نرم افزار گفتار محور پرسانش

وارونگی در زبان انگلیسی

وراونگی یا جابجا کردن فعل و فاعل
وراونگی یا جابجا کردن فعل و فاعل

وارونگی در زبان انگلیسی

به جا به جایی فعل و فاعل در زبان انگلیسی وارونگی یا معکوس کردن (inversion) گفته می‌شود. در هنگام جا به جایی ابتدا فعل و سپس فاعل واقع می شود. وارونگی یا معکوس کردن در موارد مختلفی اتفاق می اُفتد که در ادامه به برررسیِ رایج ترین آنها می‌پردازیم.

جا به جایی فعل و فاعل با استفاده از کلمات پرسشی

گاهی وقت‌ها که می‌خواهیم جای فعل و فاعل را بعد از کلمات پرسشی از قبیل what, when, where, why و how عوض کنیم، ممکن است دچار سردرگمی شویم. این کلمات می‌توانند دو کاربرد کاملاً متفاوت در جمله داشته باشند.

1- می‌توانند یک جمله سوالی را مطرح کنند؛ در این شکل فعل و فاعل وارونه می‌شوند.

What is the homework?
When can I leave?
Where are you going?

2- این کلمات می‌توانند دو عبارت را بهم متصل کنند؛ که در این حالت جای فعل و فاعل عوض نمی‌شود.

I do not know what the homework is.
When I can leave, I will take the first train.
Do you know where you are going?

در هر یک از مثال‌های فوق، دو عبارت بوسیلۀ کلمات پرسشی بهم متصل شده‌اند. توجه داشته باشید؛ فعل و فاعلی که بعد از کلمه پرسشی آمده‌اند، معکوس نشده‌اند.

مثال:

The lawyer asked the client why …………. It.
(A) did he do
(B) did he
(C) he did
(D) did

در این مثال کلمۀ پرسشی why برای ارتباط دادن بین دو جمله واره استفاده شده است؛ بنابراین بعد از این ربط دهنده، فعل و فاعل مورد نیاز است، جمله ما پرسشی نیست؛ پس نبایستی فعل و فاعل برعکس شود. درنتیجه، بهترین پاسخ گزینه C است.

وارونگی یا جابجا کردن فعل و فاعل بعد از اصطلاحات مکانی

گاهی اوقات در زبان انگلیسی فعل و فاعلی که بعد از اصطلاحات مکانی می‌آیند، جابجا می‌شوند؛ این اتفاق فقط زمانی می‌افتد که کلمۀ بیان‌کنندۀ مکان، مفرد باشد؛ از قبیل here, there یا nowhere.

Here is the book that you lent me.
There are the keys that I thought I lost.
Nowhere have I seen such beautiful weather.

در مثال اول کلمۀ بیان‌کننده مکان (here)؛ باعث شده فاعل book بعد از فعل is بیاید. در مثال دوم کلمۀ مکانی there باعث تقدم فعلِ are بر فاعلِ keys شده است. در مثال سوم نیز کلمۀ مکانی nowhere برای فعلِ have و فاعلِ I همین عملکرد را دارد. فعل و فاعل همچنین می‌توانند بعد از عباراتی با حرف اضافه که بیان¬کننده مکان هستند، جابجا شوند.

In the closet are the clothes that you want.
Around the comer is Sam’s house.
Beyond the mountains lies the town where you will live.

در مثال اول عبارت با حرف اضافه in the closet که مکان را بیان می‌کند، باعث قرار گرفتن فعل are قبل از فاعل clothes شده است. در مثال دوم، عبارت با حرف اضافۀ around the corner باعث جابجایی فعل (is) و فاعل (house) شده است. در مثال سوم نیز، عبارت با حرف اضافه بیان‌کننده مکان beyond the mountain باعث شده که فاعل town بعد از فعل lies بیاید.

نکته مهم (البته مقداری سخت) در این مهارت این است که بدانید؛ تنها در صورتی امکان جابجایی فعل و فاعل بعد از عبارات بیان‌کننده مکان وجود دارد که، وجود آن عبارت برای تکمیل جمله ضروری باشد.

In the forest are many exotic birds.
In the forest I walked for many hours.

در جملۀ اول، فاعل (birds) و فعل (are) جابجا شده است؛ زیرا برای تکمیل مقصود جملۀ many toxic birds are… نیاز به بیان‌کننده مکان in the forest داریم. در جملۀدوم از آنجایی که مقصود جملۀ I walked for many hours بدونِ وجودِ بیان‌کننده مکانِ in the forest کامل بیان شده؛ بنابراین نیازی به آن نیست.
مثال:

On the second level of the parking lot ————— .
(A) is empty
(B) are empty
(C) some empty stalls are
(D) are some empty stalls

این مثال با عبارتِ بیان‌کننده مکان on the second level of parking lot شروع می¬شود، که شامل دو اصطلاح اضافه‌ایِ on the second و of the parking lot است؛ این جمله برای کامل شدن نیاز به یک فاعل و یک فعل دارد و دو گزینه¬ای که شامل هم فاعل (stalls) و هم فعل (are) هستند؛ گزینه های C و D هستند. در اینجا فعل و فاعل بایستی جابجا شوند؛ زیرا برای تکمیل مفهوم جملۀ some empty stalls are… به بیان‌کنندۀ مکان نیاز داریم؛ بنابراین پاسخ صحیح گزینه D است.

وارونگی فعل و فاعل بعد از عبارات منفی

فعل و فاعل همچنین می‌توانند بعد از عبارات منفی و عبارات مرتبط با آن جابجا شوند. وقتی عبارات منفی مثل no, not یا never در ابتدای جمله بیایند، فعل و فاعل معکوس می‌شوند.

Not once did I miss a question.
Never has Mr. Jones taken a vacation.
At no time can the woman talk on the telephone.

در مثال اول، عبارت منفی not once باعث شده فاعل I بعد از فعل کمکی did (وارونگی) واقع شود. در مثال دوم، کلمۀ منفی never باعث تقدم فعل کمکیِ has بر فاعل Mr. Jones شده است. در مثال آخر، عبارت منفی at no time باعث شده فاعل woman بعد از فعل کمکی can ظاهر شود.

کلمات خاصی در انگلیسی مانند hardly, barely, scarcely, only شبیه منفی عمل می‌کنند؛ اگر هر یک از این کلمات در ابتدای جمله ظاهر شوند، جای فعل و فاعل در جمله تغییر خواهد کرد.

Hardly ever does he take time off.
(معنی: او تقریباً هرگز زمانی برای استراحت ندارد)
Only once did the manager issue overtime paychecks.
(معنی: این مدیر تقریباً هرگز چک حقوق اضافه کار را صادر نمی کند)

در مثال اول، عبارتِ تقریباً منفیِ hardly ever باعث می‌شود فاعل he بعد از فعل کمکی does ظاهر شود. در مثال دوم عبارتِ تقریباً منفیِ only once باعث می‌شود فاعل manager بعد از فعل کمکی did ظاهر شود.

نکته: وقتی عبارت منفی قبل از فاعل و فعل در وسطِ جمله ظاهر شود باز هم فعل و فاعل جابجا می‌شوند؛ این اغلب با کلمات منفی nor و neither اتفاق می‌افتد.

I do not want to go, and neither does Tom.
The secretary is not attending the meeting, nor is her boss.

در جملۀ اول neither باعث شده فاعل Tom بعد از فعل کمکی does واقع شود. در مثال دوم همین کار را کلمۀ منفی nor برای فعل کمکی is و فاعل boss انجام داده است.
مثال:

Only in extremely dangerous situations …………. stopped.
(A) will be the printing presses
(B) the printing presses will be
(C) that the printing presses will be
(D) will the printing presses be

در این مثال شما بایستی متوجه شروع جمله با کلمۀ منفیِ only شوید، بنابراین جابجایی فعل و فاعل مورد نیاز است. در گزینه D فعل و فاعل بدرستی جابجا شده است و فاعل printing presses بعد از فعل کمکی will آمده است و فعل اصلی جمله be است، بنابراین گزینه D صحیح است.

وارونگی یا جابجا کردن فعل و فاعل در جملات شرطی

در ساختارهای شرطیِ خاص، ممکن است فعل و فاعل جابجا شوند. این حالت وقتی اتفاق می‌افتد که فعل کمکی در عبارات شرطی had, should یا were باشد و اتصال‌دهنده if حذف شده باشد.

If he had taken more time, the results would have been better.
Had he taken more time, the results would have been better.

I would help you if I were in a position to help.
I would help you were I in a position to help.

If you should arrive before 6:00, just give me a call.
Should you arrive before 6:00, just give me a call.

همانطور که مشاهده می‌کنید در هر یک از مثال‌های فوق با وجود if فعل و فعل در جای خود قرار دارند و با حذف if جای فعل و فاعل عوض می‌شود.
مثال:

The report would have been accepted ————- in checking its accuracy.
(A) if more care
(B) more care had been taken
(C) had taken more care
(D) had more care been taken

در این مثال به ارتباط‌دهنده (if) و فعل و فاعل نیاز داریم، اما می‌توانیم if را حذف کرده و فعل و فاعل را جابجا کنیم. گزینه A به دلیل وجود ارتباط‌دهنده if و فاعل care و عدم وجود فعل نادرست است. در گزینه B فعل (had been taken) و فاعل (care) را داریم، اما جمله فاقد ارتباط دهنده است؛ پس این گزینه نیز نادرست است. در گزینه‌های C و D ارتباط‌دهنده if به درستی حذف شده است، ولی از آنجایی که فقط در گزینه D فاعل (more care) و فعل کمکی (had) جابجا شده است؛ گزینه D صحیح است.

وارونگی یا جابجا کردن فعل و فاعل در هنگام مقایسه

ممکن است بعد از مقایسه جای فعل و فاعل عوض شود؛ این جابجایی (وارونگی) در هنگام مقایسه اختیاری است و ترجیحاً در ساختار رسمی استفاده می‌شود. در تست‌های اخیر تافل تعدادی جملات مقایسه‌ای استفاده شده است؛ بنابراین آشنایی شما با این ساختار الزامی است.

My sister spends more hours in the office than John.
My sister spends more hours in the office than John does.
My sister spends more hours in the office than does John.

در هر سه مثال فوق از مقایسه more. . . than استفاده شده و هر سه جمله صحیح است. همانطور که در جمله اول ملاحظه می‌کنید استفاده از اسم John به تنهایی ممکن است. در جمله دوم نیز شکل صحیح فاعل و فعل (john does) در مقایسه استفاده شده است. در مثال سوم با توجه به این مهارت فعل و فاعل (does john) جابجا شده است.
مثال:

The results of the current experiment appear to be more consistent than —————– the results of any previous tests.
(A) them
(B) were
(C) they were
(D) were day

در این جمله شما بایستی متوجه عبارت مقایسه‌ای more consistent than شوید، همچنین بایستی درک کنید که the result of current experiment در حالِ مقایسه با the result of any previous tests می‌باشد. از آنجایی که the result of any previous tests فاعل است؛ پس ما فقط نیاز به فعل داریم، بنابراین بهترین پاسخ گزینه B است. ما می‌دانیم که امکان جابجایی فعل و فاعل در این حالت وجود دارد، در این مثال فاعل the result of any previous tests بعد از فعل were آمده است.

 

مطالب مرتبط:

حشو در زبان انگلیسی

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

10 دیدگاه‌ها

 1. رضا سمعه

  درود بر شما فوق العاده بود من واقعا این مبحث را متوجه شدم. سپاس فراوان از شما

 2. مهدی باقری

  خیلی از مطالب رو تو این سایت یادگرفتم، مچکر

 3. بهترین سایتی که من مطالب رو از اون میخونم

  عااااالی
  ممنونم بابت تمام مطالبتون

 4. عالی بود استاد ! عالی بود ! واقعا لذت بردم . نمی دونید چقدر این ور اون ور گشتم . فقط کاش همش ترجمه ی فارسی داشت . آخه ترجمه ی این جملات هم خیلی سخته ! متشکرم ! 👏🙏🌺🌹

 5. دلم نیومد تشکر کنم
  چقدر عالی و جامع

 6. مرحله به مرحله و عالی توضیح داده شد، بطوریکه از سختی دراومد. براوووو

 7. درود بر شما. چقدر ساده و عالی بیان کردید🌹🌹

 8. خیلی مفید بود واقعا.
  ممنون از شما

 9. هادی قائدی پور

  سلام و درود،ممنون از سایت خوبتون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.