حروف ربط هم پایه در زبان انگلیسی

حروف ربط هم پایه
حروف ربط هم پایه

بیشتر افراد هنگام شنیدن نام حروف ربط اولین چیزی که به ذهنشان می‌آید حروف ربط هم پایه است. در زبان انگلیسی هفت حرف ربط هم پایه (for, and, nor, but,or, yet, so) وجود دارد. برای این که حروف ربط هم پایه را یاد بگیرید این کلمه را بخاطر بسپارید: FANBOYS

 F = for
A = and
N = nor
B =but
O = or
Y = yet
S = so

حروف ربط هم پایه

حروف ربط هم پایه (Coordinating Conjunctions) کلمات، عبارات و جمله واره های مستقل را که ساختار موازی (همسان) دارند، بهم وصل می‌کنند. جمله واره مستقل یا اصلی، جمله‌واره‌ای است که به تنهایی می‌تواند یک جمله باشد و نیازی به اطلاعات اضافی ندارد. جمله واره وابسته، جمله‌واره‌ای است که اطلاعات اضافی به جمله‎واره مستقل اضافه می‌کند و به تنهایی نمی‌تواند یک جمله باشد. در واقع معنی و مفهوم آن وابسته به جمله واره مستقل است.
مثال:

The student failed the test. [جمله‌واره مستقل]
(.او در امتحان مردود شد)

because she didn’t study [جمله‌واره وابسته]
(زیرا او درس نخواند)

در مثال های فوق، جملۀ اول یک جمله واره مستقل است؛ زیرا به تنهایی می تواند یک جمله کامل باشد و نیازی به اطلاعات اضافی ندارد. اما جملۀ دوم یک جمله واره وابسته است و نمی تواند یک جمله کامل باشد؛ زیرا فاقد مفهوم و معنای کامل است. برای کامل کردن جمله وارۀ وابسته باید آن را با جمله وارۀ مستقل ترکیب کنیم:

The student failed the test because she didn’t study.
(این دانش آموز در امتحان رد شد زیرا درس نخواند)

کاربرد حروف ربط هم پایه

هر کدام از حروف ربط هم پایه کاربردهای متفاوتی دارند که در ادامه به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم.

کاربرد for

for همانند because برای بیان دلیل و هدف بکار می‌رود. تنها تفاوت for و because این است که وقتی بوسیلۀ for دو جمله‌واره را بهم وصل می‌کنید، قبل از آن باید از ویرگول استفاده کنید. اما وقتی که دو جمله‌واره را بوسیلۀ because بهم وصل می‌کنید، قبل از آن نباید از ویرگول استفاده کنید.
مثال:

I go to the park every Friday, for I love to watch the ducks on the lake.
(.من هر هفته جمعه به پارک میروم، زیرا دوست دارم که اردکها را در دریاچه ببینم)

I drank some water, for I was thirsty.
(.من مقداری آب نوشیدم، زیرا تشنه بودم)

She put on a sweater, for it was cold outside.
(.او یک ژاکت پوشید، زیرا بیرون سرد بود)

کاربرد and

and برای اضافه کردن چیزی به چیز دیگر استفاده می‌شود.
مثال:

I go to the park every Friday to watch the ducks on the lake and the shirtless men playing soccer.
(.من هر هفته جمعه به پارک می‌روم تا اردکهای روی دریاچه و مردان در حالِ بازی فوتبال را ببینم)

He was tired, and he had a headache.
(.او خسته بود و سردرد داشت)

کاربرد nor

nor برای بیان یک گزینه یا انتخاب منفی در ادامۀ یک نظر منفی دیگر استفاده می‌شود. فعلِ جمله وارۀ قبل از nor باید منفی باشد و فعلِ جمله وارۀ بعد از nor باید مثبت باشد.
مثال:

I don’t go for the fresh air nor really for the ducks. Honestly, I just like the soccer.
(.در واقع من نه برای هوای تازه و نه برای اردک‌ها می‌روم. صادقانه بگویم، من فقط فوتبال را دوست دارم)

She doesn’t drink milk, nor does she eat butter.
(.او نه شیر می‌نوشد و نه کره می‌خورد)

I can’t whistle, nor can I sing.
(.من نه می‌توانم سوت بزنم و نه می توانم آواز بخوانم)

They were not wearing jackets, nor were they carrying umbrellas.
(.آنها نه ژاکت می‌پوشند و نه چتر همراه خود می‌برند)

کاربرد but

برای بیان مغایرت از but استفاده می‌شود.
مثال:

Arash studied a lot, but he didn’t pass the test.
(.آرش زیاد مطالعه کرد، اما آزمون را قبول نشد)

The soccer in the park is entertaining in the winter, but it’s better in the heat of summer.
(.فوتبال در پارک در فصل زمستان سرگرم کننده است، اما در گرمای تابستان بهتر است)

کاربرد or

or یک گزینه یا انتخاب دیگر را بیان می‌کند.
مثال:

You can buy the book, or you can borrow it from the library.
(.شما می‌توانید این کتاب را بخرید یا می‌توانید از کتابخانه امانت بگیرید)

Is it Tuesday or Wednesday today?
(امروز سه شنبه است یا چهارشنبه؟)

کاربرد yet

yet همانند but مغایرت را بیان می‌کند.
مثال:

Tom studied a lot, yet he didn’t pass the test.
(.تام زیاد مطالعه کرد، اما آزمون را قبول نشد)

کاربرد so

so اثر، نتیجه یا پیامد را بیان می‌کند.
مثال:

Maria was thirsty, so she drank some water.
(.ماریا تشنه بود، بنابراین او مقداری آب نوشید)

It was cold outside, so she put on a sweater.
(.بیرون سرد بود، بنابراین او یک ژاکت پوشید)

کاربرد ویرگول با حروف ربط هم پایه

همانطور که در مثال‌های فوق می‌بینید؛ قبل از برخی حروف ربط هم پایه از ویرگول استفاده شده است و برخی فاقد ویرگول هستند. در ادامه به قواعد استفاده از ویرگول با حروف ربط هم پایه می‌پردازیم.

1. وقتی حروف ربط هم پایه دو جمله واره مستقل را بهم وصل می‌کنند، قبل از آنها باید از ویرگول استفاده شود.
مثال:

I want to go see a movie but my sister has my car.[نادرست]
I want to go see a movie, but my sister has my car.[درست]

Lisa loves cats yet she does not want one living in her house.[نادرست]
Lisa loves cats, yet she does not want one living in her house.[درست]

2. وقتی حروف ربط هم پایه دو آیتم را بهم وصل می‌کنند نباید از ویرگول قبل از آنها استفاده کرد.
مثال:

She likes apples, and bananas. [نادرست]
She likes apples and bananas. [درست]
My brother is young, but smart. [نادرست]
My brother is young but smart. [درست]

3. وقتی حروف ربط هم پایه در فهرستی از آیتم‌ها (بیش از دو آیتم) بکار می‌روند، استفاده از ویرگول قبل از آنها اختیاری است.
مثال:

She is cooking chicken, potatoes, corn, and carrot. [درست]
She is cooking chicken, potatoes, corn and carrot. [درست]

4. هنگامیکه جمله واره مستقل یک جمله واره مرکب است و در آن ویرگول‌های متعدد بکار رفته، قبل از حرف ربط هم پایه از علامت نقطه ویرگول استفاده می‌شود.
مثال:

The figures at elite universities, particularly, are enough to cause sticker shock; yet the current increases at many schools are the lowest in a decade.

5. اگر جمله با حرف ربط هم پایه آغاز شود، بعد از آن ویرگول استفاده نمی‌شود.
مثال:

Yet the typical tenured professor’s salary of $43,500 still represents 10% less buying power than the equivalent salary in 1970.

6. بین دو فعل، دو فاعل، دو مفعول یا دو متمم که بوسیلۀ حرف ربط بهم متصل شده‌اند، از ویرگول استفاده نمی‌شود.
مثال:

That confuses most analogies between universities and profit-making enterprises. [مفعول حرف اضافه مرکب]
Endowments and gifts make up the rest. [فاعل مرکب]
Georgetown, for example, has eliminated one-third of its graduate programs in the past five years and recently decided to close its dental school. [فعل مرکب]

آیا در ابتدای جمله می توان از حروف ربط هم پایه استفاده کرد؟

بسیاری از اساتید زبان انگلیسی می‌گویند نباید از حروف ربط در ابتدای جمله استفاده کرد. دلیل آن هم این است که از بکار بردن جملات شکسته به جای جملات کامل جلوگیری شود. اما قانونی در رابطه با عدم استفاده از حروف ربط هم پایه در ابتدای جمله وجود ندارد. توصیه ما این است تا حد امکان از بکار بردن این حروف در ابتدای جمله خودداری کنید و در صورت استفاده، حتما قواعد زیر را رعایت کنید.

قواعد استفاده از حروف ربط هم پایه در ابتدای جمله

1. مطمئن باشید که بعد از حرف ربط هم پایه، یک جمله واره مستقل واقع شده باشد.
مثال:

While I was answering the telephone, Buster, my cat, jumped onto the kitchen counter and swatted all of my jalapeño-stuffed olives onto the dirty kitchen floor. So I had to rinse off the cat hair and crumbs sticking to these delicacies before I could add them to the salad.

2. در هر جمله‌ای از حروف ربط هم پایه در ابتدای جمله استفاده نکنید، فقط زمانی این کار را انجام دهید که نوشتۀ شما موثرتر شود.

3. بعد از حروف ربط در ابتدای جمله، از ویرگول استفاده نکنید. فقط زمانی می‌توانید از ویرگول بعد از حرف ربط هم پایه در ابتدای جمله استفاده کنید که بلافاصله بعد از آن یک قطع کننده واقع شده باشد.
مثال:

We hoped that decorating the top of Christine’s cupcake with a dead grasshopper would freak her out. But, to our amazement, she just popped the whole thing in her mouth, chewed, and swallowed.

نکته بسیار مهم
اجزایی که توسط حروف ربط هم پایه بهم وصل می‌شوند، به لحاظ گرامری باید دارای ساختار موازی باشند.

8 دیدگاه‌ها

  1. سپاس گزارم بسیار عالی بود!

  2. جای تشکر داره خدایییی🍀

  3. علی رضوی

    خیلی عالی ممنون

  4. عالی و قابل فهم ممنون

  5. بسیار عالی واقعا سپاسگزارم

  6. واقعا عالی بود ، ممنونم

  7. دست شما درد نکنه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *