کاربرد ever, never, already, yet در زمان حال کامل

کاربرد ever, never, already, yet
کاربرد ever, never, already, yet

کاربرد ever, never, already, yet در زمان حال کامل

کلمات ever, never, already, yet قید زمان هستند و با زمان حال کامل استفاده می‌شوند. در ادامه به بررسی کاربرد هر یک ازاین کلمات می‌پردازیم.

کاربرد ever

ever بعنوان قید، بیان کنندۀ عملی در زمان نامشخص می‌باشد که قبل از زمان حال اتفاق افتاده است و مترادف آن در زبان انگلیسی عبارتِ «at any time» به معنایِ «همیشه» یا «تا به حال» می‌باشد. ever در موارد زیر بکار می‌رود:

1. در سؤالات:

Have you ever gone to England?
آیا تا به حال به انگلستان رفته‌اید؟

Has she ever met the Prime Minister?
آیا او تا به حال نخست وزیر را ملاقات کرده است؟

2. در سؤالات منفی:

Haven’t they ever been to Europe?
آیا آنها تا به حال در اروپا نبوده‌اند؟

Haven’t you ever eaten Chinese food?
آیا شما تا به حال غذای چینی نخورده‌اید؟

3. در جملات منفی با استفاده از الگوهای زیر:

nothing + ever
nobody + ever

Nobody has ever said that to me before.
.هیچکس تا به حال آن را به من نگفته است

Nothing like this has ever happened to us.
.هیچ چیزی شبیه به این تا به حال برای من اتفاق نیافتاده است

4. با عبارت «the first time» برای بیان اولین تجربه:

It’s the first time that I’ve ever eaten snails.
.اولین بار است که من حلزون می‌خورم

This is the first time I’ve ever been to England.
.این اولین بار است که من در انگلستان هستم

کاربرد never:

never نیز یک قید زمان است که با زمان حال کامل بکار می‌رود و به معنای «هیچوقت» یا «هرگز» است. never در واقع مخفف not ever می‌باشد. از never زمانی استفاده می‌کنیم که فاعل جمله، چیزی را به طور مشخص در گذشته تجربه نکرده است.

I have never visited Berlin.
.من هرگز به برلین نرفته‌ام

نکته بسیار مهم:
هیچوقت never را با not استفاده نکنید.

I haven’t never been to Italy.   (نادرست)
I have never been to Italy.   (درست)
.من هرگز در ایتالیا نبوده‌ام

کاربرد already

already به معنای «قبلاً» یا «پیشتر» اشاره به عملی دارد که در زمانی نامشخص قبل از زمان حال اتفاق افتاده است و نیازی به تکرار آن نیست:

Don’t write to John, I’ve already done it.
.به جان نامه ننویس. من قبلاً آن را انجام داده‌ام

از already می توان در سؤالات نیز استفاده کرد:

Have you already written to John?
آیا قبلاً به جان نامه نوشته ای؟

already را می توان قبل از فعل اصلی (past participle) و یا انتهای جمله بکار برد:

I have already been to Tokyo.
.من قبلاً در توکیو بوده‌ام
I have been to Tokyo already.
.من قبلاً در توکیو بوده‌ام

کاربرد yet

از yet به معنای «از هر زمانی در گذشته تا به حال» زمانی استفاده می‌کنیم که بطور طبیعی انتظار داریم چیزی اتفاق بیافتد. همچنین اشاره به چیزی دارد که تا یک زمان مشخص در زمان حال اتفاق نیفتاده است. yet در جملات منفی و سؤالی و اغلب در زمان های کامل استفاده می‌شود.

Have you finished your homework yet?
(آیا هنوز تکالیف خود را انجام نداده‌ای؟)

در جمله فوق گوینده انتظار دارد که تکالیف تمام شود.

I haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner.
(.من هنوز آن را تمام نکرده‌ام. بعد از شام آن را انجام خواهم داد)

نکته:
به یاد داشته باشید که yet معمولاً در انتهای جمله استفاده می‌شود.

 

مطالب مرتبط:
زمان حال کامل
تفاوت gone to و been to در زمان حال کامل
تفاوت just، yet، already و still

زبان پی اچ دی

8 دیدگاه‌ها

  1. ببخشید در مورد توضیحاتyet تو جمله
    Have you finished your homework yet که به صورت آیا هنوز تکلیفت رو انجام نداده ای؟
    نباید جمله اصلی به صورتhaven’t you finished your homework yet
    نوشته میشد ؟

  2. سلام در جمله ی Sima never goes late to her classes نقش دستوری neverچی هس؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *