جمله واره های اسمی

noun clauses

جمله واره ها: این جملات همانند جملات کامل دارای فعل و فاعل مستقل هستند با این تفاوت که معنی آنها ناتمام بوده و همواره با یک کلمه ربط شروع می‌شوند. مثال: – that he works hard. (.که او به سختی کار می کند) – when they informed me. (.هنگامی که …

مشاهده بیشتر »

گذشته غیرواقعی در زبان انگلیسی

گذشته غیرواقعی در گرامر انگلیسی

گذشته غیرواقعی: برخی اوقات فعلِ گذشته برای اشاره به گذشته غیرواقعی استفاده می‌شود. در این حالت، اگرچه زمانِ فعل گذشته است اما در واقع دربارۀ چیزی که اتفاق نیفتاده صحبت می‌کنیم. این مورد بیشتر در جملات شرطی وجود دارد زمانیکه دربارۀ یک وضعیت فرضی صحبت می‌کنیم که ممکن است در …

مشاهده بیشتر »

جملات شرطی و انواع آن در گرامر زبان انگلیسی

جملات شرطی و انواع آن

جملات شرطی (Conditional Sentence) جملات شرطی برای این استفاده می‌شوند که ما حدس بزنیم چه چیزی می‌تواند اتفاق بیافتد، چه چیزی ممکن است اتفاق بیافتد و چه چیزی ما آرزو داریم اتفاق بیافتد. در زبان انگلیسی، در بیشترِ جملاتِ شرطی از if استفاده می‌شود. در بسیاری از جملات شرطی یک …

مشاهده بیشتر »

کاربرد suggest در انگلیسی

کاربرد suggest

کاربرد suggest: فعلِ suggest می‌تواند در سه روش مختلف با معانی یکسان یا مشابه استفاده شود. این ساختارها ممکن است کمی پیچیده باشند؛ بنابراین به جزئیات توجه کنید. suggest می‌تواند به طور مستقیم با یک اسم مصدر و یا ساختارِ (اسم مصدر + صفت ملکی) همراه شود. در این ساختار …

مشاهده بیشتر »

کاربرد propose در انگلیسی

using-propose

کاربرد propose: بعد از فعلِ propose هم می‌توان از اسم مصدر (gerund) و هم مصدر (infinitive) استفاده کرد که در هر دو ساختار معنای متفاوتی دارد. اسم مصدر + propose: در این ساختار propose به معنایِ suggest است. همچنین در ساختارِ (جمله واره + that) نیز به همین معنا می‌باشد. …

مشاهده بیشتر »

کاربرد appreciate در زبان انگلیسی

گرامر appreciate

کاربرد appreciate: بعد از فعلِ appreciate می‌توان از اسم مصدر استفاده کرد. زمانی که بعد از فعلِ appreciate یک اسم مصدر واقع شود که اشاره به فاعل جمله دارد، در اینصورت بعد از appreciate از اسم مصدر به تنهایی استفاده می‌شود. اما زمانی که بعد از این فعل اسم مصدری …

مشاهده بیشتر »