زمان گذشته ساده (simple past tense)

زمان گذشته ساده
زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده در انگلیسی

زمان گذشته ساده (simple past) که گاهی اوقات زمان ماضی نیز گفته می‌شود دربارۀ عملی کامل قبل از زمان حال و در گذشته صحبت می‌کند. گذشته ساده، شکل پایه ای زمان گذشته در زبان انگلیسی است. زمان وقوع عمل در گذشته ساده می‌تواند گذشته دور یا نزدیک باشد.
مثال:

John Cabot sailed to America in 1498.
.جان کابوت در سال 1498 به آمریکا رفت

My father died last year.
.پدر من سال گذشته درگذشت

He lived in Fiji in 1976.
.وی در سال 1976 در فیجی زندگی کرد

We crossed the Channel yesterday.
.دیروز از کانال عبور کردیم

از زمان گذشته ساده می‌توانید برای صحبت راجع به حالتِ بودن در گذشته نیز استفاده کنید مانند زمانیکه شخصی احساس خود را دربارۀ چیزی بیان می‌کند. در این مورد بیشتر از افعال to be همراه با صفت، اسم یا عبارت اضافه‌ای استفاده می‌شود.

She was nervous.
.او عصبی بود

The contest was the highlight of his week.
.این مسابقه برجسته ترین بازی هفته اش بود

وقتی دربارۀ عملی که در گذشته اتفاق افتاده صحبت می‌کنیم حتماً باید از فعل با زمان گذشته استفاده کنیم بنابراین زمان گذشته با عبارات زمانی که نشان دهندۀ گذشته هستند در ارتباط است.

عبارات زمانی نشان دهنده گذشته

– برای نشان دادن تعداد دفعات اتفاق افتادن یک عمل در گذشته از قیود تکرار often, sometimes, always استفاده می‌کنیم:

I sometimes walked home at lunchtime.
.من گاهی اوقات در هنگام ناهار به خانه می‌رفتم

I often brought my lunch to school.
.من اغلب ناهارم به مدرسه می‌بردم

– برای نشان دادن یک نقطه زمانی مشخص در گذشته از عبارات last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago استفاده می‌کنیم:

We saw a good film last week.
.ما هفتۀ گذشته فیلم خوبی دیدیم

Yesterday, I arrived in Geneva.
.من دیروز به جنوا رسیدم

She finished her work at seven o’clock.
.او کارش ساعت هفت تمام کرد

I went to the theater last night.
.من شب گذشته به تئاتر رفتم

– برای نشان دادن یک نقطه زمانی نامشخص در گذشته از عبارات the other day, ages ago, a long time ago استفاده می‌کنیم:

People lived in caves a long time ago.
.مدت ها قبل مردم در غارها زندگی می‌کردند

She played the piano when she was a child.
.او وقتی بچه بود پیانو می‌نواخت

نکته:
واژه ago یک روش مناسب برای بیان فاصله زمانی در گذشته است که بعد از یک بازه زمانی قرار می‌گیرد:

a week ago => یک هفته قبل
three years ago => سه سال قبل
a minute ago => یک دقیقه قبل

ساختار زمان گذشته ساده

برای ساخت فعل گذشته ساده در افعال باقاعده، به انتهای ریشۀ فعل ed- اضافه کنید. لازم به ذکر است افعالی که ریشۀ آنها به حرفِ e- ختم می‌شود برای گذشته کردن به انتهای آنها حرف d- اضافه می‌شود.

Play → Played
Type → Typed
Listen → Listened
Push → Pushed
Love → Loved

توجه: ریشۀ فعل همان مصدر بدون to می‌باشد.

گذشته کردن افعال بیقاعده کمی پیچیده است. زمان گذشته سادۀ برخی افعال بیقاعده درست شبیه ریشۀ آن است:

Put → Put
Cut → Cut
Set → Set
Cost → Cost
Hit → Hit

شکل گذشته سادۀ سایر افعال بیقاعده (نظیر افعال to be) از نظم خاصی پیروی نمی‌کند:

See → Saw
Build → Built
Go → Went
Do → Did
Rise → Rose
Am/Is/Are → Was/Were

نکته بسیاری مهمی که دربارۀ افعال با زمان گذشته ساده وجود دارد این است که در این افعال (بجز افعال to be) نیازی به تطبیق فعل و فاعل به لحاظ تعداد (جمع یا مفرد بودن) نیست:

He polished his medal.
.او مدلش را برق انداخت

The other winners polished their medals too.
.برندگان دیگر نیز مدالشان را برق انداختند

همانطور که در جملات فوق مشاهده می‌کنید با وجود اینکه در این دو جمله از فاعل مفرد (He) و جمع (winners) استفاده شده است اما شکل فعل گذشتۀ ساده (polished) تغییری نکرده است.

نحوه منفی کردن گذشته ساده

برای منفی کردن افعال با زمان گذشته ساده یک فرمول بسیار ساده وجود دارد و برای افعال باقاعده و بیقاعده (بجز افعال to be) یکسان است.

برای منفی کردن گذشته ساده از ترکیب (ریشۀ فعل + did not) استفاده می‌شود. به جای did not می‌توانید از شکل مخفف آن یعنی didn’t استفاده کنید.
مثال:

They didn’t go home.
.آنها به خانه نرفتند

برای منفی کردن افعال to be نیازی به فعل کمکیِ did نیست. زمانی که فاعل جمله مفرد است was not یا wasn’t بکار می‌رود و زمانی که فاعل جمله جمع است از were not و weren’t استفاده می‌شود.
مثال:

He wasn’t in Rio last summer.
.او تابستان گذشته در ریو نبود

They weren’t in Rio last summer.
.آنها در تابستان گذشته در ریو نبودند

نحوه سؤالی کردن زمان گذشته ساده

برای سؤالی کردن فعل گذشتۀ ساده از فرمولِ (ریشۀ فعل + فاعل + did) استفاده می‌شود.
مثال:

Did he go to the cinema last night?
آیا او شب گذشته به سینما رفت؟

Did you have a bicycle?
آیا یک دوچره داری؟

زمانی که با افعال to be سؤال پرسیده می‌شود نیازی به فعل کمکیِ did نیست و به جای آن از فرمول (فاعل + was/were) استفاده می‌کنیم.
مثال:

Were they in Iceland last January?
آیا آنها در ژانویه گذشته در ایسلند بودند؟

زمان گذشته ساده در جملات منفی سؤالی

در جملاتِ منفی سؤالی از فرمول (ریشۀ فعل + فاعل + did not/didn’t) استفاده می‌شود.
مثال:

Didn’t you play?
آیا شما بازی نمی‌کنید؟

افعال باقاعده رایج در زمان گذشته ساده:
منفی زمان گذشته مصدر با to
did not ask asked to ask
did not work worked to work
did not call called to call
did not use used to use
افعال بیقاعده رایج در زمان گذشته ساده:
منفی زمان گذشته مصدر با to
was not/were not was/were to be
did not have had to have
did not do did to do
did not say said to say
did not get got to get
did not make made to make
did not go went to go
did not take took to take
did not see saw to see
did not come came to come

 

مطالب مرتبط:
زمان گذشته استمراری

زمان ها در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *