زمان حال ساده در انگلیسی (Simple Present Tense)

زمان حال ساده در انگلیسی
زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده (simple present tense) یکی از چندین زمان حال در زبان انگلیسی است. این زمان برای توصیفِ عادات، شرایط غیرقابل تغییر، حقایق عمومی و جدول یا برنامه زمانبندی شده بکار می‌رود. ساختار زمان حال ساده همانند اسمش بسیار ساده است.

برای ساخت آن فقط از ریشۀ فعل (مصدر بدون to) استفاده می‌شود برای ساخت سوم شخص مفردِ آن نیز حرف s- را به انتهای فعل حال ساده اضافه می‌کنیم.

زمان حال ساده در موارد زیر استفاده می‌شود:

برای بیان عادات، حقایق عمومی، کارهایی مدام در حال تکرار هستند یا شرایط تغییر ناپذیر، احساسات و آرزوها:

I smoke.
من سیگار می‌کشم – عادت

I work in London.
 من در لندن کار می‌کنم – موقعیت غیرقابل تغییر

London is a large city.
لندن یک شهر بزرگ است – واقعیت عمومی

برای راهنمایی یا دستورالعمل:

You walk for two hundred meters, then you turn left.
.شما دویست متر قدم می‌زنید ، سپس به چپ می‌چرخید

برای بیان جدول یا برنامه زمانبندی شده در زمان حال یا آینده:

Your exam starts at 09.00.
.امتحان شما از ساعت 9 آغاز می‌شود

برای بیان زمان آینده بعد از برخی از حروف ربط نظیر: after, when, before, as soon as, until

He’ll give it to you when you come next Saturday.
.وقتی شنبه آینده آمدید او آن را به شما خواهد داد

توجه:
زمان حال ساده برای بیان اموری که در حال حاضر در حال اتفاق افتادن هستند بکار نمی‌رود.

مثال‌های مختلف از کاربردهای زمان حال ساده:

برای عادات:

He drinks tea at breakfast.
.او زمان صبحانه چای می‌نوشد

She only eats fish.
.او فقط ماهی می‌خورد

They watch television regularly.
.او مرتباً تلویزیون تماشا می‌کند

برای وقایع یا اموری که مدام تکرار میشوند:

We catch the bus every morning.
.هر روز صبح اتوبوس می‌گیریم

It rains every afternoon in the hot season.
.هر بعد از ظهر در فصل گرم باران می‌بارد

They drive to Monaco every summer.
.آنها هر تابستان به موناکو رانندگی می‌کنند

برای حقایق عمومی:

Water freezes at zero degrees.
.آب در صفر درجه یخ می‌زند

The Earth revolves around the Sun.
.زمین دور خورشید می‌چرخد

Her mother is Iranian.
.مادرش ایرانی است

برای راهنمایی و دستورالعمل:

Open the packet and pour the contents into hot water.
.بسته را باز کرده و محتویات آن را درون آب داغ بریزید

You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
.شما اتوبوس شماره 6 را برای واتنی و اتوبوس شماره 10 را برای بدفورد سوار می‌شوید

برای جدول یا برنامه زمانبندی شده:

His mother arrives tomorrow.
.مادرش فردا می‌رسد

Our holiday starts on the 26th March.
.تعطیلات ما از 26 مارس آغاز می‌شود

برای زمان‌هایی با ساختار آینده:

She’ll see you before she leaves.
.او قبل از اینکه برود شما را خواهد دید

We’ll give it to her when she arrives.
.او وقتی رسید آن را به او خواهد داد

صرف زمان حال ساده با فعل think:

جملۀ منفی جمله سؤالی جمله مثبت
I do not think. Do I think? I think.
You do not think. Do you think? .You think
He does not think. Does he think? .He thinks
She does not think. Does she think? She thinks.
It does not think. Does it think? .It thinks
We do not think. Do we think? .We think
They do not think. Do they think? .They think

نکات مهم دربارۀ شکلِ سوم شخص مفرد در زمان حال ساده

– در سوم شخص مفرد فعل همیشه به s-ختم می‌شود:

he wants. (او می‌خواهد)
she needs. (او نیاز دارد)
he gives. (او می‌دهد)
she thinks. (تو فکر می‌کنی)

– برای سؤالی و منفی کردنِ جملاتی که در آن از فعل کمکی does (سوم شخصِ do) استفاده شده است، این فعل کمکی را با مصدر بدون to استفاده می‌کنیم:

He wants ice cream. (.او بستنی می‌خواهد)
Does he want strawberry? (آیا او توت فرنگی می‌خواهد؟)
He does not want vanilla. (.او وانیل نمی‌خواهد)

– افعالی که به y- ختم می‌شوند در شکل سوم شخص آنها y- به ies- تبدیل می‌شود:

fly –> flies
cry –> cries

استثناء:
اگر قبل از y- حرف صدادار باشد تغییری در شکل y- صورت نمی‌گیرد و فقظ بعد از آن حرف s- واقع می‌شود.

play –> plays
pray –> prays

– افعالی که به ss, x, sh, ch ختم می‌شوند به انتهای آنها es- اضافه می‌شود:

he passes.
she catches.
he fixes.
it pushes.

به چند مثال از شکل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده توجه کنید:

He goes to school every morning.
.او هر روز صبح به مدرسه می‌رود

She understands English.
.او انگلیسی را می فهمد

It mixes the sand and the water.
.او ماسه و آب را مخلوط می‌کند

He tries very hard.
.او بسیار سخت تلاش می‌کند

She enjoys playing the piano.
.او از نواختن پیانو لذت می‌برد

نکات تکمیلی:

قیود تکرار تنها با زمان حال ساده (و گاهی گذشته) بکار می‌روند. این قیود عبارتند از:

always => همیشه
usually => معمولاً
often => اغلب
frequently => اغلب
sometimes => بعضی اوقات
occasionally => گاهگاهی
seldom => به ندرت
rarely => به ندرت
never => هرگز

– قیود تکرار همواره قبل از فعل اصلی و بعد از افعال کمکی بکار می‌روند:

Ahmad is always energetic.
.احمد همیشه پرانرژی است

Ali seldom helps his father.
.علی به ندرت به پدرش کمک می کند

Shayan has always been good student.
.شایان همیشه دانش آموز خوبی بوده است

– تنها قید تکراری که با زمان حال استمراری بکار می‌رود always است. کلمۀ always در این حالت به معنای «دائماً یا مدام» می‌باشد:

I’m always losing my keys.
.من مدام کلیدهایم را گم می‌کنم

I’m always making silly mistake.
.من مدام اشتباهات احمقانه می‌کنم

این مطلب را نیز مشاهده کنید:

انواع زمان ها در زبان انگلیسی

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.