زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری زمان حال کامل استمراری یا ماضی نقلی استمراری (Present Perfect Continuous) اشاره به یک زمان نامشخص بین زمان حال و قبل از حال دارد. در این نوع زمان گوینده اعتقاد دارد چیزی در زمانی از گذشته شروع شده اما احتمالا تمام نشده است. در واقع گوینده …

مشاهده بیشتر »

کاربرد ever, never, already, yet در زمان حال کامل

ever, never, already, yet

کاربرد ever, never, already, yet در زمان حال کامل کلمات ever, never, already, yet قید زمان هستند و با زمان حال کامل استفاده می‌شوند. در ادامه به بررسی کاربرد هر یک ازاین کلمات می‌پردازیم. کاربرد ever ever بعنوان قید، بیان کنندۀ عملی در زمان نامشخص می‌باشد که قبل از زمان …

مشاهده بیشتر »

زمان حال کامل (Present Perfect Tense)

زمان حال کامل ساده

زمان حال کامل در انگلیسی زمان حال کامل یا ماضی نقلی (Present Perfect) برای نشان دادنِ ارتباط بین گذشته و حال بکار می‌رود. زمان وقوع عمل در حال کامل، قبل از زمان حال است؛ اما این زمان دقیق و مشخص نیست. نحوه ساخت زمان حال کامل همانطور که در مبحث …

مشاهده بیشتر »

زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense)

گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) دلالت بر عمل یا حالتی دارد که در گذشته شروع شده و برای مدت کوتاهی ادامه می‌یابد. نحوه ساختن زمان گذشته استمراری بدین صورت است که شکل گذشتۀ ساده از فعل to be را همراه با فعل ing استفاده می‌کنیم: She …

مشاهده بیشتر »

مخفف ها در زبان انگلیسی

مخفف کردن در انگلیسی

مخفف ها در زبان انگلیسی مخفف ها (contractions)، شکل کوتاه شدۀ یک کلمه (یا گروهی از کلمات) هستند که در آنها حروف یا اصوات مشخص حذف می‌شوند. در بیشتر مخفف ها، به جای حرف حذف شده از آپاستروف [ ‘ ] استفاده می‌شود. بیشتر مخفف ها از ترکیبِ افعال، افعال …

مشاهده بیشتر »

زمان گذشته ساده (simple past tense)

فعل گذشته ساده

زمان گذشته ساده در انگلیسی زمان گذشته ساده (simple past) که گاهی اوقات زمان ماضی نیز گفته می‌شود دربارۀ عملی کامل قبل از زمان حال و در گذشته صحبت می‌کند. گذشته ساده، شکل پایه ای زمان گذشته در زبان انگلیسی است. زمان وقوع عمل در گذشته ساده می‌تواند گذشته دور …

مشاهده بیشتر »