ساختار موازی در گرامر زبان انگلیسی

ساختار موازی در انگلیسی
ساختار موازی در انگلیسی

ساختار موازی در گرامر زبان انگلیسی 

ساختار موازی (Parallel Structure) در زبان انگلیسی به معنای استفاده از الگوی یکسان از کلمات یا عبارات است که در آن دو یا چند ایده، سطح اهمیتِ یکسانی دارند.

اجزای ساختارهای موازی

عناصری که در ساختار موازی استفاده می‌شوند ممکن است اسم، صفت، قید، فعل، مصدر، اسم مصدر، عبارت یا جمله واره باشند.
مثال:

It is destroyed by heat ,storage, or exposure to air.
(.از طریق گرما، ذخیره سازی یا قرار گرفتن در معرض هوا تخریب می‌شود)

در مثال فوق، سه عنصر storage، heat و exposure اجزای تشکیل دهندۀ ساختار موازی هستنند که همگی اسم می‌باشند.

Louise is charming, witty, intelligent, and talented.
(.لوئیس جذاب، باهوش، هوشمند و با استعداد است)

در مثال فوق، چهار عنصر intelligent، witty، charming وtalented اجزای تشکیل دهندۀ ساختار موازی هستنند که همگی صفت می‌باشند.

 

The production manager was asked to write his report quickly, accurately, and thoroughly.
(.از مدیر تولید خواسته شد که گزارش خود را به سرعت، بطور دقیق و بطور کامل ارسال کند)

در مثال فوق، سه عنصر accurately ، quickly وthoroughly اجزای تشکیل دهندۀ ساختار موازی هستنند که همگی قید می‌باشند.

 

It prevents heart disease, speeds wound healing and helps gun disease.
(.از بیماری قلبی جلوگیری می‌کند، بهبودِ زخم را تسریع می‌کند و به بیماری‌های لثه کمک می‌کند)

در مثال فوق، سه عنصر speeds، prevents و helps اجزای تشکیل دهندۀ ساختار موازی هستنند که همگی فعل می‌باشند.

 

Mary likes to hike, to swim, and to ride a bicycle.
(.ماری دوست دارد به قدم زدن، شنا کردن و دوچرخه سواری بپردازد)

در مثال فوق، سه عنصر to swim ، to hike و to ride اجزای تشکیل دهندۀ ساختار موازی هستنند که همگی مصدر می‌باشند.

نکته:
در جملۀ فوق همچنین می‌توان فقط قبل از اولین فعل از حرف to استفاده کرد و بقیه افعال را بدون حرف to بکار برد، جمله زیر نیز صحیح است:

Mary likes to hike, swim, and ride a bicycle.
(.ماری دوست دارد به قدم زدن، شنا کردن و دوچرخه سواری بپردازد)

Mary likes hiking, swimming, and riding a bicycle.
(.ماری پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری را دوست دارد)

در مثال فوق، سه عنصر swimming، hiking و riding اجزای تشکیل دهندۀ ساختار موازی هستنند که همگی اسم مصدر می‌باشند.

 

It can be bought in the form of crystals or in the form of granules.
(.آن را می توان در قالب کریستال یا به صورت گرانول خریداری کرد)

در مثال فوق، دو عنصر in the form of crystals و in the form of granules اجزای تشکیل دهندۀ ساختار موازی هستنند که هر دو، عبارت می‌باشند.

 

The coach told the players that they should get a lot of sleep, that they should not eat too much, and that they should do some warm-up exercises before the game.
(این مربی به بازیکنان گفته است که باید خواب زیادی داشته باشند، نباید بیش از حد غذا بخورند، و قبل از بازی باید تمرینات گرم کردن را انجام دهند.)

در مثال فوق، سه عنصر that they should not eat، that they get و that they should do اجزای تشکیل دهندۀ ساختار موازی هستنند که همگی جمله واره می‌باشند.

موارد استفاده از ساختار موازی

نویسندگانِ انگلیسی زبان معمولاً از ساختار موازی بعنوان یک تکنیک در موارد زیر استفاده می‌کنند.

حروف ربط هم پایه

وقتی که دو یا چند عبارت یا جمله واره را بوسیلۀ یک حرف ربط هم پایه (coordinating conjunction) بهم وصل می‌کنید، باید از ساختار موازی استفاده کنید. کلمات یا حروف ربط هم پایه شامل موارد زیر می‌شوند:

for, and, nor, but, or, yet, so

مثال:

My best friend took me to a theater and a show.
(.بهترین دوستم من را به یک تئاتر و یک نمایش برد)

حروف ربط جفتی یا هم آیند

وقتی که دو یا چند عبارت یا جمله واره را بوسیلۀ یک حرف ربط جفتی (Correlative conjunction) بهم وصل می‌کنید، باید از ساختار موازی استفاده کنید. برخی از حروف ربط زوجی یا جفتی عبارتند از:

both … and
not only…but also
either…or
neither…nor
if…then

مثال:

I know both where you went and what you did.
(.من هر دو را می‌دانم اینکه کجا رفتی و چه کاری انجام دادی)

Either Mark or Sue has the book.
(.هم مارک و هم سو این کتاب را دارند)

The tickets are neither in my pocket nor in my purse.
(.بلیط نه در جیب من است و نه در کیف من)

My dog likes not only to play fetch, but also to chase cars.
(سگ من نه فقط بازی کردن، بلکه تعقیب کردن ماشین‌ها را هم دوست دارد)

If you get good grades then you will get into a good college.
(اگر نمره‌های خوبی بگیری آنگاه به یک کالج خوب خواهی رفت)

عبارات یا جمله واره های مقایسه ای

وقتی که دو یا چند عبارت یا جمله واره را بوسیلۀ یک کلمه مقایسه‌ای (مانند as و than) بهم وصل می‌کنید، باید از ساختار موازی استفاده کنید.
مثال:

I would rather pay for my education than receive financial aid.
(.من به جای دریافت کمک‌های مالی، پرداخت برای تحصیلم را ترجیح می‌دهم)

Philip likes fishing better than sailing.
(.او ماهیگری را بیشتر از قایقرانی دوست دارد)

Maintaining railway lines is as important to our public transportation system as buying new trains.
(.نگهداریِ خطوط راه آهن به همان اندازۀ خرید قطارهای جدید برای سیستم حمل و نقل عمومی اهمیت دارد)

فهرست ها یا لیست ها

هنگامی که عناصر و آیتم‌های یک فهرست یا لیست را بیان می‌کنید یا آنها را باهم مقایسه می‌کنید، باید از ساختار موازی استفاده کنید.
مثال:

He criticizes public schools because they are compulsory, government funded,
and normalizing.
(.او از مدارس دولتی انتقاد می‌کند زیرا آنها اجباری، وابسته به بودجه دولت و عادی هستند)

نکته:
اگر بعد از علامت دو نقطه یک فهرست بیان شود، عناصر و آیتم‌های این فهرست باید از ساختار موازی پیروی کنند.
مثال:

The dictionary can be used to find these: word meanings, pronunciations, correct spellings, and irregular verbs.
(.فرهنگ لغت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد برای پیدا کردن این چیزها: معنای کلمات، تلفظ‌ها، املای صحیح کلمات، و افعال بیقاعده)

افعال ربطی یا افعال to be

عناصری که با افعال ربطی یا افعال to be بهم وصل شده‌اند، باید ساختار موازی داشته باشند.
مثال:

What you see is what you get.
(.آنچه که می‌بینی همان است که بدست می‌آوری)

Being his friend means being constantly alert.
(.دوست بودن با او به معنی دائم محتاط بودن است)

To know her is to love her.
(.شناختن او مساوی با دوست داشتن او است)

To succeed is to open a new opportunity.
(.موفق شدن مساوی است با باز شدن یک فرصت جدید)

Succeeding is opening a new opportunity.
(.موفقیت مساوی است با باز شدن یک فرصت جدید)

تمرینات:

1.Vitamin C is necessary for the prevention and ————- of scurvy.
A. it cures
B. cures
C. cure
D. for curing

2. A baby´s development is influenced by both heredity and —————–.
A. by environmental factors
B. environmentally
C. the influence of the environment
D. environment

3. The purpose of a labor union is to improve the working conditions, ———- and pay of its members.
A. jobs are secure
B. to be secure
C. job security
D. the job’s security

4. Because bone loss occurs earlier in women than —————, the effects of osteoporosis are more apparent in women.
A. men do
B. in men
C. as men
D. similar to men

5. Amniocentesis can be used not only to diagnose fetal disorders ————the gender of the unborn child worth 95 percent accuracy.
A. but determining
B. but also determining
C. but to determine
D. but also to determine

6. In a hot, sunny climate, man acclimatized by eating less, drinking more liquids, wearing lighter clothing, and———————.
A. skin changes that darken
B. his skin my darken
C. experiencing a darkening of the skin
D. darkens his skin

7. Both historically and —————-, Ontario is the heartland of Canada.
A. in its geography
B. geographically
C. also its geography
D. geography

8. To generate income, magazine publishers must decide whether to increase the subscription price or —————-.
A. to sell advertising
B. if they should sell advertising
C. selling advertising
D. sold advertising

9. According to the economic laws, the greater the demand, ———– the price.
A. higher
B. high
C. the higher
D. the high

10. Benjamin West contributed a great deal to American art: ——————-.
A. painting, teaching, and lecturing
B. painting, as a teacher and lecturer
C. painting, teaching, and as a lecturer
D. painting, a teacher, and a lecturer

پاسخ تمرینات

1. پاسخ گزینه C.
and یک حرف ربط هم پایه است؛ بنابراین دو طرف آن باید ساختار موازی داشته باشند. از آنجایی که prevention یک اسم است، در نتیجه در جای خالی نیز باید یک اسم (cure) واقع شود.

2. پاسخ گزینه D.
both … and یک حرف ربط جفتی است؛ بنابراین قبل و بعد از and باید ساختار موازی داشته باشد. heredity و environment هر دو اسم هستند.

3. پاسخ گزینه C.
وجودِ and دلالت بر ساختار موازی در جمله دارد. بنابراین عبارتی که در جای خالی قرار می¬گیرد بایستی با working conditions و pay of its members موازی باشد.

4. پاسخ گزینه B.
دو طرفِ than باید ساختار موازی داشته باشد، عناصر ساختار موازی در این جمله دو عبارتِ in women و in men هستند.

5. پاسخ گزینه D.
با توجه به استفاده از to diagnose بعد از not only برای حفظ ساختار موازی باید پس از جفت آن یعنی but also از مصدر to determine استفاده شود.

6. پاسخ گزینه C.
برای حفظ ساختار موازی باید در جای خالی و در انطباق با کلمات eating، drinking و wearing از شکل ing استفاده شود.

7. پاسخ گزینه B.
با توجه به اینکه در ساختارِ جفتی Both… and از قید historically استفاده شده است برای حفظ ساختار موازی باید از geographically که قید می باشد استفاده شود. بنابراین گزینه b صحیح است.

8. پاسخ صحیح گزینه A.
نظرات در یک توالی (فهرست) باید بوسیله ساختار موازی بیان شوند. فقط to sell در گزینه A ساختار موازی را با to increase فراهم می¬کند. گزینه های B, C و D موازی نیستند.

9. پاسخ صحیح گزینه C.
وقتی درجة یک کیفیت (the prices) وابسته به درجه ای از کیفیتی دیگر(the demand) باشد، دو مقایسه نیاز است و پیش از هر یک از آنها باید the آورده شود. با توجه به وجودِ the greater و برای حفظ ساختار موازی، در جای خالی باید the higher واقع شود.

10. پاسخ صحیح گزینه A.
پس از علامتِ دو نقطه، عناصر فهرست باید با هم موازی باشند و از ساختار یکسان پیروی کنند.

5 دیدگاه‌ها

  1. بی نظیر بود

  2. عالی بود دستتون درد نکنه خدا قوت

  3. خیلی کامل و عالی بود

  4. فاطمه پورحسین

    بی نظیر. اجرتون با خدا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *