قیدهای موصولی در انگلیسی

قیدهای موصولی
قیدهای موصولی

قیدهای موصولی در انگلیسی

قیدهای موصولی (where, when, why) می توانند برای اتصال دو جمله یا جمله واره استفاده شوند. این قیدها جایگزین ساختار رسمی‌تر (which + حرف اضافه) می‌شوند و جمله‌واره وابسته را معرفی می‌کنند. در ادامه به مثال‌هایی از قیدهای موصولی در دو ساختار رسمی و رایج توجه نمایید.

ساختار رایج (قیدهای موصولی) ساختار رسمی (which + حرف اضافه)

That’s the restaurant where we met for the first time.

آن رستوران است جایی که ما برای اولین بار همدیگر را ملاقات کردیم.

That’s the restaurant in which we met for the first time.

آن رستورانی است که ما در آن برای اولین بار همدیگر را ملاقات کردیم.

That picture was taken in the park where I used to play.

این عکس در پارکی که من سابقاً بازی می‌کردم گرفته شده است.

That picture was taken in the park at which I used to play

این عکس در پارکی گرفته شده که من سابقاً در آن بازی می‌کردم.

I remember the day when we first met.

روزی که برای اولین بار همدیگر را ملاقات کردیم به یاد می‌آورم.

I remember the day on which we first met.

روز اولی که ما برای اولین بار همدیگر را ملاقات کردیم بیاد می‌آورم

There was a very hot summer the year when he was born.

در سالی که او بدنیا آمد تابستان خیلی گرم بود.

There was a very hot summer the year in which he was born.

در سالی که او بدنیا آمد تابستان خیلی گرم بود.

Tell me (the reason) why you came home late.

.به من بگو چرا به خانه دیر آمدی

Tell me the reason for which you came home late.

.به من دلیلی که بخاطر آن دیر به خانه آمدی را بگو

Do you want to know (the reason) why he is angry with Sally?

.آیا می‌خواهید بدانید که او چرا از سالی عصبانی است

Do you want to know the reason for which he is angry with Sally?

آیا می‌خواهید دلیلی که او بخاطرش از سالی عصبانی است را بدانید.

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.