کاربرد dread در زبان انگلیسی

using dread

کاربرد dread: بعد از فعلِ dread معمولاً از اسم مصدر یا ساختارِ (اسم مصدر + صفت ملکی) استفاده می‌گردد. رایج ترین استثناء در این مورد زمانی است که بعد از dread فعلِ think واقع می‌شود، در این حالت فعلِ think باید به شکل مصدر با to باشد. همچنین بعد از …

مشاهده بیشتر »

کاربرد excuse، forgive و pardon در زبان انگلیسی

excuse, forgive, pardon

کاربرد excuse، forgive و pardon: بعد از افعالِ excuse، forgive و pardon می‌توان از ساختار (اسم مصدر + مفعول) یا (اسم مصدر + مفعول + for) استفاده کرد، هر دویِ این ساختار در انگلیسی گفتاری رایج هستند. بعد از این افعال می‌توان از ساختارِ (اسم مصدر + صفت ملکی) نیز …

مشاهده بیشتر »

کاربرد allow در زبان انگلیسی

allow

کاربرد allow: بعد از فعلِ allow می‌توان از سه ساختارِ مصدر + مفعول، اسم مصدر و اسم استفاده کرد. در حالت اسم مصدر، فاعلی که عمل اسم مصدر را انجام می‌دهد غیرضروی است. allow + object + infinitive allow + gerund allow + noun مثال: Her parents allowed her (مفعول) to …

مشاهده بیشتر »

کاربرد hate، like، love و prefer در انگلیسی

love-like-hate-prefer

کاربرد hate، like، love و prefer: این افعال وقتی معنای کلی و عمومی دارند با اسم مصدر (gerund) بکار می‌روند و وقتی اشاره به یک زمان یا موقعیت خاص دارند با مصدر (infinitive) همراه می‌شوند. بعد از عباراتی نظیر would love to، would hate to و … باید از مصدر …

مشاهده بیشتر »

کاربرد deserve در انگلیسی

deserve

کاربرد deserve: بعد از فعلِ deserve به معنایِ «سزاوار بودن» می‌توان از مصدر، اسم مصدر و اسم استفاده کرد. استفاده از اسم مصدر (gerund) بعد از فعلِ deserve زیاد رایج نیست. این حالت بیشتر در ساختار مجهول بکار می‌رود. مثال: Your proposals deserve to be considered in detail. (.پیشنهادات شما …

مشاهده بیشتر »

کاربرد forget، regret و remember در زبان انگلیسی

کاربرد forget، regret و remember

کاربرد forget، regret و remember: وقتی افعال forget، regret و remember با اسم مصدر (gerund) همراه می‌شوند اشاره به عملی دارند که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این ساختار به جای اسم مصدر می‌توان از فعل زمان حال کامل برای واضح تر کردنِ توالی عمل، استفاده کرد. …

مشاهده بیشتر »