زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

زمان گذشته کامل استمراری
زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری یا ماضی بعید استمراری (Past Perfect Continuous)، یکی دیگر از زمان‌های زبان انگلیسی است که بیان کنندۀ گذشته در گذشته است. در این مطلب قصد داریم به ساختار و کاربرد این زمان بپردازیم.

نحوه ساخت زمان گذشته کامل استمراری

برای ساخت این زمان از فرمول زیر استفاده می‌شود:

had + been + فعل ing

You had been waiting there for more than two hours when she finally arrived.   (جمله مثبت)
.شما بیش از دو ساعت در حال انتظار کشیدن بودید وقتی او سرانجام رسید

Had you been waiting there for more than two hours when she finally arrived?  (جمله سؤالی)
آیا شما بیش از دو ساعت در حال انتظار کشیدن بودید وقتی او سرانجام رسید؟

You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived.  (جمله منفی)
.شما بیش از دو ساعت در حال انتظار کشیدن نبودید وقتی او سرانجام رسید

کاربرد زمان گذشته کامل استمراری

1. این زمان برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که برای مدت زمانی قبل از شروع عمل دیگری در گذشته در حال انجام بوده است.

past perfect progressive

We had been swimming in the pool for half an hour when it began to rain.
.وقتی باران شروع به باریدن کرد ما نیم ساعت بود که مشغول شنا کردن بودیم

They had been talking for over an hour before Tony arrived.
.آنها بیش از یک ساعت قبل از ورود تونی مشغول صحبت کردن بودند

How long had you been waiting to get on the bus?
.چه مدت در حال انتظار کشیدن بودید که سوار اتوبوس شوید

2. برای نشان دادن نیتجۀ عملی به کار می‌رود که مدتی در گذشته درحال انجام بوده و زمانی کوتاه قبل از صحبت گوینده متوقف شده و لذا اثر آن به خوبی قابل مشاهده بوده است. در این کاربرد، گوینده علاقه مند به بیان نتیجه عمل است. در واقع بین دو عمل رابطۀ علت و معلولی وجود دارد.

past perfect progressive3

The children had been playing and so the room was a mess!
!بچه ها مشغول بازی کردن بوده اند به همین دلیل اتاق بهم ریخته بود

در جملۀ فوق در یک زمانی در گذشته بچه ها مشغول بازی کردن بوده‌اند و این عمل متوقف شده است و گوینده نتیجۀ آن (بهم ریختگی اتاق) را مشاهده کرده است.

Jason was tired because he had been jogging.
.جیسون خسته بود زیرا او در حال دویدن بود

Sam gained weight because he had been overeating.
.سام به دلیل اینکه پرخوری کرده بود اضافه وزن پیدا کرد

Betty failed the final test because she had not been attending class.
.بتی به دلیل اینکه در کلاس شرکت نکرده بود در امتحان نهایی مردود شد

I felt tired because I had been working all day.
.من خسته شدم زیرا تمام روز در حال کار کردن بودم

کلمات زیر از نشانه‌های زمان گذشته کامل استمراری هستند:

how long – since – for – all day

مخفف در زمان گذشته کامل استمراری

به طور کلی در زمان گذشته کامل استمراری، فعل کمکی had مخفف شده و با فاعل ترکیب می‌شود:

1. I had > I’d
2. He had > He’d / She had > She’d / It had > It’d
3. We had > We’d / You had > You’d /They had > They’d

منفی کردن زمان گذشته کامل استمراری

برای منفی کردن ماضی بعید استمراری، فعل کمکی had را با منفی سازِ not ترکیب می‌کنیم و برای مخفف کردن آن، حرف o را حذف کرده و به جای آن آپاستروف [ ‘ ] قرار می‌دهیم.

had not been => hadn’t been

شکل مجهول زمان گذشته کامل استمراری

برای تشخیص شکل معلوم ومجهول زمان ماضی بعید استمراری به دو جمله زیر توجه کنید:

Chef Jones had been preparing the restaurant for two years before he moved to Paris. (معلوم)
.سرآشپز جونز قبل از عزیمت به پاریس به مدت دو سال مشغول آماده کردن رستوران بوده است 
The restaurant had been being prepared by Chef Jones for two years before he moved to Paris. (مجهول)
.رستوران به مدت دو سال توسط سرآشپز جونز قبل از عزیمت او به پاریس در حال تعمیر شدن بوده است

نکات مهم:
1. زمان گذشته کامل استمراری در بیشتر مواقع باید با یک زمان گذشته ساده همراه باشد.
2. شکل مجهول زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی رایج نیست.
3. برخی افعال در زبان انگلیسی شکل استمراری ندارند (مانند افعال حالتی)، در این حالت به جای زمان گذشته کامل استمراری از زمان گذشته کامل استفاده می‌شود. در جملات زیر belong یک فعل غیرمستمر است.

The motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it. (نادرست)
The motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it. (درست)

صرف فعل buy در زمان گذشته کامل استمراری
جمله سؤالی جمله منفی جمله مثبت

Had I been buying?

آیا من در حال خریدن بودم؟

I hadn’t been buying.

من در حال خریدن نبودم.

I had been buying.

من در حال خریدن بودم.

Had you been buying?

آیا شما در حال خریدن بودید؟

You hadn’t been buying.

شما در حال خریدن نبودید.

You had been buying.

شما در حال خریدن بودید.

Had she been buying?

آیا او در حال خریدن بود؟

She hadn’t been buying.

او در حال خریدن نبود.

She had been buying.

او در حال خریدن بود.

Had we been buying?

آیا ما در حال خریدن بودیم؟

We hadn’t been buying.

ما در حال خریدن نبودیم.

We had been buying.

ما در حال خریدن بودیم.

Had they been buying?

آیا آنها در حال خریدن بودند؟

They hadn’t been buying.

آنها در حال خریدن نبودند.

They had been buying.

آنها در حال خریدن بودند.

زبان پی اچ دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *