استفاده درست از کمیت‌ نماها

استفاده درست از کمیت‌ نماها
استفاده درست از کمیت‌نماها

استفاده درست از کمیت‌ نماها

برای پاسخ به سوالات چه تعداد؟ (how many) و چه مقدار؟ (how much) از کمیت‌ نما‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. برخی کمیت‌نما‌ها با اسم‌های قابل‌شمارش، برخی با اسم‌های غیرقابل‌شمارش و برخی با هر نوع اسمی استفاده می‌شوند. در جدول زیر کاربرد کمیت‌نماها را با اسامی مختلف را مشاهده  می‌کنید.

با هر نوع اسمی فقط با اسم‌های غیرقابل شمارش فقط با اسم‌های قابل شمارش
no, none, not any a little a few
some a bit of a number of
any several
a lot of, lots of a great deal of a great number of
plenty of a large amount of a large number of

مثال:

Would you like some tea and a few cookies?
(آیا مقداری چای و تعدادی قهوه میل دارید؟)

I always put a little milk and some carrots in my soup.
(.من همیشه کمی شیر و چند هویج در سوپ خود می‌ریزم)

She has several apples. I don’t have any fruit at all.
(.او چند سیب دارد. من هیچ میوه‌ای ندارم)

He has plenty of clothes for the winter.
(.او لباس‌های زیادی برای زمستان دارد)

He received a large amount of feedback from my survey.
(.او مقدار زیادی بازخورد از تحقیق خود دریافت کردم)

کاربرد much و many

much و many عمدتاً در جملات سؤالی و منفی استفاده می‌شوند. این کلمات همچنین وقتی با too و so ترکیب شوند در جملات مثبت و منفی بکار می‌روند.
توجه:
many به تنهایی (بدون too و so) می‎تواند در جمله مثبت استفاده شود، در صورتیکه much به تنهایی در جمله مثبت بکار نمی‌رود و به جای آن از a lot of و lots of استفاده می‌گردد؛ این دو عبارت جایگزین many نیز می‌شوند. many با اسم‌های قابل‌شمارش جمع و much با اسم‌های غیرقابل‌شمارش بکار می‌رود.

اسم‎های قابل‌شمارش اسم‌های غیرقابل‌شمارش
How many people came to the concert? How much sugar do you have?
Not many people came to the concert. There’s not much sugar at the store.
There were too many people at the concert. I have too much sugar at home.
It’s a problem when there are so many people. I don’t know what to do with so much sugar.
There were not so many people last year. I wish there was not so much sugar here.
There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come. There is a lot of sugar in candy.

مطالب مرتبط:
کمیت نماها در زبان انگلیسی

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *