زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense)

زمان گذشته استمراری
زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) دلالت بر عمل یا حالتی دارد که در گذشته شروع شده و برای مدت کوتاهی ادامه می‌یابد. نحوه ساختن زمان گذشته استمراری بدین صورت است که شکل گذشتۀ ساده از فعل to be را همراه با فعل ing استفاده می‌کنیم:

She was reading. (جمله خبری)
.او در حال خواندن بود

She wasn’t reading. (جمله منفی)
.او در حال خواندن نبود

Was she reading. (جمله سؤالی)
.آیا او در حال خواندن بود

wasn’t she reading. (جمله منفی سؤالی)
.آیا او در حال خواندن نبود

عبارات زمانی که در ادامه می‌آیند در زمان گذشته استمراری مورد استفاده قرار می‌گیرند:

When
While
Always
Constantly
At that time
In those days
All day
All the evening
For hours…

کاربرد زمان گذشته استمراری

1. برای نشان دادن وقایع یا فعالیت هایی به کار می‌رود که در گذشته و در یک مقطع زمانی خاص در حال انجام بوده است.

At three o’clock yesterday, I was working in the garden.
.دیروز ساعت سه من در حال کار کردن در باغ بودم

He was crying like a baby all day.
.او تمام روز در حال گریه کردن بود

2. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته در حال انجام بوده ولی بوسیلۀ عمل دیگری متوقف شده یا از آن تاثیر پذیرفته است. توجه داشته باشید که در این حالت یک عمل کوتاه‌تر (گذشته ساده) یک عمل طولانی‌تر (گذشته استمراری) را متوقف می‌کند.
مثال:

I was watching TV when she called.
.وقتی او زنگ زد در حال تماشای تلویزیون بودم

When the phone rang, she was writing a letter.
.وقتی تلفن زنگ زد او در حال نوشتن نامه بود

What were you doing when the earthquake started?
وقتی زلزله شروع شد در حال انجام چه کاری بودی؟

While John was sleeping last night, someone stole his car.
.زمانیکه جان در حال خوابیدن بود یک نفر ماشین او را دزدید

Sammy was waiting for us when we got off the plane.
.وقتی از هواپیما پیاده شدیم سامی منتظر ما بود

While I was writing the email, the computer suddenly went off.
.زمانیکه در حال نوشتن ایمیل بودم ناگهان کامپیوتر خاموش شد

3. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته در حال انجام بوده ولی بوسیلۀ یک زمان مشخص متوقف شده است. توجه داشته باشید که در این حال برای توقف یک عمل مستمر (گذشته استمرای) از یک زمان مشخص (گذشته) استفاده می‌شود.

Last night at 6 PM, I was eating dinner.
.شب گذشته ساعت 6 بعد ازظهر، من در حال خوردن شام بودم

At midnight, we were still driving through the desert.
نیمه شب ما کماکان در حال رانندگی در بیابان بودیم

Yesterday at this time, I was sitting at my desk at work.
.دیروز این موقع، من در حال نشستن پشت میزم در سرکار بودم

نکته:
در زمان گذشته ساده از زمان مشخص برای نشان دادن اینکه یک عمل در گذشته شروع یا تمام شده استفاده می‌شود در حالیکه در زمان گذشته استمراری، زمان مشخص، برای توقف یک عمل مستمر بکار می‌رود. به جملات زیر در دو زمان گذشته ساده و گذشته استمراری توجه کنید:

Last night at 6 PM, I ate dinner.
.شب گذشته ساعت 6 بعد ازظهر، من شام خوردم

Last night at 6 PM, I was eating dinner.
.شب گذشته ساعت 6 بعد ازظهر، من در حال خوردن شام بودم

در جملۀ اول من بعنوان گوینده شام خوردن را راس ساعت 6 آغاز کردم اما در جملۀ دوم در ساعت 6 یا قبل از آن من در حال خوردن شام بوده‌ام.

4. برای بیان فعالیت‌های موازی از زمان گذشته استمراری استفاده می‌شود. منظور از فعالیت‌های موازی، اعمالی هستند که بطور همزمان در گذشته در حال اتفاق افتادن بوده‌اند.

I was studying while he was making dinner.
.وقتی او در حال شام درست کردن بود من در حال مطالعه کردن بودم

While Ellen was reading, Tim was watching television.
.وقتی که الن در حال خواندن بود تیم در حال تماشای تلویزیون بود

Were you listening while he was talking?
.آیا وقتی او در حال صحبت کردن بود شما در حال گوش دادن بودید

What were you doing while you were waiting?
زمانیکه انتظار می کشیدید در حال انجام چه کاری بودید؟

Thomas wasn’t working, and I wasn’t working either.
.توماس در حال کردن نبود و من هم در حال کار کردن نبودم

5. در زبان انگلیسی برای توصیف محیط در یک زمان خاص در گذشته (معمولاً در داستان) از مجموعه ای از فعالیت‌های موازی استفاده می‌شود. در پاراگرف زیر برای توصیف محیط از مجموعه‌ای از افعال با زمان گذشته استمراری استفاده شده است به جمله اول توجه کنید که یک زمان مشخص در زمان گذشته است.

When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service.

ترجمه: وقتی وارد دفتر شدم، چندین نفر مشغول تایپ کردن بودند، برخی با تلفن صحبت می‌کردند، رئیس دستورالعمل را فریاد می‌زد و مشتریان منتظر کمک بودند. یکی از مشتری‌ها بر سر منشی فریاد می‌زد و دستانش را تکان می‌داد. برخی دیگر دربارۀ خدمات بد با یکدیگر صحبت می‌کردند.

6. زمان گذشته استمراری را می‌توان با کلماتی نظیر always، constantly و forever بکار برد. در این حالت دربارۀ چیزهایی که در گذشته به طور مرتب اتفاق افتاده، صحبت می‌شود. در واقع دربارۀ عملی که بطور موقت عادت بوده صحبت می‌شود. این کاربرد گذشته استمراری بسیار شبیه به کاربرد used to می‌باشد با این تفاوت که بیان کنندۀ احساس منفی و آزار دهنده است.

Our neighbor was always telling us funny stories about his daughter.
.همسایه ما همیشه داستانهای خنده دار راجع به دخترش برای ما تعریف می کرد

Grandma was constantly singing songs when she made us breakfast.
.مادربزرگ وقتی صبحانه درست کرد دائما آهنگ می خواند

She was always taking all my ideas.
.او همواره در حال تصاحب کرن ایده های من بود

I was forever worrying if I would make the team.
.من همیشه نگران می بودم که این تیم را خوب بسازم

She was always coming to class late.
.او همیشه دیر به کلاس می آمد

He was constantly talking. He annoyed everyone.
.او مدام در حال صحبت بود. او همه را اذیت می کرد

I didn’t like them because they were always complaining.
.من آنها را دوست نداشتم زیرا همیشه در حال ایراد گرفتن بودند

توجه:
به یاد داشته باشید که این واژها (always، constantly و forever) بایستی بین فعل to be و فعل ing قرار بگیرند.

7. برای بیان درخواست خیلی مودبانه می‌توان از زمان گذشته استمراری همراه با فعل wonder استفاده کرد. در این حالت، درخواست برای زمان حال نمی‌باشد بلکه مربوط به گذشته است.

I was wondering if you could baby-sit for me tonight.
.میشه اگه برات زحمتی نیست امشب برای من بچه داری کنی

I was wondering if you could open the door.
.میشه اگه ممکنه در رو باز کنی

نکات بسیار مهم دربارۀ زمان گذشته استمراری

1. حروف ربطِ when و while جهت ترکیب گذشته ساده با گذشته استمراری بکار می‌روند با این تفاوت که بعد از when، هم گذشته ساده و هم گذشته استمراری بکار می‌رود اما بعد از while، تنها گذشته استمراری بکار می رود. به جملات زیر توجه کنید؛ جملۀ پایانی نادرست است زیرا بعد از while از گذشته ساده استفاده شده است.

When the phone rang, we were having dinner.
.وقتی تلفن زنگ خورد ما در حال خوردنِ شام بودیم
When we were having dinner, the phone rang.

while we were having dinner, the phone rang.
.وقتی در حال شام خوردن بودیم، تلفن زنگ زد
while the phone rang, we were having dinner.

2. مهم است بدانید که افعال حالتی در هیچ یک از زمان‌های استمراری بکار نمی‌روند. در این حالت به جای گذشته استمراری بایستی از گذشته ساده استفاده کرد.

Jane was being at my house when you arrived. (نادرست)
Jane was at my house when you arrived. (درست)

3. جایگاه قید‌ها در جملاتی با زمان گذشته استمراری با توجه به نوع جمله تغییر می‌کند به جایگاه قیدِ just در دو جملۀ زیر دقت کنید:

You were just studying when she called.
Were you just studying when she called?

4. شکل معلوم و مجهول افعال با زمان گذشته استمراری با هم متفاوت است این تفاوت را می‌توانید در جملات زیر مشاهده کنید:

The salesman was helping the customer when the thief came into the store. (معلوم)
.وقتی دزد وارد مغازه شد، فروشنده به مشتری کمک می کرد

The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. (مجهول)
.وقتی دزد وارد مغازه شد مشتری توسط فروشنده کمک می شد

زبان پی اچ دی

2 دیدگاه‌ها

  1. بسیار مفید بود.ممنونم

  2. خیلی عالی بود تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *