زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده
زمان آینده ساده

زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده (simple future tense) برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که هنوز اتفاق نیفتاده است. زمان آینده ساده به دو شکل will و be going to بکار می‌رود. این دو ساختار را اگرچه می‌توان به جای هم استفاده کرد اما در معنا با هم تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. will برای آینده محتمل و be going to برای آینده قطعی بکار می‌رود.

از آنجایی که be going to را در مطلبی جداگانه مورد بررسی قرار دادیم در این مطلب به بررسی زمان آینده ساده با will می‌پردازیم.

ساختار زمان آینده ساده با will

برای ساخت زمان آینده ساده از ترکیب فعل کمکی will با ریشه فعل استفاده می‌شود:

ریشه فعل + will + فاعل

 

You will help him later.   (جمله مثبت)
.شما او را بعداً کمک خواهید کرد

Will you help him later?   (جمله سؤالی)
آیا شما او را بعداً کمک خواهید کرد؟

You will not help him later.  (جمله منفی)
.شما او را بعداً کمک نخواهید کرد

توجه:
به جای will می توان از shall نیز استفاده کرد این مورد تنها با ضمایر I و we بکار می‌رود:

I shall see you.
.من شما را خواهم دید

مخفف کردن زمان آینده ساده با will

I will = I’ll
We will = we’ll
You will = you’ll
He will = he’ll
She will = she’ll
They will = they’ll

نکته:
it will معمولاً مخفف نمی شود.

منفی کردن زمان آینده ساده با will

برای منفی کرن زمان آینده ساده کافی است منفی ساز not را به فعل کمکی will اضافه کنید و برای مخفف کردن آن از won’t استفاده کنید.

will not => won’t

سؤالی کردن زمان آینده ساده

برای سؤالی کردن این زمان جای will را با فاعل عوض کنید:

ریشه فعل + فاعل + will

Will I go?
Will you come early?
Will it be cold?
Will she dance?
Will he arrive soon?
Will we cook?
Will they leave?
Where will I go?
Why will you come early?
When will it be cold?
Who will she dance with?
What time will he arrive?
What will we cook?
When will they leave?

شکل مجهول زمان آینده ساده با will

will + be + قسمت سوم فعل

John will finish the work by 5:00 PM. (معلوم)
.جان این کار را نزدیک ساعت 5 بعدازظهر تمام خواهد کرد

The work will be finished by 5:00 PM. (مجهول)
.این کار نزدیک ساعت 5 بعدازظهر تمام خواهد شد

کاربرد زمان آینده ساده با will

1. برای پیش بینی یک اتفاق در آینده (غیر قطعی و نامطمئن):

It will rain tomorrow.
.فردا باران خواهد بارید

The year 2222 will be a very interesting year.
.سال 2222 سال خیلی جالبی خواهد بود

2. همراه با I و we برای نشان دادن تصمیم اتفاقی و فی البداهه (بدون فکر قبلی):

I‘ll pay for the tickets by credit card.
.من هزینه بلیط ها را با کارت اعتباری پرداخت خواهم کرد

3. برای نشان دادن تمایل و اشتیاق:

I‘ll do the washing-up.
.من کار شستن را انجام خواهم داد

He‘ll carry your bag for you.
.او کیف شما را برای شما حمل خواهد کرد

Will you make dinner?
آیا شام درست خواهید کرد؟

4. در شکل منفی، برای نشان دادن عدم تمایل و اشتیاق:

The baby won’t eat his soup.
.این بچه سوپش را نخواهد خورد

I won’t leave until I’ve seen the manager!
.من تا وقتی که مدیر ندیده‌ام نخواهم رفت

I will not do your homework for you.
.من تکالیف شما را انجام نخواهم داد

5. برای قول دادن:

I will call you when I arrive.
.وقتی رسیدم با شما تماس خواهم گرفت

I won’t tell anyone your secret.
.من راز شما را به کسی نخواهم گفت

6. در جملات شرطی نوع اول:

If I need help, I will tell you.
.اگر کمک نیاز داشتم به شما خواهم گفت

7. همرا با you برای دستور دادن:

You will do exactly as I say.
.شما دقیقاً همانطور که می‌گویم انجام خواهید داد

 

8. همراه با you و در جملات سؤالی برای دعوت کردن:

Will you come to the dance with me?
آیا با من به رقص خواهید آمد؟

Will you marry me?
آیا با من ازدواج خواهید کرد؟

9. در جملات سؤالی I همراه با shall برای ارائه درخواست:

Shall I open the window?
آیا می‌توانم پنجره را باز کنم؟

10. در جملات سؤالی we همراه با shall برای پیشنهاد دادن:

Shall we go to the cinema tonight?
امشب به سینما خواهیم رفت؟

11. در جملات سؤالی I همراه با shall برای درخواستِ مشورت، نصیحت یا دستورالعمل:

What shall I tell the boss about this money?
دربارۀ این پول به رئیس چه باید بگویم؟

نشانه های زمان آینده ساده در جمله

معمولاً عبارات زیر در زمان آینده ساده بکار می روند:

I think
probably
perhaps

توجه:
در انگلیسی امروزی، استفاده از will به shall ترجیح داده می‌شود. از shall بهمراه I و we اصولاً برای پیشنهاد دادن یا درخواست مشاوره استفاده می‌شود. shall با سایر ضمایر (you, he, she, they)، تنها در ادبیات و شعر بکار می‌رود. متن زیر یک قطعه ادبی است:

With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes.
.با حلقه های در انگشت دستش و زنگ های در انگشت پایش، او هر جا که می رود، موسیقی خواهد داشت

نکته بسیار مهم:
مانند سایر زمان های آینده، زمان آینده ساده را نمی‌توان در جمله واره هایی که با عبارات زمانی نظیر: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می‌شوند استفاده کرد. به جای آن زمان حال ساده بکار می‌رود.

When you will arrive tonight, we will go out for dinner. (نادرست)
When you arrive tonight, we will go out for dinner. (درست)

صرف فعل see در زمان آینده ساده (will)
جمله منفی سؤالی جمله سؤالی جمله منفی جمله مثبت

Won’t I see?

آیا نخواهم دید؟

Will I see?

آیا خواهم دید؟

I won’t see.

نخواهم دید.

I will see.

خواهم دید.

Shall I see?

آیا خواهم دید؟

I shall see.

خواهم دید.

Won’t you see?

آیا نخواهی دید؟

Will you see?

آیا خواهی دید؟

You won’t see.

نخواهی دید.

You will see.

خواهی دید.

Won’t he see?

آیا نخواهد دید؟

Will he see?

آیا خواهد دید؟

He won’t see.

نخواهد دید.

He/She will see.

خواهد دید.

Won’t we see?

آیا نخواهیم دید؟

Will we see?

آیا خواهیم دید؟

We won’t see.

نخواهیم دید.

We will see.

خواهیم دید.

Shall we see?

آیا خواهیم دید؟

We shall see.

خواهیم دید.

Won’t they see?

آیا نخواهند دید؟

Will they see?

آیا خواهند دید؟

They won’t see.

نخواهند دید.

They will see.

خواهند دید.

 

این مطالب را نیز مشاهده کنید:

زمان آینده ساده با be going to

زمان ها در زبان انگلیسی

زبان پی اچ دی

2 دیدگاه‌ها

  1. عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *