نرم افزار گفتار محور پرسانش

نحوه ساخت قید از صفت

نحوه ساخت قید از صفت
نحوه ساخت قید از صفت

نحوه ساخت قید از صفت

به طوری کلی و در بیشتر حالات، با اضافه کردن ly- به صفت، می‌توان آن را تبدیل به قید کرد.
مثال:

قید صفت
cheaply cheap
quickly quick
slowly slow

اگر صفت به حرف y ختم شود به جای y، حرفِ i را قرار داده و به انتهای آن ly- اضافه می‌کنیم.
مثال:

قید صفت
easily easy
angrily angry
happily happy
luckily lucky

اگر صفت به یکی از پسوندهای ible، able و یا le- ختم شود به جای e- از حرف y- استفاده می‌شود.
مثال:

قید صفت
probably probable
terribly terrible
gently gentle

اگر صفت به ic- ختم شود به انتهایِ آن ally- اضافه می‌کنیم. در این ساختار public یک استثناست و شکل قیدی آن publicly می‌باشد.
مثال:

قید صفت
basically basic
tragically tragic
economically economic

شکل برخی قیدها با صفات‌شان یکسان است مانند: early, fast, hard, high, late, near, straight, wrong
مثال:

He is a fast runner.
(او یک دونده سریع است)
He drives very fast.
(او با سرعت رانندگی می‌کند)

This is a hard exercise.
(این یک تمرین سخت است)
He works hard.
(او سخت کار می‌کند)

I saw many high buildings.
(من ساختمان های بلندِ زیادی دیدم)
The bird flew high in the sky.
(این پرنده در ارتفاعِ بالا در آسمان پرواز می‌کند)

نکته: good یک صفت است و شکل قیدی آن well می‌باشد.
مثال:

He is a good student.
(.او یک دانش آموز خوب است)
He studies well.

(.او خوب درس می‌خواند)
She is a good violinist.
(.او یک نوازندۀ ویولونِ خوب است)
She plays the violin well.
(.او خوب ویولون می‌نوازد)

You are good swimmers.
(.شما شناگرانِ خوبی هستید)
You swim well.
(.شما خوب شنا می‌کنید)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.