زمان حال کامل (Present Perfect Tense)

زمان حال کامل
زمان حال کامل

زمان حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل یا ماضی نقلی (Present Perfect) برای نشان دادنِ ارتباط بین گذشته و حال بکار می‌رود. زمان وقوع عمل در حال کامل، قبل از زمان حال است؛ اما این زمان دقیق و مشخص نیست.

نحوه ساخت زمان حال کامل

همانطور که در مبحث زمان ها در زبان انگلیسی ذکر شد، زمان حال کامل برای هر نوع فعلی از ترکیب has یا have با گذشته کامل (past participle) ساخته می‌شود. در ادامه به بیان فرمول ساخت زمان حال کامل در جملات مختلف می‌پردازیم:

جملۀ مثبت
گذشتۀ کامل + has/have + فاعل

She has visited.
.او ملاقات کرده است
I have visited.
.من ملاقات کرده‌ام

جملۀ منفی
گذشته کامل + has/have not + فاعل

She has not (hasn’t) visited.
.او ملاقات نکرده است
I have not (haven’t) visited.
.من ملاقات نکرده‌ام

جملۀ سؤالی
گذشته کامل + فاعل + has/have

Has she visited.
.آیا او ملاقات کرده است
Have I visited.
.آیا من ملاقت کرده‌ام

جملۀ منفی سؤالی
گذشته کامل + فاعل + has/have not

Hasn’t she visited.
.آیا او ملاقات نکرده است
Haven’t I visited.
.آیا من ملاقت نکرده‌ام

زمان حال کامل در موارد زیر بکار می رود

1. برای نشان دادن عملی که از گذشته شروع شده و در زمان حال نیز در حال انجام است. از علائم این کاربردِ زمان حال کامل، کلمات for و since هستند.

They haven’t lived here for years.
.سالهاست که اینجا زندگی می کنم = هنوز هم اینجا زندگی می‌کنم

She has worked in the bank for five years.
.پنج سال در این بانک کار کرده ام=هنوز هم کار می‌کنم

We have had the same car for ten years.
.ما به مدت ده سال ماشین مشابه داشته ایم=هنوز هم داریم

They have been at this hotel since Friday.
.آنها از جمله تا به حال در این هتل اقامت داشته‌اند

I have lived here since 1987.
من از سال 1987 تا به حال اینجا زندگی می‌کنم

I have known Sam since I was a child.
.من سام را از زمانی که بچه بودم می‌شناسم

نکته:
همانطور که از جملات فوق برمی‌آید since نشان دهندۀ شروع انجام و for نشان دهندۀ طول انجام آن کار می‌باشد.

2. برای نشان داده دادنِ عملی که در یک مدت از زمان، انجام شده اما هنوز تمام نشده است.

I have worked hard this week.
.من این هفته را سخت کار کرده‌ام
It has rained a lot this year.
.امسال زیاد باران باریده است
We haven’t seen her today.
.او را امروز ندیده‌ام

3. برای نشان دادن عملی که در مدتی نامشخص (غیردقیق) بین گذشته و حال تکرار شده است.

They have seen that film six times.
.آنها شش بار آن فیلم را دیده‌اند

It has happened several times already.
.قبلاً چندین بار اتفاق افتاده است

She has visited them frequently.
.او بارها آنها را ملاقات کرده است

We have eaten at that restaurant many times.
.بارها در آن رستوران غذا خورده‌ایم

We have gone to the beach many times.
.ما بارها به ساحل رفته‌ایم

4. برای نشان دادن عملی که در گذشتۀ خیلی نزدیک (اخیر) پایان یافته است. این زمان با قید just استفاده می‌شود.

Have you just finished work?
آیا تازه کار را تمام کرده‌اید؟

I have just eaten.
.من همین چند لحظه پیش خوردم

We have just seen her.
.همین چند لحظه پیش او را دیدیم

Has he just left?
آیا او به تازگی رفته است؟

5. برای نشان دادن عملی که زمان دقیق وقوع آن مهم نیست و یا ناشناخته است. در واقع نتیجۀ عمل مهم تر از زمان وقوع آن است.

Someone has eaten my soup!
!یک نفر سوپ من را خورده است

Have you seen ‘Gone with the Wind’?
آیا شما فیلم “برباد رفته” را دیده‌اید؟

She has lost her wedding ring.
.او حلقۀ عروسی خود را گم کرده است

مخفف در زمان حال کامل

به طور کلی در زمان حال کامل، فعل کمکی has/have مخفف شده و با فاعل ترکیب می‌شود:

1. I have => I’ve —– I’ve used those images before.
2. He has => He’s / She has => She’s / It has => It’s —- He’s already had the surgery.
3. We have => We’ve / You have => You’ve / They have => They’ve —– We’ve just gotten home.

منفی کردن زمان حال کامل

برا ی منفی کردن حال کامل، فعل کمکی has/have را با منفی سازِ not ترکیب می‌کنیم و برای مخفف کردن آن، حرف o را حذف کرده و به جای آن آپاستروف [ ‘ ] قرار می‌دهیم.

has not => hasn’t
have not => haven’t

توجه:
در هنگام صحبت کردن، در صورتی که قصد ایجاد تاکید را دارید از شکل مخفف استفاده نکنید و در هنگام تلفظ تاکید را روی not بگذارید.

نکات بسیار مهم:
1. به یاد داشته باشید که زمان حال کامل یا همان ماضی نقلی، زمانی است که در ارتباط با حال می‌باشد نه گذشته و لذا در مورد اعمالی که در گذشته اتفاق افتاده و در گذشته تمام شده‌اند به کار نمی‌رود.

Shakespeare has written many plays.   (نادرست)
Shakespeare wrote many plays.   (درست)

جملۀ اول نادرست است؛ زیرا عمل نوشتن نمایشنامه ها در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است.

2. هیچگاه با زمان حال کامل، قید زمان گذشته به کار نمی‌رود.

I have bought this hat last week.   (نادرست)
I bought this hat last week (درست)

3. هنگام استفاده از زمان حال کامل (ماضی نقلی)، زمانی که بعد از since می آید گذشته ساده است.

I have known Sam since I have been 18.   (نادرست)
I have known Sam since I was 18.   (درست)
.من سام را از زمانی که 18 سالم بود می‌شناسم

جمله اول اشتباه است زیرا بدین معنی است که این شخص پس از گذشت سال ها هنوز 18 ساله است است.

I have collected stamps since I have been a child.   (نادرست)
I have collected stamps since I was a child.   (درست)
.از وقتی بچه بودم تمبر جمع آوری می‌کردم. => هنوز هم مشغول به این کار هستم

باز هم جمله اول اشتباه است زیرا بدین معنی است که این شخص هنوز هم بچه است.

4. کلمات زیر از نشانه‌های زمان حال کامل می‌باشند:

just – yet – never – ever – already – so far – up to now – since – for – recently

صرف فعلِ work در زمان حال کامل
جمله سؤالی جمله منفی جمله مثبت
Have I worked?

آیا من کار کرده‌ام؟

I haven’t worked.

من کار نکرده‌ام.

I have worked.

من کار کرده‌ام.

Have you worked?

آیا شما کار کرده‌اید؟

You haven’t worked.

شما کار نکرده‌اید.

You have worked.

شما کار کرده‌اید.

Have she, he, it worked?

آیا او کار کرده است؟

He, she haven’t worked.

او کار نکرده‌ است.

He, she, it have worked.

او، آن کار کرده ‌است.

Have we worked?

آیا ما کار کرده‌ایم؟

We haven’t worked.

ما کار نکرده‌ایم.

We have worked.

ما کار کرده‌ایم.

Have you worked?

آیا شما کار کرده‌اید؟

You haven’t worked.

شما کار نکرده‌اید.

You have worked.

شما کار کرده ‌اید.

Have they worked?

آیا آنها کار کرده‌اند؟

They haven’t worked.

آنها کار نکرده‌اند.

They have worked.

آنها کار کرده‌اند.

 

مطالب مرتبط:
زمان حال کامل استمراری

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

5 دیدگاه‌ها

  1. سلام، عالی

  2. ممنون عالی بود بجز مثال اخر صرف فغل work

  3. بسیار عالی بود سپاس

  4. بسیار عالی ساده دقیق مفاهیم توضیح داده شده .موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *