کمیت‌های ناکامل و نامعلوم – some و any

some و any
some و any

کمیت‌های ناکامل و نامعلوم با Some و Any

some و any کمیت‌نماهایی هستند که همراه با اسم‌های قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش برای توصیف کمیت (مقدار) ناکامل و نامعلوم استفاده می‌شوند. در ادامه به کاربرد some و any پرداخته و در نهایت تفاوت این دو کمیت‌نما را بیان خواهیم کرد.

کاربرد some

some می تواند در جملات توصیفی استفاده شود.
مثال:

He had some rice for dinner.
(.او مقداری برنج برای شام داشت)

He got some books from the library.
(او چند کتاب از کتابخانه گرفت)

I will have some news next week.
(من هفته آینده خبرهایی خواهم داشت)

Jim wants some help with his exams.
(جیم برای امتحانش کمک می خواهد)

There is some butter in the fridge.
(مقداری کره در یخچال است)

some در جملات سؤالی نیز استفاده می‌شود؛ وقتی که شما فکر می‌کنید قبلاً جواب سوال را می‌دانید یا انتظار پاسخ مثبت دارید. پاسخ جملات زیر به احتمال زیاد مثبت خواهد بود.

Did he give you some tea?
(آیا او چای به شما داد؟)

Is there some fruit juice in the fridge?
(آیا آبمیوه در یخچال وجود دارد؟)

Would you like some help?
(آیا کمک می‌خواهید؟)

Will you have some roast beef?
(آیا گوشت گاو سرخ شده میل دارید؟)

some در جملات سؤالی و برای درخواست کردنِ چیزی یا پیشنهاد دادنِ چیزی نیز استفاده می‌شود.
مثال:

Could I have some books, please?
(آیا می توانم چند کتاب داشته باشم؟)

Why don’t you take some apples home with you?
(چرا چند سیب با خودت به خانه نمی بری؟)

Would you like some tea?
(آیا شما چای میل دارید؟)

Will you have some cake?
(آیا شما کیک میل دارید؟)

کاربرد any

any در جملات سوالی، وقتی که جواب سؤال را می دانید، استفاده می‌شود.
مثال:

Do you have any friends in London?
(آیا دوستانی در لندن دارید؟)

Do they have any children?
(آیا آنها فرزندی دارند؟)

Do you want any groceries from the shop?
(آیا شما مواد غذایی برای مغازه نیاز دارید؟)

Are there any problems with your work?
(آیا مشکلی در کارتان وجود دارد؟)

any بهمراه not برای منفی کردن جمله نیز استفاده می‌شود.
مثال:

She doesn’t want any kitchen appliances for Christmas.
(.او هیچ لوازم آشپزخانه‌ای برای کریسمس نمی‌خواهد)

They don’t need any help moving to their new house.
(.آنها کمکی برای رفتن به خانه جدیدشان نیاز ندارند)

I don’t want any cake.
(.من کیک نمی‌خواهم)

There isn’t any reason to complain.
(.هیچ دلیلی برای شکایت وجود ندارد)

نکات مهم:
1- بعد از some می‌توان از هر دو اسم قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش استفاده کرد؛ با این تفاوت که اسامی قابل‌شمارشی که بعد از some بکار می روند، باید جمع باشند.
مثال:

There are some students in classroom.
(.در کلاس تعدادی دانش‌آموز وجود دارد)

There is some water in glass.
(.مقداری آب در لیوان وجود دارد)

در جملۀ اول بعد از some به درستی از اسم جمع قابل‌شمارش استفاده شده است. با توجه به اسم جمع، فعل جمله نیز جمع می‌باشد.
در جملۀ دوم بعد از some به درستی از اسم غیرقابل‌شمارش استفاده شده است. با توجه به اسم غیرقابل‌شمارش، فعل جمله مفرد (سوم شخص) است.

2- any نیز مانند some با اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش استفاده می‌شود؛ با این تفاوت که اسامی قابل شمارشی که بعد از any بکار می‌روند، می‌توانند مفرد یا جمع باشند.

3- اگر any به معنایِ «هیچ» باشد در این صورت اسم قابل‌شمارشی که بعد از آن می‌آید، جمع خواهد بود.
مثال:

I looked in the cupboard but I couldn’t find any biscuits. (قابل شمارش)
(.من داخلِ کابینت را نگاه کردم، اما نتوانستم هیچ بیسکوییتی پیدا کنم)

I don’t need any help. (غیرقابل شمارش)
(.من به هیچ کمکی نیاز ندارم)

Do you have any brothers or sisters? (قابل شمارش)
(آیا شما هیچ برادر یا خواهری دارید؟)

Did you catch any fish? (غیرقابل شمارش)
(آیا هیچ ماهی‌ای گرفته‌اید؟)

در جملات فوق any به معنایِ «هیچ» می‌باشد، بعد از any به درستی از اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش استفاده شده است. توجه داشته باشید که در این حالت اسم قابل‌شمارش بعد از any باید جمع باشد.

3- اگر any به معنایِ «هر» باشد می‌توان از آن در جملات مثبت استفاده کرد، در این حالت اسم بعد از آن قابل‌شمارش و مفرد خواهد بود. معنای دقیق any در این حالت «مهم نیست کدام» می‌باشد.
مثال:

The seats aren’t reserved. You can take any seat you like.
(.صندلی‌ها رزرو نشده‌اند. می‌توانی هر صندلی که دوستی داری را انتخاب کنی)

Any student will be able to tell you where the college library is.
(هر دانشجویی می‌تواند بگوید کتابخانه دانشگاه کجاست. – مهم نیست از کدام دانشجو سؤال کنی)

هر دو جملۀ فوق مثبت هستند و بعد از any به درستی از اسم قابل شمارش مفرد استفاده شده است.

4- قوانین فوق در مورد سایر کلماتی که از ترکیب some و any بوجود می‌آیند نیز صادق است.

مثال:

There is somebody on the phone for you.
I’d like to go somewhere hot this summer.
I don’t have anything to wear to the dance.
I’m not hungry. I don’t want anything to eat
Does anyone know the answer?
Are you going anywhere this Christmas?
Do you want something to eat?
You can sit anywhere but here. This is my seat!

مطالب مرتبط:
کمیت نماها در زبان انگلیسی

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *