کاربرد ضمایر در زبان انگلیسی

Pronouns

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر بعنوان کلمه یا عبارتی تعریف می‌شود که جایگزین اسم یا عبارت اسمی می‌گردد. اسمی که ضمیر جایگزین آن می‌شود بعنوان مرجع ضمیر شناخته می شود؛ زیرا ضمایر (pronouns) می‌توانند کاری را که اسم انجام می‌دهد، انجام دهند. در ادامه به بررسی انواع مختلف ضمیر می‌پردازیم.

1- ضمائر شخصی (Personal Pronouns):

ضمایر شخصی، ضمایری هستند که در درجه اول و در مفهوم گرامری به یک شخص معین مربوط می‌شوند. ضمایر شخصی خود به دو دسته فاعلی و مفعولی تقسیم می‌گردند.

الف- ضمائر فاعلی (Subject Pronouns):

ضمائر فاعلی بعنوان فاعل در جمله استفاده می‌شوند.

معنی جمع معنی مفرد  
ما we من I اول شخص
شما you تو you دوم شخص
آنها they او he سوم شخص
آنها they او she سوم شخص
آنها they آن it سوم شخص

ب- ضمائر مفعولی(Object Pronouns):

ضمائر مفعولی در جایگاه مفعول قرار می‌گیرند.

معنی جمع معنی مفرد  
ما را، به ما us من را، به من me اول شخص
شما را، به شما you تو را، به تو you دوم شخص
آنها را، به آنها them او را، به او he سوم شخص
آنها را، به آنها them او را، به او she سوم شخص
آنها را، به آنها them آن را، به آن it سوم شخص

نکات مهم:

  •  نکته قابل توجه در مورد این دسته از ضمایر استفاده صحیح از آنها در جایگاه فاعل و مفعول می‌باشد. به مثال زیر توجه کنید:

– Ali is coming to the party with you and I if you don’t mind.   (نادرست)
– Ali is coming to the party with you and me if you don’t mind.   (درست)

جمله اول نادرست است زیرا از ضمیر فاعلی (I) در جایگاه ضمیر مفعولی (me) استفاده شده است.

  •  ضمیرِ (I) همواره با حرف بزرگ نوشته می‌شود حتی اگر در وسط جمله باشد.

 

2- ضمایر ملکی (Possessive Pronouns):

معنی جمع معنی مفرد  
مال ما ours مال من mine اول شخص
مال شما yours مال تو yours دوم شخص
مال آنها theirs مال او (مذکر) his سوم شخص
مال آنها theirs مال او(مونث) hers سوم شخص
مال آنها theirs مال آن its سوم شخص

همانطور که از اسم این ضمایر بر می‌آید، مالکیت چیزی را نشان می‌دهند و لذا نباید آنها را با ضمایر مفعولی در جملاتی نظیر جملات زیر اشتباه گرفت.

– Reza is a good friend of us (نادرست)
– Reza is a good friend of ours.   (درست)

– Collecting stamps is a hobby of me (نادرست)
– Collecting stamps is a hobby of mine.   (درست)

جملات اول و سوم نادرست می‌باشند زیرا برای نشان دادن مالکیت از ضمایر مفعولی استفاده شده است.

نکته مهم:

ضمایر ملکی را نباید با صفات ملکی (possessive adjectives) اشتباه بگیریم. صفات ملکی همواره متصل به اسم هستند و عبارتند از:

معنی جمع معنی مفرد  
مال ما ours مال من my اول شخص
مال شما your مال تو your دوم شخص
مال آنها their مال او (مذکر) his سوم شخص
مال آنها their مال او (مونث) hers سوم شخص
مال آنها their مال آن its سوم شخص

به یاد داشته باشید که ضمایر ملکی هیچگاه متصل به اسم نمی‌باشند بلکه جانشین ساختار اسم + صفت ملکی می‌شوند.

{ضمیر ملکی = صفت ملکی + اسم}

مثال:

– This is their house. It is theirs.
– That is my camera. It is mine.

3- ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns):

معنی جمع معنی مفرد  
مال ما ourselves مال من myself اول شخص
مال شما yourselves مال تو yourself دوم شخص
مال آنها themselves مال او (مذکر) himself سوم شخص
مال آنها themselves مال او (مونث) herself سوم شخص
مال آنها themselves مال آن itslefe سوم شخص

ضمایر انعکاسی دارای دو کاربرد کلی هستند:

الف- هنگامی که فاعل و مفعول جمله یکسان باشند به جای ضمیر مفعولی از ضمیر انعکاسی استفاده می‌گردد.

– I saw me in the mirror.   (نادرست)

– I saw myself in the mirror.   (درست)

ب- جهت تاکید بر اینکه عملی توسط فاعل جمله (و نه شخص یا اشخاص دیگری) صورت گرفته است. ضمایر انعکاسی در این حالت ضمایر تاکیدی (Emphatic Pronouns) نامیده می‌شوند.

– I myself saved the boy.                                   (.من خودم پسر را نجات دادم)
– We can paint the house ourselves     (.ما خودمان می توانیم خانه را نقاشی کنیم)

یادآوری 1:
بعد از حروف اضافۀ نشان دهندۀ مکان هیچگاه ضمایر انعکاسی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
در این حالت از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم.

– Mary didn’t have any money with herself (نادرست)
– Mary didn’t have any money with her (درست)

– Mary is pulling a heavy cart behind himself.   (نادرست)
– Jack is pulling a heavy cart behind him (درست)

جملات اول و سوم نادرست هستند؛ زیرا بعد از حرف اضافه نشان‌دهندۀ مکان (with و behind) ضمیر انعکاسی استفاده شده است. جملات دوم و چهارم صحیح هستند؛ زیرا به درستی بعد از حرف اضافۀ مکان از ضمایر مفعولی (her و him) استفاده شده است. توجه داشته باشید که در جملات دوم و چهارم می توان ضمایر مفعولی را حذف کرد.

یادآوری 2:

ترکیب by oneself به معنای alone (به تنهایی) می‌باشد. 

مثال:

– I repaired the car by myself.      (.من تنهایی اتومبیل را تعمیر کردم)

4- ضمایر موصولی (Relative Pronouns):

این ضمایر عموماً به معنایِ «که» بوده و برای وصل کردن دو جمله بکار می‌روند.

حالت کاربرد برای ضمیر موصولی
فاعلی انسان who
مفعولی انسان whom
فاعلی/مفعولی اشیاء/حیوانات which
ملکی انسان/ اشیاء/حیوانات whose

مثال:

1) The man who lives next door is a well-known lawyer.
2) The doctor whom I wanted to see was on vacation.
3) Here is the computer which gave me a lot of trouble.
4) This is the cat which David feeds every day.
5) I met a man whose father knows you well.

نکات مهم:

  • به جای ضمیر موصولی who، whom، which می توان از that نیز استفاده کرد.
  • that هیچگاه جانشین whose نمی‌شود.
  • بعد از ضمایر موصولی در نقش فاعلی همواره یک فعل به کار می‌رود. (مثال های 1 و 3)
  • بعد از ضمایر موصولی در نقش مفعولی همواره یک فاعل به کار می‌رود. (مثال های 2 و 4)
  • بعد از whose در نقش ضمیر ملکی همواره یک اسم به کار می‌رود. (مثال 5)

یادآوری:

ضمایر موصولی در نقش مفعول قابلیت حذف شدن دارند بدون اینکه جمله نادرست شود.

مثال:

– The doctor whom I wanted to see was on vacation.
– The doctor I wanted to see was on vacation.

– This is the cat which David feeds every day.
– This is the cat David feeds day.

نکات تکمیلی:

الف- استفاده از one/ones در نقش ضمیر:

گاهی اوقات one و یا ones (حالت جمع) به جای ضمیر استفاده می‌شوند. این ضمایر معمولاً یا بعد از which و یا بعد از یک صفت به کار می‌روند.

A: I don’t want the large shirt.
B: So which one do you want?

A: Do you want the brown shoes?
B: NO, I want the black ones.

در مثال اول one جانشین کلمه shirt و در مثال دوم ones جانشین shoes شده است.

یادآوری:

ضمیر one می تواند جایگزین ساختار {اسم + a} شود.

مثال:

A: Do you have a car?
B: No, I don’t have one.

ب- استفاده از کلمات that/those در نقش ضمیر:

کلمات those و that جانشین ‘s مالکیت می‌شوند.

مثال:

A nurse’s job is easier than a doctor’s job.
A nurse’s job is easier than that of a doctor.
Shakespeare’s poem are more interesting than Milton‘s poems.
Shakespeare’s poem are more interesting than those of Milton.

مطالب مرتبط با این موضوع:
نحوه ساخت مالکیت در انگلیسی
اسم ها در زبان انگلیسی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *