال:

He was eating a bacon sandwich. (یک جمله واره) 
(.او در حال خوردنِ ساندویج بیکن است)

Ten minutes passed and no one had come. (دو جمله واره)
(.ده دقیقه گذشت اما هیچ کس نیامد)

جمله‌وارۀ اصلی یا مستقل:

هر جمله‌ای حداقل یک جمله‌وارۀ اصلی (main clause) را در بر می‌گیرد. جمله‌وارۀ اصلی ممکن است بخشی از یک جملۀ مرکب یا پیچیده باشد اما به تنهایی نیز دارای مفهوم و معنی است.
جمله‌های مرکب، بیش از یک جمله را شامل می‌شوند که بوسیلۀ یک کلمۀ ربط دهنده (مانند: and, but, so, or, as) بهم وصل می‌شوند.
مثال:

I love sport and I’m captain of the local football team. 
(.من عاشق ورزش هستم و من کاپیتان تیم فوتبال محلی هستم)

She was born in Spain but her mother is Polish.
(.او در اسپانیا متولد شد اما مادرش لهستانی است)

در جمله اول، دو جمله‌واره اصلی یا مستقل بوسیله یک ربط دهنده (and) بهم وصل شده‌اند. در جمله دوم نیز دو جمله وارۀ اصلی بوسیلۀ یک ربط دهنده (but) بهم وصل شده‌اند. توجه داشته باشید که هر یک از جمله‌واره ها به دلیل اینکه اصلی هستند، به تنهایی معنی و مفهوم دارند.

جمله واره های وابسته یا پیرو:

یک جمله وارۀ وابسته (dependent clause) برای اینکه معنی و مفهوم داشته باشد؛ به یک جمله‌وارۀ اصلی، وابسته است. ترکیب جمله وارۀ مستقل و وابسته، یک جملۀ پیچیده را شکل می‌دهد.

مثال:

After we had had lunch, we went back to work.
(.بعد از اینکه ما ناهار خوردیم، به محل کار خود برگشتیم)

I first saw her in Paris, where I lived in the early nineties.
(.من ابتدا او را در پاریس دیدم، جایی که در اوایل دهه 90 زندگی میکردم)

در جملۀ اول، After we had lunch جمله‌وارۀ وابسته و we went back to work جمله واۀ مستقل است.
در جملۀ دوم، I first saw her in Paris جمله‌وارۀ مستقل و where I lived in the early nineties جمله‌وارۀ وابسته است.

جمله‌وارۀ شرطی:

جمله‌وارۀ شرطی، جمله‌واره‌ای است که معمولاً با if یا unless شروع می شود و چیزی را که ممکن یا محتمل است، توصیف می‌کند.

مثال:

If I study, I will pass the exam.
(.اگر من درس بخوانم، امتحان را قبول خواهم شد)

I’ll be home tomorrow unless the plane’s delayed for hours.
(.من فردا در خانه خواهم بود مگر اینکه هواپیما به مدت چند ساعت به تعویق افتاده باشد)

در جمله وارۀ اول، If I study جمله وارۀ شرطی و I will pass the exam جمله وارۀ مستقل است.
در جمله دوم، I’ll be home tomorrow جمله وارۀ مستقل و unless the plan’s delayed for hours جمله وارۀ شرطی است.

جمله‌وارۀ موصولی:

جمله‌وارۀ موصولی، جمله‌واره‌ای است که بوسیلۀ ضمایرِ موصولی نظیرِ which, that, whom, whose, when, where, who به جمله‌وارۀ مستقل وصل شده باشد.

مثال:

I first saw her in Paris, where I lived in the early nineties.
(.من ابتدا او را در پاریس دیدم، جایی که در اوایل دهه 90 زندگی میکردم)

 در این جمله، I first saw her in Paris یک جمله‌وارۀ مستقل و where I lived in the early nineties یک جمله وارۀ موصولی است.

این مطلب را نیز مشاهده کنید: جمله واره موصولی و انواع آن 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *