قید اطمینان در انگلیسی

قید اطمینان
قید اطمینان

قید اطمینان در انگلیسی

قید اطمینان یا قطعیت، میزانِ اطمینان ما نسبت به یک عمل یا اتفاق را بیان می‎کند. قیدهای اطمینان (adverbs of certainly) قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند؛ مگر اینکه فعل اصلی از افعال to be باشد که در اینصورت این قیدها بعد از فعل to be واقع می‌شوند.
مثال:

He definitely left the house this morning.
(.او قطعاً امروز صبح خانه را ترک کرد)
He surely won’t forget.
(.او قطعاً فراموش نخواهد کرد)

He is probably in the park.
(.او احتمالاً در پارک است)
He is certainly a smart man.
(.او قطعاً یک مرد باهوش است)

اگر در جمله فعل کمکی وجود داشت قید اطمینان بین فعل کمکی و فعل اصلی واقع می‌شود.
مثال:

 

He has certainly forgotten the meeting.
(.او قطعاً این جلسه را فراموش کرده است)

He will probably remember tomorrow.
(.او احتمالاً فردا را به یاد خواهد آورد)

He is definitely running late.
(.او قطعاً دیر می‌کند)

برخی اوقات قیدهای اطمینان می‌توانند در ابتدای جمله واقع شوند.
مثال:

Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
(.بی تردید، وینستون چرچیل یک سیاستمدار بزرگ بود)

Certainly, I will be there.
(.مطمئناً، من آنجا خواهم بود)

Probably, he has forgotten the meeting.
(.احتمالاً، او جلسه را فراموش کرده است)

زمانیکه قید تکرارِ surely در ابتدای جمله واقع شود بدین معنی است که گوینده اعتقاد دارد چیزی حقیقت دارد؛ اما در جستجوی تایید آن است.
مثال:

Surely you’ve got a bicycle.
(.مسلماً شما یک دوچرخه خریده‌اید)

Surely you’re not going to wear that to the party.
(.مطمئناً نمی‌خواهید آن را برای مهمانی بپوشید)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

یک دیدگاه

  1. There are very useful.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.