کاربرد prevent در زبان انگلیسی

کاربرد prevent
کاربرد prevent

کاربرد prevent:

بعد از فعلِ prevent اغلب از ساختارِ (اسم مصدر + صفت ملکی) یا ساختار (اسم مصدر + from + مفعول) استفاده می‌گردد. همچنین بعد از فعلِ prevent زمانی که وجودِ فاعل غیرضروی است می‌توان مستقیماً از اسم مصدر یا اسم استفاده کرد.

prevent + possessive adjective + gerund
prevent + object + from + gerund
prevent + gerund
prevent + noun

مثال:

You can’t prevent my leaving.
(شما نمی‌توانید از رفتن من جلوگیری کنید)
You can’t prevent me from leaving.
(.شما نمی‌توانید من را از رفتن باز دارید)
I want to prevent his getting sick.
(.من می‌خواهم از بیمار شدنِ او جلوگیری کنم)
I want to prevent him from getting sick.
(.من می‌خواهم از بیمار شدنِ او جلوگیری کنم)
This campaign is designed to prevent drowning.
(.این کمپین برای جلوگیری از غرق شدن طراحی شده است)
Preventing stealing is our main goal this year.
(.جلوگیری از سرقت هدف اصلی ما در سال جاری است)
We are working to prevent forest fires.
(.ما برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل تلاش می‌کنیم)
This vaccine will prevent malaria.
(.این واکسن از مالاریا جلوگیری خواهد کرد)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *