قیدهای بیان دیدگاه و نظر

قیدهای بیان دیدگاه و نظر در انگلیسی

قیدهای بیان دیدگاه و نظر برخی از قیدها و عبارات قیدی هستند که دربارۀ دیدگاه، عقیده و نظرِ گوینده راجع به یک عمل به ما اطلاعات می‌دهند. این قیدها با سایر قیدها تفاوت دارند؛ زیرا دربارۀ نحوۀ اتفاق افتادن یک عمل اطلاعات نمی‌دهند. قیدهای بیان دیدگاه و نظر به جای …

مشاهده بیشتر »

قیدهای سوالی در زبان انگلیسی

قیدهای استفهام

قیدهای سؤالی در انگلیسی قیدهای سؤالی یا استفهامی (Adverbs of Interrogative) شاملِ why, where, how, when می‌شوند. این قیود در ابتدای جمله واقع شده و جمله را سوالی می‌کنند به اینصورت که جای فعل و فاعل عوض می‌شود. به سؤالاتی که با قیدهای سؤالی ساخته می‌شوند می‌توان با یک جمله …

مشاهده بیشتر »

قیدهای موصولی در انگلیسی

قیدهای موصولی در انگیسی

قیدهای موصولی در انگلیسی قیدهای موصولی (where, when, why) می توانند برای اتصال دو جمله یا جمله واره استفاده شوند. این قیدها جایگزین ساختار رسمی‌تر (which + حرف اضافه) می‌شوند و جمله‌واره وابسته را معرفی می‌کنند. در ادامه به مثال‌هایی از قیدهای موصولی در دو ساختار رسمی و رایج توجه …

مشاهده بیشتر »

قید اطمینان در انگلیسی

قید اطمینان در انگلیسی

قید اطمینان در انگلیسی قید اطمینان یا قطعیت، میزانِ اطمینان ما نسبت به یک عمل یا اتفاق را بیان می‎کند. قیدهای اطمینان (adverbs of certainly) قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند؛ مگر اینکه فعل اصلی از افعال to be باشد که در اینصورت این قیدها بعد از فعل to be …

مشاهده بیشتر »

قید مقدار در زبان انگلیسی

قید مقدار در انگلیسی

قید مقدار در انگلیسی قیدهای مقدار (Adverbs of Degree)، دربارۀ شدت یا مقدار یک عمل به ما اطلاعات می‌دهند. این قیدها معمولاً صفت، قید یا فعل را توصیف می‌کنند و قبل از آنها واقع می‌شوند، اگر چه استثنائاتی در این زمینه وجود دارد. در ادامه به مثال‌هایی از قید مقدار …

مشاهده بیشتر »

قید حالت در انگلیسی

قید حالت در انگلیسی

قید حالت در انگلیسی قید حالت دربارۀ حالت و نحوۀ اتفاق افتادن یک عمل به ما اطلاعات می‌دهد. قیدهای حالت به سؤالِ چطور؟ (how) پاسخ می‌دهند. این قیدها معمولاً بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول مستقیم، واقع می‌شوند. مثال: He swims well. (.او خیلی خوب شنا می‌کند) He …

مشاهده بیشتر »