جمله واره های اسمی

جمله واره های اسمی
جمله واره های اسمی

جمله واره ها:

این جملات همانند جملات کامل دارای فعل و فاعل مستقل هستند با این تفاوت که معنی آنها ناتمام بوده و همواره با یک کلمه ربط شروع می‌شوند.
مثال:

– that he works hard.
(.که او به سختی کار می کند)
– when they informed me.
(.هنگامی که آنها من را مطلع ساختند)
– because he was clever.
(.زیرا که او زیرک بود)

همانطور که ملاحظه می‌کنید جمله‌واره‌های فوق همگی دارای فعل و فاعل بوده ولی در عین حال معنی آنها ناتمام می‌باشد؛ زیرا همۀ آنها با کلمه ربط شروع می‌شوند.

در زبان انگلیسی سه دسته جمله واره یا clause وجود دارد: جمله‌واره اسمی، جمله‌ واره توصیفی و جمله‌ واره قیدی. در این مطلب به شرح ‌جمله واره های اسمی (noun clauses) می‌پردازیم.

جمله‌ واره‌ های اسمی معمولاً نقش فاعل و یا نقش مفعول جمله را دارا می‌باشند.

الف- جمله‌ واره‌ های اسمی در نقش فاعل

That he arrived on time (فاعل) surprised (فعل) me (مفعول).
(.این که او سر وقت رسید من را متعجب ساخت)

در مثال فوق فاعل جمله یک جمله‌وارۀ اسمی است که خود دارای فعل و فاعل مستقل می‌باشد. برای درک بهتر چنین جملاتی لازم است تا فعل اصلی (فعلِ جمله واره مستقل) را از فعل فرعی (فعلِ جمله واره وابسته) تشخیص دهیم. در این جمله فعلی اصلی surprised می‌باشد؛ بنابراین بخشی که قبل از آن آمده فاعل جمله و هر چه بعد از آن آمده مفعول جمله می‌باشد.

What he discovered (فاعل) helped (فعل) millions of people (مفعول).
(.چیزی که او کشف کرد به میلیون‌ها انسان کمک کرد)

در این مثال نیز فاعل جمله یک جمله‌واره اسمی است و فعل جمله اصلی helped می‌باشد.

جمله‌ واره‌ های اسمی با کلمات ربطی نظیر نمونه‌های زیر ساخته می‌شوند.

that (که)    whether= if (که آیا)    why (چرا)    what (چیزی که)    when (وقتی که)
where (جایی که)    whatever (هر چیزی که)    whenever (هر وقتی که)    wherever (هر جایی که)
who (کسی که)    whom (کسی که)    which (کدام)    whoever (هر کسی که)    whomever (هر کسی که)
whichever (هر کدام که)   how (چطور)

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Where he hid the money (فاعل) will be discovered (فعل) soon (قید).
(.جایی که او پول را پنهان کرده است به زودی کشف خواهد شد)

How he passed the test (فاعل) amazed (فعل) everyone (مفعول).
(.این که او چطور در امتحان قبول شد همه را متحیر کرد)

نکته مهم:
جملاتی که فاعل آنها جمله‌واره اسمی است به شکل دیگری قابل بازنویسی هستند. در این حالت جمله با ضمیر it شروع شده و جمله‌واره اسمی به انتهای جمله منتقل می‌شود.
مثال:

Who she works for is a mystery.
It is a mystery who she works for.
(.این که برای چه کسی کار می‌کند یک راز است)

why he got so angry is not clear.
It is not clear why he got so angry.
(.این که چرا عصبانی شد مشخص نیست)

ب- جمله‌ واره های اسمی در نقش مفعول

نکته بسیار مهم هنگام استفاده از جمله‌ واره‌ های اسمی در نقش مفعول این است که نباید حالت جمله سوالی باشد. این نکته در جمله‌واره‌های اسمی در نقش فاعل نیز صدق می‌کند. در تمامی مثال‌های فوق جمله‌واره‌های در نقش فاعل، حالت سوالی نداشتند.
مثال:

I don’t remember where does he live.
I (فاعل) don’t remember (فعل) where he lives (مفعول).

Do you know what month is it?
Do you (فاعل) know (فعل) what month it is (مفعول)?

جملات اول و سوم به این علت که مفعولشان حالت سوالی دارد نادرست می‌باشند.

نکات مهم:
whether و if هر دو به معنای «که آیا» می‌باشند که در جمله‌واره‌های در نقش مفعول به کار می‌روند. اما در نقش فاعلی فقط از whether استفاده می‌شود.
مثال:

We don’t know whether/if he is a dentist or not (مفعول).
Whether he is a dentist or not (فاعل) is not yet clear.
If he is a dentist or not is not yet clear.

کلمات ربط زیر هم نقش کلمه ربط و هم نقش فاعل جمله واره اسمی را دارند.

whoever    who    whatever    what

مثال:

I don’t know who has written the letter.
(.من نمی دانم چه کسی این نامه را نوشته است)

در جمله واره فوق who هم نقش کلمه ربط و هم نقش فاعل جمله واره را دارد.

Whatever happened last night is not important.
(.هر آنچه دیشب اتفاق افتاد مهم نیست)

در جمله واره فوق whatever هم نقش کلمه ربط و هم نقش فاعل جمله واره را دارد.

 

تمرین:

1. ………. begin their existence as ice crystals over most of the earth seems likely.
A. Raindrops
B. What if raindrops
C. If raindrops
D. That raindrops

2. Scientists cannot agree on ………… related to other orders of insects.
A. that fleas are
B. how fleas are
C. how are fleas
D. fleas that are

3. It was in 1875 ……….. joined the staff of the astronomical observatory at Harvard University.
A. that Anna Winlock
B. Anna Winlock, who
C. as Anna Winlock
D. Anna Winlock then

4. When ………… is not known.
A. was the wheel invented
B. the invention of the wheel
C. inventing the wheel
D. the wheel was invented

5. ……….. developed so rapidly in Alabama primarily because of its rich natural resources.
A. That heavy industry
B. Heavy industry
C. Heavy industry that was
D. When heavy industry

6. Art critics do not all agree on what ………. a painting great.
A. qualities make
B. are the qualities for making
C. qualities to make
D. do the qualities that make

7. ………. so incredible is that these insects successfully migrate to places that they have never even seen.
A. That makes the monarch butterflies ‘migration
B. The migration of the monarch butterflies is
C. What makes the monarch butterflies ‘migration
D. The migration of the monarch butterflies, which is

8. In order to grow vegetables properly, gardeners must know ………..
A. what the requirements for each vegetable are
B. that the requirements for each vegetable
C. what are each vegetable’s requirements
D. that is required by each vegetable

9. ………. is a narrow strip of woods along a stream in an open grassland.
A. Ecologists use the term “gallery forest”
B. What do ecologists call a “gallery forest”
C. “Gallery forest” is the term ecologists use
D. What ecologists call a “gallery forest”

10. For many year people have wondered ………. exists elsewhere in the universe.
A. that life
B. life which
C. whether life
D. life as it

پاسخ سؤالات:
1. پاسخ گزینه D.
seems فعل اصلی جمله می‌باشد؛ بنابراین آنچه قبل از این فعل می آید فاعل جمله را تشکیل می‌دهد. فاعل از نوع جمله واره اسمی است و با کلمه ربط that شروع می‌شود.

2. پاسخ گزینه B.
مفعول حروف اضافه از نوع جمله‌واره اسمی است که با how شروع می‌شود. گزینه C اشتباه است زیرا که حالت سوالی دارد. گزینه A نیز اشتباه است؛ زیرا معنی جمله واره با that مناسبت ندارد.

3. پاسخ گزینه A.
فاعل جمله تنها با گزینه A کامل و معنی دار می‌شود.

4. پاسخ گزینه D.
is فعل اصلی جمله است و فاعل از نوع جمله‌واره اسمی است و با کلمه ربط when شروع می‌شود. سایر گزینه ها جمله واره اسمی نمی‌سازند چون یا فعل نداشته و یا حالت سوالی دارند.

5. پاسخ گزینه B.
فعل جمله developed است و فاعل جمله heavy industry است. تنها یک جمله باید وجود داشته باشد؛ بنابراین نیازی به جمله‌واره نیست.

6. پاسخ گزینه A.
مفعول حروف اضافه از نوع جمله‌واره اسمی است که با what شروع می‌شود.

7. پاسخ گزینه C.
فعل اصلی جمله is می‌باشد. فاعل جمله از جمله what شروع می‌شود و با کلمه incredible خاتمه می‌یابد.

8. پاسخ گزینه A.
مفعول جمله از نوع جمله‌واره اسمی است و با کلمه ربط what معنی پیدا می‌کند. گزینه C اشتباه می‌باشد زیرا حالت سوالی دارد.

9. پاسخ گزینه D.
is فعلی اصلی جمله می‌باشد؛ بنابراین آنچه قبل از آن می‌آید فاعل جمله را تشکیل می‌دهد. فاعل از نوع جمله‌واره اسمی است و با کلمه ربط what شروع می‌شود.

10. پاسخ گزینه C.
بعد از wonder هیچگاه کلمه ربط that به کار نمی‌رود. مفعول جمله از نوع جمله‌واره اسمی است که با کلمه ربط whether استفاده می‌شود.

زبان پی اچ دی

11 دیدگاه‌ها

 1. سید مصطفی سجادی

  خیلی قشنگ بود.لذت بردم

 2. ممنون از توصضیحات خوبتون.

 3. نوراله نژادرسولی

  واقعا کامل بود لذت بردم ممنون

 4. عالی بود .ممنون

 5. ممنون از شما اگر امکان دارد نمونه سوال های بیشتری را ارائه نمایید وصد البته با پاسخ آنها

 6. خیلی خوب بود واقعا ممنونم ازتون دمتون گرم😍

 7. مژگان فرخ امین

  سلام ببخشید در جای اشتباه سئوالم را طرح میکنم.ایا این یک جمله واره اسمی.و نقش combine چیست.what he did was combine two unconnected و بقیه جمله.ممنون می شوم خیلی فکرم را مشغول کرده که چرا این فعل ساده آمده و ingنگرفته

 8. It was perfect

 9. Nice information, clear, and excellent !

  Good luck

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *