زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

زمان حال کامل استمراری
زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری یا ماضی نقلی استمراری (Present Perfect Continuous) اشاره به یک زمان نامشخص بین زمان حال و قبل از حال دارد. در این نوع زمان گوینده اعتقاد دارد چیزی در زمانی از گذشته شروع شده اما احتمالا تمام نشده است. در واقع گوینده به همان اندازه که به نتیجه عمل اهمیت می‌دهد به فرآیند آن عمل (طول زمان انجام آن عمل) نیز اهمیت می‌دهد و این احتمال وجود دارد که این فرایند همچنان در جریان باشد و یا تمام شده باشد. 

فرمول ساخت زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری از ترکیبِ has/have been با فعل ing ساخته می‌شود.

فاعل + has/have been + فعل ing

She has been / She’s been running.   (جمله مثبت)
.او در حال دویدن بوده است

She hasn’t been running.   (جمله منفی)
.او در حال دویدن نبوده است

Has she been running?   (جمله سؤالی)
آیا او در حال دویدن بوده است؟

Hasn’t she been running?   (جمله منفی سؤالی)
آیا او در حال دویدن نبوده است؟

مخفف در زمان حال کامل استمراری

به طور کلی در زمان حال کامل استمراری فعل کمکی has/have مخفف شده و با فاعل ترکیب می‌شود:

1. I have => I’ve —– I’ve been driving.
2. He has => He’s / She has => She’s / It has => It’s —- He’s been driving.
3. We have => We’ve / You have => You’ve / They have=> They’ve —– We’s been driving.

منفی کردن زمان حال کامل استمراری

برای منفی کردن حال کامل استمراری، فعل کمکی has/have را با منفی سازِ not ترکیب می‌کنیم و برای مخفف کردن آن، حرف o را حذف کرده و به جای آن آپاستروف [ ‘ ] قرار می‌دهیم.

has not been=> hasn’t been
have not been => haven’t been

توجه:
در هنگام صحبت کردن، در صورتی که قصد ایجاد تاکید را دارید از شکل مخفف استفاده نکنید و در هنگام تلفظ تاکید را روی not بگذارید.

کاربرد زمان حال کامل استمراری

1. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و در زمان حال نیز در حال انجام است.

She has been waiting for you all day.
.او تمام روز منتظر من بوده است => هنوز هم انتظار من را می‌کشد

They have been travelling since last October.
.آنها از اکتبر گذشته در حال سفر می‌باشند => هنوز هم در حال سفر هستند

2. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که مدتی درحال انجام بوده و در لحظۀ صحبت کردن یا زمانی کوتاه قبل از آن متوقف شده و لذا اثر آن به خوبی قابل مشاهده است. در این کاربرد، گوینده علاقه مند به نتیجۀ عمل است.

She has been cooking since last night.
او از شب گذشته در حال غذا پختن بوده است. => و غذای روی میز خوشمزه بنظر می رسد

It‘s been raining.
در حال باریدن بوده است. => و خیابان ها خیس هستند

Someone‘s been eating my chips.
یک نفر چیپس من را خورده است. => چیپس نصف شده

کلمات زیر از نشانه‌های حال کامل استمراری هستند:

all day – the whole day – how long – since – for

شکل مجهول حال کامل استمراری

برای درک تفاوت شکل معلوم و مجهولِ این زمان به جملات زیر دقت کنید:

Recently, John has been doing the work.   (معلوم)
.اخیراً، جان در حال انجام کارش بوده است

Recently, the work has been being done by John.   (مجهول)
.اخیراً، کار توسط جان در حال انجام شدن بوده است

توجه:
استفاده از شکل مجهولِ زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی کمتر رایج است.

افعالی که شکل استمراری ندارند

برخی افعال در زبان انگلیسی شکل استمراری ندارد (مانند افعال حالتی)، در این حالت به جای زمان حال کامل استمراری از زمان حال کامل ساده (ماضی نقلی) استفاده می شود.

I have wanted to visit China for years.
She has known Robert since she was a child.
I have hated that music since I first heard it.
I have heard a lot about you recently.
We have understood everything.

یادآوری:
هنگام استفاده از زمان حال کامل (استمراری) زمانی که بعد از since می آید گذشته ساده است.

I have been driving since I have been 18.  (نادرست)
I have been driving since I was 18.  (درست)
از 18 سالگی رانندگی می‌کردم. => هنوز هم رانندگی می‌کنم

جملۀ اول اشتباه می باشد زیرا بدین معنی است که این شخص بعد از گذشته سالها هنوز 18 ساله است.

 

صرف فعل live در زمان حال کامل استمراری
جمله سؤالی جمله منفی جمله مثبت

Have I been living.

آیا من در حال زندگی بوده‌ام.

I haven’t been living.

من در حال زندگی نبوده‌ام.

I have been living.

من در حال زندگی بوده‌ام.

Have you been living?

آیا شما در حال زندگی بوده‌اید؟

You haven’t been living.

شما د رحال زندگی نبوده‌اید.

You have been living.

شما در  حال زندگی بوده‌اید.

Has she been living?

آیا او در حال زندگی بوده است؟

He hasn’t been living.

او در حال زندگی نبوده است.

He, she, it has been living.

او، آن در حال زندگی بوده است.

Have we been living?

آیا ما در حال زندگی بوده‌ایم؟

We haven’t been living.

ما در حال زندگی نبوده‌ایم.

We have been living.

ما در حال زندگی بوده‌ایم.

Have you been living?

آیا شما در حال زندگی بوده‌اید؟

You haven’t been living.

شما در حال زندگی نبوده‌اید.

You have been living.

شما در حال زندگی بوده‌اید.

Have they been living?

آیا آنها در حال زندگی بوده‌اند؟

They haven’t been living.

آنها در حال زندگی نبوده‌اند.

They have been living.

آآنها در حال زندگی بوده‌اند.

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.