کاربرد ضمایر در زبان انگلیسی

Pronouns

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر بعنوان کلمه یا عبارتی تعریف می‌شود که جایگزین اسم یا عبارت اسمی می‌گردد. اسمی که ضمیر جایگزین آن می‌شود بعنوان مرجع ضمیر شناخته می شود؛ زیرا ضمایر (pronouns) می‌توانند کاری را که اسم انجام می‌دهد، انجام دهند. در ادامه به بررسی انواع مختلف ضمیر می‌پردازیم.

1- ضمائر شخصی (Personal Pronouns):

ضمایر شخصی، ضمایری هستند که در درجه اول و در مفهوم گرامری به یک شخص معین مربوط می‌شوند. ضمایر شخصی خود به دو دسته فاعلی و مفعولی تقسیم می‌گردند.

الف- ضمائر فاعلی (Subject Pronouns):

ضمائر فاعلی بعنوان فاعل در جمله استفاده می‌شوند.

معنی جمع معنی مفرد  
ما we من I اول شخص
شما you تو you دوم شخص
آنها they او he سوم شخص
آنها they او she سوم شخص
آنها they آن it سوم شخص

ب- ضمائر مفعولی(Object Pronouns):

ضمائر مفعولی در جایگاه مفعول قرار می‌گیرند.

معنی جمع معنی مفرد  
ما را، به ما us من را، به من me اول شخص
شما را، به شما you تو را، به تو you دوم شخص
آنها را، به آنها them او را، به او him سوم شخص
آنها را، به آنها them او را، به او her سوم شخص
آنها را، به آنها them آن را، به آن it سوم شخص

نکات مهم:

 •  نکته قابل توجه در مورد این دسته از ضمایر استفاده صحیح از آنها در جایگاه فاعل و مفعول می‌باشد. به مثال زیر توجه کنید:

– Ali is coming to the party with you and I if you don’t mind.   (نادرست)
– Ali is coming to the party with you and me if you don’t mind.   (درست)

جمله اول نادرست است زیرا از ضمیر فاعلی (I) در جایگاه ضمیر مفعولی (me) استفاده شده است.

 •  ضمیرِ (I) همواره با حرف بزرگ نوشته می‌شود حتی اگر در وسط جمله باشد.

 

2- ضمایر ملکی (Possessive Pronouns):

معنی جمع معنی مفرد  
مال ما ours مال من mine اول شخص
مال شما yours مال تو yours دوم شخص
مال آنها theirs مال او (مذکر) his سوم شخص
مال آنها theirs مال او(مونث) hers سوم شخص
مال آنها theirs مال آن its سوم شخص

همانطور که از اسم این ضمایر بر می‌آید، مالکیت چیزی را نشان می‌دهند و لذا نباید آنها را با ضمایر مفعولی در جملاتی نظیر جملات زیر اشتباه گرفت.

– Reza is a good friend of us (نادرست)
– Reza is a good friend of ours.   (درست)

– Collecting stamps is a hobby of me (نادرست)
– Collecting stamps is a hobby of mine.   (درست)

جملات اول و سوم نادرست می‌باشند زیرا برای نشان دادن مالکیت از ضمایر مفعولی استفاده شده است.

نکته مهم:

ضمایر ملکی را نباید با صفات ملکی (possessive adjectives) اشتباه بگیریم. صفات ملکی همواره متصل به اسم هستند و عبارتند از:

معنی جمع معنی مفرد  
مال ما our مال من my اول شخص
مال شما your مال تو your دوم شخص
مال آنها their مال او (مذکر) his سوم شخص
مال آنها their مال او (مونث) hers سوم شخص
مال آنها their مال آن its سوم شخص

به یاد داشته باشید که ضمایر ملکی هیچگاه متصل به اسم نمی‌باشند بلکه جانشین ساختار اسم + صفت ملکی می‌شوند.

{ضمیر ملکی = صفت ملکی + اسم}

مثال:

– This is their house. It is theirs.
– That is my camera. It is mine.

3- ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns):

معنی جمع معنی مفرد  
مال ما ourselves مال من myself اول شخص
مال شما yourselves مال تو yourself دوم شخص
مال آنها themselves مال او (مذکر) himself سوم شخص
مال آنها themselves مال او (مونث) herself سوم شخص
مال آنها themselves مال آن itslefe سوم شخص

ضمایر انعکاسی دارای دو کاربرد کلی هستند:

الف- هنگامی که فاعل و مفعول جمله یکسان باشند به جای ضمیر مفعولی از ضمیر انعکاسی استفاده می‌گردد.

– I saw me in the mirror.   (نادرست)

– I saw myself in the mirror.   (درست)

ب- جهت تاکید بر اینکه عملی توسط فاعل جمله (و نه شخص یا اشخاص دیگری) صورت گرفته است. ضمایر انعکاسی در این حالت ضمایر تاکیدی (Emphatic Pronouns) نامیده می‌شوند.

– I myself saved the boy.                                   (.من خودم پسر را نجات دادم)
– We can paint the house ourselves     (.ما خودمان می توانیم خانه را نقاشی کنیم)

یادآوری 1:
بعد از حروف اضافۀ نشان دهندۀ مکان هیچگاه ضمایر انعکاسی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
در این حالت از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم.

– Mary didn’t have any money with herself (نادرست)
– Mary didn’t have any money with her (درست)

– Mary is pulling a heavy cart behind himself.   (نادرست)
– Jack is pulling a heavy cart behind him (درست)

جملات اول و سوم نادرست هستند؛ زیرا بعد از حرف اضافه نشان‌دهندۀ مکان (with و behind) ضمیر انعکاسی استفاده شده است. جملات دوم و چهارم صحیح هستند؛ زیرا به درستی بعد از حرف اضافۀ مکان از ضمایر مفعولی (her و him) استفاده شده است. توجه داشته باشید که در جملات دوم و چهارم می توان ضمایر مفعولی را حذف کرد.

یادآوری 2:

ترکیب by oneself به معنای alone (به تنهایی) می‌باشد. 

مثال:

– I repaired the car by myself.      (.من تنهایی اتومبیل را تعمیر کردم)

4- ضمایر موصولی (Relative Pronouns):

این ضمایر عموماً به معنایِ «که» بوده و برای وصل کردن دو جمله بکار می‌روند.

حالت کاربرد برای ضمیر موصولی
فاعلی انسان who
مفعولی انسان whom
فاعلی/مفعولی اشیاء/حیوانات which
ملکی انسان/ اشیاء/حیوانات whose

مثال:

1) The man who lives next door is a well-known lawyer.
2) The doctor whom I wanted to see was on vacation.
3) Here is the computer which gave me a lot of trouble.
4) This is the cat which David feeds every day.
5) I met a man whose father knows you well.

نکات مهم:

 • به جای ضمیر موصولی who، whom، which می توان از that نیز استفاده کرد.
 • that هیچگاه جانشین whose نمی‌شود.
 • بعد از ضمایر موصولی در نقش فاعلی همواره یک فعل به کار می‌رود. (مثال های 1 و 3)
 • بعد از ضمایر موصولی در نقش مفعولی همواره یک فاعل به کار می‌رود. (مثال های 2 و 4)
 • بعد از whose در نقش ضمیر ملکی همواره یک اسم به کار می‌رود. (مثال 5)

یادآوری:

ضمایر موصولی در نقش مفعول قابلیت حذف شدن دارند بدون اینکه جمله نادرست شود.

مثال:

– The doctor whom I wanted to see was on vacation.
– The doctor I wanted to see was on vacation.

– This is the cat which David feeds every day.
– This is the cat David feeds day.

نکات تکمیلی:

الف- استفاده از one/ones در نقش ضمیر:

گاهی اوقات one و یا ones (حالت جمع) به جای ضمیر استفاده می‌شوند. این ضمایر معمولاً یا بعد از which و یا بعد از یک صفت به کار می‌روند.

A: I don’t want the large shirt.
B: So which one do you want?

A: Do you want the brown shoes?
B: NO, I want the black ones.

در مثال اول one جانشین کلمه shirt و در مثال دوم ones جانشین shoes شده است.

یادآوری:

ضمیر one می تواند جایگزین ساختار {اسم + a} شود.

مثال:

A: Do you have a car?
B: No, I don’t have one.

ب- استفاده از کلمات that/those در نقش ضمیر:

کلمات those و that جانشین’s مالکیت می‌شوند.

مثال:

A nurse’s job is easier than a doctor’s job.
A nurse’s job is easier than that of a doctor.
Shakespeare’s poem are more interesting than Milton‘s poems.
Shakespeare’s poem are more interesting than those of Milton.

تمرین:
جملات زیر را بخوانید و بهترین پاسخ را انتخاب کنید (پاسخ تشریحی در پایین همین صفحه).

1. During the American Revolutionary War, about 14000 British loyalties returned to Britain , …………. in 1783.
a) most of whom
b) most of them
c) mostly, they
d) much

2. The sense of touch is essential in locating external objects if ………… close to our bodies.
a) their are
b) they are
c) their
d) they

3. We thank many editors ………… assisted us in the preparation of this book.
a) which
b) whose
c) whom
d) who

4. A language laboratory has audio equipment placed in booths ………… students listen to language tapes.
a) how
b) in that
c) where
d) who

5. Mothers ………… read to their children during the day and before bedtime give their children a great advantage in school.
a) which
b) whom
c) whose
d) who

6. Mary Cassatt was an inventive print-maker ………… were always at the service of the public.
a) her talents
b) whose talents
c) talent of hers
d) hers, talents

7. Linguistics studies the structure of language and regularities ………… .
a) it’s used in
b) in its usage
c) people use it
d) using its

8. The judges at the fair are delighted to inform you that …………… are one of the selected finalist.
a) your
b) yours
c) you
d) yourself

9. An organism cannot grow without food, …………… materials to build its cells.
a) who delivers
b) whose delivery
c) which delivers
d) it delivers

10. A sizable proportion of high school students claim …………… hope is to be admitted to college.
a) that is their
b) that their
c) it is that their
d) is that their

جملات زیر را بخوانید و گزینه نادرست را انتخاب کنید.

11. Caruso was a famous Italian tenor, and thousands of people came to listen to him singing.
a) was a
b) thousands
c) to listen
d) him singing

12. Those of us who have a family history of heart disease should make yearly appointments with their doctors.
a) who
b) should make
c) yearly
d) their

13. During the 1960s, the state of Alaska improved it’s transportation facilities and put together a statewide ferry fleet.
a) state of
b) it’s
c) facilities
d) statewide

14. An interest in architecture often involves preserving old buildings and modifying it for new uses.
a) interest
b) architecture
c) preserving
d) modifying

15. Plants with short root systems are best suited for areas where do not receive much rainfall.
a) root systems
b) suited
c) where do
d) much rainfall

16. Earthworms belong to the family of segmented worms their body is divided into a series of segments.
a) family
b) their
c) divided
d) a series

17. You can think of a species as a group of living organisms most of who are very much alike.
a) You can
b) a species
c) living
d) who are

18. Benedict Arnold led its division into Canada where he participated in an unsuccessful attack on Quebec.
a) its
b) where he
c) unsuccessful
d) attack

19. By the time babies are seven months old, their able to sit up without support.
a) months
b) their
c) sit up
d) support

20. Currents, in the South Pacific are slower than that in the North Pacific.
a) Currents
b) the South
c) slower
d) that

پاسخ تمرینات
1.پاسخ گزینه a.
عبارتِ «بیشتر آنها در سال 1783» به جملۀ قبل از خود وصل شده است. این کار بایستی توسط ضمیر موصولی انجام پذیرد. عبارت most of whom صحیح است.

2. پاسخ گزینه b.
if یک ربط دهنده است بعد از آن بایستی فاعل و فعل واقع شود. گزینه a نادرست است زیرا their صفت ملکی است و بعد از آن بایستی اسم واقع شود.

3. پاسخ گزینه d.
بعد از جای خالی فعل (assisted) آمده بنابراین نیاز به ضمیر موصولی در نقش فاعل داریم. چون editors (ویراستاران) اشاره به انسان دارد پاسخ صحیح who می باشد.

4. پاسخ گزینه c.
کلمۀ booths به معنای «کابین» اشاره به مکان دارد در نتیجه، پاسخ صحیح where می باشد.

5. پاسخ گزینه d.
بعد از جای خالی فعل (read) آمده بنابراین نیاز به ضمیر موصولی در نقش فاعل داریم. چون mothers (مادران) اشاره به انسان دارد پاسخ صحیح who می باشد.

6. پاسخ گزینه b.
برای توصیف کلمه print-maker به ضمیر موصولی whose که بعد از آن اسم آمده نیاز داریم.

7. پاسخ گزینه b.
صفت ملکی its به language اشاره دارد. توجه داشته باشید از آنجایی که its صفت ملکی است بعد از آن بایستی اسم (usage) واقع شود.

8. پاسخ گزینه c.
بعد از جای خالی فعل (are) واقع شده بنابراین در جای خالی بایستی فاعل (you) واقع شود.

9. پاسخ گزینه c.
برای توصیف کلمۀ food (غیرانسان) به ضمیر موصولی which نیاز داریم. which در اینجا نقش فاعل را برای فعل (delivers) دارد. گزینه a نادرست است؛ زیرا food انسان نیست. گزینه b نادرست است زیرا فاقد فعل است. گزینه d نادرست است؛ زیرا برای اتصال دو جمله واره نیاز به یک ربط دهنده (در اینجا which) می باشد.

10. پاسخ گزینه b.
صفت ملکی their به students اشاره دارد. that بعنوان ضمیر موصولی نقش ربط دهنده بین دو جمله واره را دارد. سایر گزینه ها نادرست هستند زیرا جمله وارۀ قبل از that، فعل (claim) دارد و نیازی به فعل اضافی (is) نیست.

11. پاسخ گزینه d.
signing اسم مصدر است و قبل از آن بایستی صفت ملکی واقع شود. پاسخ صحیح his signing می باشد. him ضمیر مفعولی است.

12. پاسخ گزینه d.
به جای their بایستی از our استفاده شود زیرا اشاره به us دارد.

13. پاسخ گزینه b.
it’s شکل مخفف شدۀ it is می باشد به جای آن بایستی از صفت ملکی (its) استفاده شود.

14. پاسخ گزینه d.
به جای it بایستی از them استفاده شود زیرا اشاره به اسم جمع (buildings) دارد.

15. پاسخ گزینه c.
بعد از where نمی توان از فعل (do) استفاده کرد به جای آن بایستی which واقع شود. which در اینجا نقش فاعل دارد. توجه داشته باشید که بعد از where در نقش ضمیر موصولی، تنها می توان از اسم و ضمیر استفاده کرد.

16. پاسخ گزینه b.
به جای their بایستی ضمیر موصولی whose واقع شود.

17. پاسخ گزینه d.
به جای who بایستی which واقع شود زیرا اشاره به اسم غیرانسان (species) دارد.

18. پاسخ گزینه a.
به جای its بایستی his واقع شود.

19. پاسخ گزینه b.
به جای their بایستی they are واقع شود زیرا جمله فاقد فعل و فاعل است.

20. پاسخ گزینه d.
به جای that بایستی those واقع شد زیرا اشاره به یک اسم جمع (Currents) دارد.

مطالب مرتبط با این موضوع:
نحوه ساخت مالکیت در انگلیسی
اسم ها در زبان انگلیسی

 

 

زبان پی اچ دی

9 دیدگاه‌ها

 1. محمد ابراهیم مودی

  عالللللیییییییییی ب.ئو

 2. سلام خسته نباشید در بخش صفات ملکی به جای ours نباید our باشه؟

 3. عالییییییییییییییییییییییی بود ممنون ازتون خیلی کمکم کرد

 4. امین مهدی نوریانی

  عالیییییییییییییییی😘😘😘😘

 5. امین مهدی نوریانی

  سلام عالیییییی👻👻👻👻

 6. سلام..واقعا مختصر و کاربردی بود…لطفا معانی ضمایر هم جلوشون بنویسید..ممنون

 7. منصور زیارمل

  ممون بسیا. عالی در ای شرایط که همه به فکر پیدا کردن یک لقمه نان سرگردان هستن و فکری حتا به درس خواندن هم ندارند واقعن بسیار کمک ام کردن با چند ام بی انترنت تواستم معلومات کامل در باره ضماعیر و انگلیسی پیدا بکنم

 8. واقعن عالی بود
  بسیار مختصر تشریح شده است
  تشکر از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *