کاربرد mean در زبان انگلیسی

کاربرد mean
کاربرد mean

کاربرد mean:

فعلِ mean همراه با اسم مصدر (gerund) نشان می‌دهد که نتیجه یک عمل چه خواهد بود. در این حالت فعلِ involve به معنایِ «شامل شدن» می‌تواند به جای mean استفاده شود.
مثال:

If you take that job in London it will mean travelling for two hours every day.
(.اگر آن کار را در لندن بگیرید، به معنایِ دو ساعت سفر کردن در روز خواهد بود)
We could take the ferry to France, but that will mean spending a night in a hotel.
(.ما می‌توانیم کشتی را به فرانسه برسانیم، اما این به معنای سپری کردنِ یک شب در یک هتل خواهد بود)
Buying this jacket now means not buying another until next year.
(.خرید این ژاکت اکنون بدین معنی نیست که تا سال آینده ژاکتِ دیگری خریداری نکنید)
Leaving school would mean finding a job.
(.ترک مدرسه به معنی پیدا کردن یک شغل است)

فعل mean همراه با مصدر (infinitive) برای بیانِ یک قصد یا نیت استفاده می‌شود. در این حالت به جای mean می توان از intend استفاده کرد.
مثال:

Did you mean to dial this number?
(آیا قصد دارید این شماره را بگیرید؟)
I mean to finish this job by the end of the week!
(.قصد دارم این کار تا پایان هفته تمام کنم)
I didn’t mean to hurt you.
(.قصد نداشتم به شما صدمه بزنم)
I meant to return the books on time
(.من قصد داشتم کتاب‌ها را به موقع برگردانم)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *