کاربرد try در زبان انگلیسی

کاربرد try
کاربرد try

کاربرد try:

فعل try همراه با اسم مصدر (gerund) به معنای تجربه کردن یک عمل است.
مثال:

If you have problems sleeping, you could try doing some yoga before you go to bed.
(.اگر مشکل خواب دارید، می توانید قبل از رفتن به رختخواب، یوگا انجام دهید)

Why don’t you try drinking some warm milk?
(.چرا نوشیدنِ مقداری شیرِ گرم را تجربه نمی‌کنید)

I would like to try driving a tank.
(.من دوست دارم رانندگی یک تانک را تجربه کنم)

Have you ever tried eating snake?
(آیا شما تا به حال خوردن مار را تجربه کرده‌اید؟)

فعل try همراه با مصدر (infinitive) به معنایِ تلاش برای انجام کاری است که ممکن است خیلی سخت یا حتی غیرممکن باشد.
مثال:

The surgeons tried to save his life but he died on the operating table.
(.جراحان سعی کردند زندگی او را نجات دهند اما او روی تخت جراحی فوت کرد)

We’ll try to phone at 6 o’clock, but it might be hard to find a public telephone.
(.ما سعی خواهیم کرد ساعت 6 صبح تلفن کنیم، اما ممکن است پیدا کردن یک تلفن عمومی سخت باشد)

Could you try to fix my shoes by tomorrow?
(آیا می‌توانید سعی کنید کفش های من را تا فردا تعمیر کنید؟)

He tries to be quiet but he’s always been a noisy child.
(.او سعی می کند آرام باشد اما او همیشه یک کودک پر سر و صدا بوده است)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *