افعالی که بعد از آنها مصدر و اسم مصدر استفاده می‌شود

مصدر مساوی با اسم مصدر
مصدر مساوی با اسم مصدر

مصدر مساوی با اسم مصدر:

برخی افعال هستند که بعد از آنها هم می‌توان مصدر (infinitive) و هم اسم مصدر (gerund) استفاده کرد. این افعال به لحاظ معنایی در هر دو حالت معنای یکسانی دارند و اگر هم تفاوتی داشته باشند بسیار اندک است.

افعالی که به رنگ آبی هستند دارای توضیحات می‌باشند، برای مشاهده توضیحات بر روی آنها کلیک کنید.

افعالی که می توانند با یک مصدر، اسم مصدر یا اسم همراه شوند:

allow => اجازه دادن
attempt => سعی کردن
begin => شروع کردن
bother => اذیت کردن
cease => متوقف کردن
continue => ادامه دادن
deserve => اغفال کردن
neglect => غافل شدن
omit => حذف کردن
permit => اجازه دادن
start => شروع کردن

مثال:

He began walking towards the museum.
(.او شروع به راه رفتن به سمت موزه کرد)
He began to walk towards the museum.
(.او شروع به حرکت به سوی موزه کرد)
He began his book.
(.او کتاب خود را آغاز کرد)

افعالی که می‌توانند با یک مصدر، اسم مصدر، اسم یا جمله وارۀ that همراه شوند.

fear => ترسیدن
hate => متنفر بودن
like => دوست داشتن
love => دوست داشتن
intend => قصد داشتن
prefer => ترجیح دادن
recommend => توصیه کردن

مثال:

I recommend arriving at 8:00.
(من توصیه می کنم ساعت 8 بیایید)
I recommend that you arrive at 8:00.
(من توصیه می کنم که شما ساعت 8 بیایید)
I recommend you to arrive at 8:00.
(من توصیه می کنم به شما ساعت 8 بیایید)
I recommend this book.
(من این کتاب را توصیه می کنم)

مصدر نامساوی با اسم مصدر
مصدر نامساوی با اسم مصدر

مصدر نامساوی با اسم مصدر:

برخی افعال هستند که بعد از آنها هم می‌توان مصدر (infinitive) و هم اسم مصدر (gerund) استفاده کرد ولی در معنا با هم متفاوت هستند. افعالی که به رنگ آبی هستند دارای توضیحات می‌باشند، برای مشاهده توضیحات بر روی آنها کلیک کنید.

افعالی که می‌توانند با یک مصدر، اسم مصدر یا اسم همراه شوند:

come => آمدن
go on => ادامه دادن
stop => متوقف شدن
try => سعی کردن

افعالی که می‌توانند با یک مصدر، اسم مصدر، اسم یا جمله وارۀ that همراه شوند.

forget => فراموش کردن
mean => قصد داشتن
regret => متاسف شدن
remember => به یاد آوردن

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *