مصدر معلوم و مجهول در انگلیسی

مصدر مجهول

مصدر معلوم و مجهول در انگلیسی بیشتر افعال در زبان انگلیسی یک شکل مصدری (با to یا بدون to) معلوم دارند مانند: (to) catch, (to) do, (to) help, (to) leave, (to) wash همچنین بیشتر افعال شکل مصدری مجهول دارند که شامل فعل be (با to یا بدونِ to) و قسمت …

مشاهده بیشتر »

کاربرد مصدر زمان استمراری در انگلیسی

کاربرد مصدر زمان استمراری در انگلیسی مصدر زمان استمراری برای نشان دادنِ عملی که در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است، استفاده می‌گردد. ساختار این نوع مصدر به شکل زیر است: to be + present participle  همانند مصدر زمان حال ساده، در برخی شرایط مصدر زمان استمراری نیز بدون …

مشاهده بیشتر »

کاربرد مصدر زمان کامل استمراری در انگلیسی

مصدر زمان کامل استمراری

کاربرد مصدر زمان کامل استمراری در انگلیسی مصدر زمان کامل استمراری برای بیان یک عمل که استمرار داشته ولی هنوز کامل نشده، استفاده می‌شود. ساختار این نوع مصدر به شکل زیر است: to have been + present participle همانند مصدر زمان حال، در برخی شرایط مصدر زمان کامل استمراری نیز …

مشاهده بیشتر »

مصدر زمان کامل در انگلیسی

مصدر زمان کامل در انگلیسی بعد از برخی افعال نظیر claim, expect, hate, hope, like, love, prefer, pretend از مصدر زمان کامل استفاده می‌کنیم. ساختار مصدر زمان کامل به شکل زیر می‌باشد. to have + past participle مثال: He pretended to have lost her number and so had been unable to …

مشاهده بیشتر »

افعالی که بعد از آنها مصدر استفاده می‌شود

افعال مصدر با to

در زبان انگلیسی برخی افعال وجود دارند که اگر بعد از آنها فعل واقع شود، آن فعل بصورت مصدر با to بکار می‌رود. بعد از افعالی که در جدول زیر نمایش داده شده است اگر فعلی واقع شود، آن فعل باید به شکل مصدر با to باشد. افعالی که بعد …

مشاهده بیشتر »

کاربرد مصدر در زبان انگلیسی

مصدر

کاربرد مصدر در زبان انگلیسی مصدر چیست؟ مصدر شکل پایه یک فعل است. در زبان انگلیسی، هنگامی که ما در مورد مصدر صحبت می‌کنیم، معمولاً اشاره به مصدرِ زمان حال داریم که شایع‌تر است. با این حال، چهار شکل دیگر از مصدر وجود دارد که عبارتند از: مصدر زمان کامل …

مشاهده بیشتر »