زمان ها در زبان انگلیسی

زمان ها در انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی به طور کلی سه نوع هستند (گذشته، حال و آینده). این زمان ها در واقع، زمان وقوع فعل را نشان می‌دهند. هر کدام از این زمان ها خود چهار حالت دارند (ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری) که حالت و چگونگی انجام عمل فعل را نشان می‌دهند.

با توجه به آنچه گفته شد؛ 12 زمان در زبان انگلیسی وجود دارد. در این مطلب قصد داریم به بررسی تمامی زمان ها در زبان انگلیسی بپردازیم. در پایان این مطلب می‌توانید تمرینات و تست های مربوط به مبحث زمان ها را همراه با پاسخ تشریحی ملاحظه کنید.

زمان ها: حال ساده
زمان ها: حال ساده

1. حال ساده (simple present)

زمان حال ساده همانطور که از نامش پیداست از ساده ترین زمان ها در زبان انگلیسی است. برای ساخت آن کافی است از ریشه فعل (مصدر بدون to) استفاده کنید همچنین برای سوم شخص مفرد به انتهای آن s اضافه می‌شود.

کاربرد حال ساده

الف- برای نشان دادن یک واقعیت یا عملی که به صورت عادت صورت می‌گیرد به کار می‌رود.

My friend lives in Tehran.
.دوست من در تهران زندگی می‌کند

The sun rises in the east.
خورشید از شرق طلوع می‌کند

I listen to the radio every morning.
.هر صبح به رادیو گوش می‌کنم

ب. برای نشان دادن آینده‌ای به کار می‌رود که بر اساس یک جدول یا برنامۀ زمابندی شده می‌باشد.

The train leaves at 8:45 tomorrow morning.
.قطار ساعت 8:45 دقیقه فردا صبح حرکت می‌کند

The match starts at 5:30 pm.
.مسابقه ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر شروع می‌شود

زمان ها: حال استمراری
زمان ها: حال استمراری

2. حال استمراری (present progressive)

یکی دیگر از زمان ها در زبان انگیسی زمان حال استمراری است که از ساختار زیر پیروی می‌کند:

am/is/are + ing فعل

کاربرد حال استمراری

الف- برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در حال حاضر در حال انجام است.

I am watching TV now.
.الان دارم تلویزیون تماشا می‌کنم

Ahamd is eating a sandwich at the moment.
.احمد در حال حاضر در حال خوردن یک ساندویچ است

ب. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در یک دوره زمانی خاص (نه ضرورتاً حال حاضر) در حال انجام است.

I’m quite busy these days. I am translating a novel.
.این روزها کاملاً سرم شلوغ است. در حال ترجمه یک کتاب هستم

Jack is working on new project these days.
.جک این روزها روی پروژه جدید کار می‌کند

ج. برای نشان دادن آینده نزدیک و برنامه ریزی شده به کار می‌رود.

A: What are your doing tomorrow?
فردا غروب می‌خواهی چه کار کنی؟

B: I am visiting my parents.
.قرار است به پدر و مادرم سر بزنم

نکات تکمیلی:
الف. قیود تکرار (adverbs of frequency) تنها با زمان حال ساده به کار می‌روند. این قیود عبارتند از:

always => همیشه
usually => معمولاً
often => اغلب
frequently => اغلب
sometimes =>بعضی اوقات
occasionally =>گاهگاهی
seldom => به ندرت
rarely => به ندرت
never =>هرگز

قیود تکرار همواره بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی به کار می‌روند.

John is always energetic.
Peter seldom helps his father.
She has always been a good student.

تنها قید تکراری که با زمان حال استمراری به کار می‌رود always می‌باشد. کلمه always در این حالت به معنی «دائما» یا «مُدام» می‌باشد.

I’m always losing my keys.
.من مدام کلیدهایم را گم می‌کنم

He’s always making silly mistakes.
.او مدام اشتباهات احمقانه می‌کند

ب. برخی از افعال هستند که نشانگر حالت هستند و به عمل خاصی اشاره نمی‌کنند. به این افعال، افعال حالتی می‌گویند. این افعال را نمی‌توان برای نشان دادن استمرار در زمان ها استفاده کرد. در نتیجه هیچگاه در زمان حال استمراری یا هر زمان استمراری دیگری به کار نمی‌روند. برخی از این افعال عبارتند از:

like – love – hate – want – wish – need – know – realize – believe – understand – remember – forget – belong – contain – seem – consist – have – prefer

لذا در زبان انگلیسی هیچوقت نمی‌توانیم بگوییم:

I am needing some money.
This book is consisting of ten chapters.

بلکه می‌گوییم:

I need some money.
This book consists of ten chapters.

یادآوری 1
فعل think به معنی (نظر داشتن، عقیده داشتن) در حالت استمراری به کار نمی‌رود ولی اگر به معنی فکر کردن (عمل ارادی) باشد در حالت استمراری به کار می‌رود.

What are you thinking about this matter? (نادرست)
What do you think about this matter? (درست)
نظرت دربارۀ این موضوع چیست؟

اما این جمله صحیح است:

I am thinking of changing my job.
.دارم در مورد تغییر شغل فکر می‌کنم

یادآوری 2
فعل see اگر به معنی دیدن باشد در حالت استمراری به کار نمی‌رود ولی اگر به معنی ملاقات کردن (visit) باشد، در حالت استمراری به کار می‌رود.

Are you seeing Tom over there? (نادرست)
Did you see Tom over there? (درست)

اما این جمله صحیح می‌باشد:

I am seeing the manager tomorrow.
.من فردا با مدیر ملاقات می‌کنم

یادآوری 3
فعل have به معنی داشتن در حالت استمرای به کار نمی‌رود ولی در معانی ترکیبی و اصطلاحی در حالت استمراری به کار می‌رود.

Elma is having an expensive car.  (نادرست)
Elma has an expensive car.  (درست)

اما این جملات صحیح می‌باشند:

We are having a good time.
The children are having a game of football.

ج. گروه دیگری از افعال هستند که دارای 2 معنی می‌باشند: در یک معنی نشان دهنده عمل و در معنی دیگر نشان دهنده حالت می‌باشند. لذا در حالت اول با زمان حال استمراری به کار می‌روند و در حالت دوم به کار نمی‌روند. این افعال عبارتند از:

smell => بو داشتن، بوییدن
sound => صدا زدن، به نظر رسیدن
weight => وزن داشتن، وزن کردن
taste => مزه داشتن، چشیدن
feel => بودن، لمس کردن
look => نگاه کردن، به نظر رسیدن

The soup tastes delicious.
.سوپ خوشمزه است
I’m tasting the soup.
.در حال چشیدن سوپ هستم

The material feels soft.
.پارچه لطیف می‌باشد
I’m feeling the material to see if it is velvet or not.
.دارم پارچه را لمس می‌کنم تا ببینم مخمل است یا نه

زمان ها: گذشته ساده
زمان ها: گذشته ساده

3. گذشته ساده (Simple Past)

زمان گذشته ساده یا ماضی درباره عملی قبل از زمان حال و در گذشته صحبت می‌کند. برای ساخت زمان گذشته ساده از قسمت دوم فعل (verb2) استفاده می‌شود. 

کاربرد گذشته ساده

الف. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که یک بار در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است.

We won a gold medal last year.
.ما سال گذشته یک مدال طلا بُردیم

I bought this car last month.
.این ماشین را ماه گذشته خریدم

ب. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در مقطع زمانی خاص در گذشته اتفاق می افتاده و تمام شده می‌باشد.

They lived in Paris for six years.
.آنها شش سال در پاریس زندگی کردند

I worked in a car factory from 2002 to 2018.
.من از سال 2002 تا 2019 در یک کارخاانه ماشین کار کردم

ج. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته به طور مرتب اتفاق افتاده و تمام شده است.

He jogged every morning before class.
.او هر روز صبح قبل از کلاس می‌دوید

I helped my grandparents once a week when I was in a country.
.وقتی در روستا بودم یکبار در هفته به پدربزرگ و مادربزرگم کمک می‌کردم

زمان ها: گذشته استمراری
زمان ها: گذشته استمراری

4. گذشته استمراری (Past progressive)

زمان گذشته استمراری نشان دهندۀ عمل یا حالتی است که در گذشته شروع شده و برای مدت کوتاهی ادامه می‌یابد. ساختار این زمان به شکل زیر است:

فعل was/were + ing

کاربرد گذشته استمراری

الف- برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته و در مقاطع زمانی خاص در حال انجام بوده است.

This time last year I was living in Italy.
.پارسال همین موقع در ایتالیا زندگی می‌کردم

What were you doing at 9:30 yesterday morning?
ساعت 9:300 صبح دیروز مشغول چه کاری بودید؟

ب- برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته در حال انجام بوده ولی به وسیله شروع عمل دیگری یا متوقف شده یا از آن تاثیر پذیرفته است.

Sheila burnt her hand when she was cooking dinner.
.شیلا وقتی مشغول پختنن شام بود دستش را سوزاند

While Laura was sitting in the garden, it began to rain.
.وقتی لورا در حال نشستن در باغ بود، باران شروع به باریدن کرد

یادآوری 1
به خاطر داشته باشید که گذشته ساده برای عمل تمام شده و گذشته استمراری برای عمل در حال انجام در گذشته به کار می‌روند.

I made breakfast for the children.
من برای بچه ها صبحانه درست کردم – عملِ تمام شده

I was making breakfast for the children.
داشتم برای بچه‌ها صبحانه درست می‌کردم – عملِ در حال انجام

یادآوری 2
حرف ربط when و while جهت ترکیب گذشته ساده و گذشته استمراری به کار می‌روند. بعد از حرف ربط when هم گذشته ساده و هم گذشته استمراری به کار می‌رود اما بعد از حرف ربطِ while تنها گذشته استمری به کار می‌رود.

When the phone rang, we were having dinner.
When we were having dinner, the phone rang.
While we were having dinner, the phone rang.
While the phone rang, we were having dinner.

نکات تکمیلی
الف. از used to به همراه فعل ساده برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که به طور مرتب در گذشته اتفاق می‌افتاده اما در زمان حال انجام نمی‌پذیرد.

I used to like fish, but I never eat it now.
.من قبلاً ماهی دوست داشتم. اما الان به هیچ وجه آن را نمی‌خورم

Ben used to smoke, but he gave it up.
.بن عادت داشت سیگار بکشد. اما آن را ترک کرد

جهت سؤالی و منفی کردن جملات همراه با used to از فعل کمکی did استفاده می‌شود.

We didn’t use to have computers in our office.
Did there use to be a restaurant near here?

به خاطر داشته باشید که used to هیچگاه نشان دهندۀ تعداد دفعات یا طول انجام عمل در گذشته نمی‌باشد.

I used to live in Tehran for three years(نادرست)
We used to eat at this restaurant several times(نادرست)

ب. be used to به همراه فعل ing نشان دهندۀ عادت داشتن به انجام عملی در زمان حال یا گذشته می‌باشد.

I’m used to driving in Tehran now, but it was hard at the beginning.
.الان به رانندگی در تهران عادت دارم اما در ابتدا دشوار بود

I wasn’t used to working in a large city.
.به کار کردن در یک شهر بزرگ عادت نداشتم

ج. get used to به همراه فعل ing نشان هندۀ شروع آشنایی و عادت کردن به عملی است.

Don’t worry, you’ll get used to eating Italian foods.
.نگران نباش به خوردن غذاهای ایتالیایی عادت خواهی کرد

I get used to living alone when I was a student.
.هنگامی که دانشجو بودم به تنها زندگی کردن عادت کردم

بعد از get used to و be used to می‌توان از ضمیر نیز استفاده کرد.

I had a hard time working at night, but I’m now used to it.
He couldn’t get up early in the morning, but later he got used to it.

زمان ها: حال کامل
زمان ها: حال کامل

حال کامل یا ماضی نقلی (present perfect)

یکی از زمان ها در زبان انگلیسی، زمان حال کامل (Present Perfect Tense) است. ساختار این زمان به شکل زیراست:

have/has + past participle (pp)

کاربرد حال کامل

الف. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته نه چندان دور اتفاق افتاده و اثر یا نتیجه آن هنوز قابل احساس یا مشاهده است.

I have washed the dishes.
ظرف ها را شسته ام. نتیجه => ظرف ها الان تمیز می‌باشند

The aircraft has landed.
هواپیما فرود آمده است. نتیجه => هواپیما الان روی زمین می‌باشد

برخی کلماتی که در این کاربرد حال کامل به کار می‌روند عبارتند از:

اصطلاحات زمان حال کامل
اصطلاحات زمان حال کامل

I have already had four cup of tea.
I have written the letter, but I haven’t mailed it yet.

ب. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که از گذشته شروع شده و در زمان حال نیز در حال انجام است. از علائم این کاربرد حال کامل یا ماضی نقلی کلمات for و since می‌باشند.

They have been at this hotel since Friday.
.از جمعه تا به حال در این هتل اقامت داشته اند

I have taught English for six years.
.شش سال است که زبان انگلیسی تدریس می‌کنم

همانطور که از جملات فوق برمی آید since نشان دهندۀ شروع انجام کار و for نشان دهندۀ طول انجام کار می‌باشد.

زمان ها: حال کامل استمراری
زمان ها: حال کامل استمراری

6. زمان حال کامل استمراری یا ماضی نقلی استمراری (present perfect progressive)

زمان حال کامل استمراری یکی دیگر از زمان ها در زبان انگلیسی است. ساختار این زمان به شکل زیر است:

شکل have/has + been + ing

کاربرد حال کامل استمراری

الف. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که برای مدتی در حال انجام بوده و در لحظه صحبت کردن یا زمانی کوتاه قبل از آن متوقف شده و لذا اثر آن به خوبی قابل مشاهده است.

A: you are out of breath.
.نفست بند آمده

B: Yes, I have been running.
.بله تا الان داشتم می‌دویدم

ب. برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که از گذشته شروع شده و در زمان حال نیز در حال انجام است. این کاربرد درست همانند کاربرد (ب) حال کامل می‌باشد.

It has been raining heavily for two hours.
.دو ساعت است دارد به شدت باران می‌بارد
I have been waiting here since 4:30,
.از ساعت 4:30 دقیقه دارم اینجا انتظار می‌کشم

نکات تکمیلی
الف. به خاطر داشته باشید که حال کامل یا به تعبیری ماضی نقلی، زمانی است که در ارتباط با زمان حال می‌باشد نه گذشته و لذا در مواردی که در گذشته اتفاق افتاده و در گذشته تمام شده است به کار نمی‌رود.

Shakespeare has written many plays.  (نادرست)
Shakespeare wrote many plays.  (درست)

دراین حالت حال کامل به کار نمی‌رود زیرا عمل نوشتن نمایشنامه ها در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است.

ب. هیچگاه با حال کامل، زمان گذشته به کار نمی‌رود.

I have bought this hat last week.   (نادرست)
I bought this hat last week.   (درست)

ج. هنگام استفاده از حال کامل (استمراری) زمانی که بعد از since می‌آید گذشته ساده است.

I have been driving since I have been 18.   (نادرست)
I have been driving since I was 18.   (درست)
.از 18 سالگی رانندگی می‌کردم

جمله اول اشتباه می‌باشد زیرا بدین معنی است که این شخص پس از گذشت سالها هنوز هم 18 ساله است.

یادآوری
تفاوت این دو جمله چیست؟

Helen has gone to Mexico.
Helen has been to Mexico.

جمله اول بدین معنی است که هلن به مکزیک رفته و الان هم در آنجاست اما جمله دوم یعنی اینکه هلن به کشور مکزیک مسافرت کرده ولی الان در آنجا نمی‌باشد.

پس هر گاه در زبان انگلیسی می‌خواهیم از کسی بپرسیم آیا تا بحال به جایی رفته است می‌گوییم:

Have you ever been to India?   (درست)
آیا تا به حال هندوستان رفته ای؟
Have you ever gone to India?   (نادرست)

جمله دوم اشتباه بوده و ناشی از ترجمه کلمه به کلمه از فارسی به انگلیسی می‌باشد. مفهومی که در فارسی درست و در انگلیسی نادرست می‌باشد.

زمان ها: گذشته کامل
زمان ها: گذشته کامل

7. گذشته کامل یا ماضی بعید (past perfect)

برای ساخت زمان گذشته کامل، had را با قسمت سوم فعل (verb 3) ترکیب می‌کنیم:

had + past participle (pp)

کاربرد گذشته کامل

برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که قبل از عمل دیگری در گذشته انجام گرفته است. پس شرط استفاده از گذشته کامل وجود 2 عمل در گذشته می‌باشد که یکی قبل از دیگری اتفاق افتاده است. به مثال زیر توجه کنید.

First, Jim did his homework. Then he watched.

همانطور که از جمله فوق برمی‌آید جیم ابتدا تکالیفش را انجام می دهد و سپس تلویزیون تماشا می‌کند.

برای ترکیب این 2 جمله و استفاده از گذشته کامل می‌توان از کلمات after و before استفاده کرد.

Before Jim watched TV, he had done his homework.
After Jim had done his homework, he watched TV.

برای استفاده از گذشته کامل و ترکیب 2 عمل که در گذشته اتفاق افتاده می‌توان از when و by the time نیز استفاده کرد.

By the time I arrived at the airport, the plane had just left.
.وقتی وارد فرودگاه شدم ، هواپیما تازه پرواز کرده بود

When Sarah turned on the TV, the program had already started.
.وقتی سارا تلویزیون را روشن کرد ، برنامه از قبل شروع شده بود

When the class started, most of the students had not arrived yet.
.وقتی کلاس شروع شد ، بیشتر دانش آموزان هنوز نرسیده بودند

سه مثال بالا نشان می دهد که کلمات just، already و yet در حال کامل نیز بکار می روند.

زمان ها: گذشته کامل استمراری
زمان ها: گذشته کامل استمراری

8- گذشته کامل استمراری یا ماضی بعید استمراری (past perfect progressive)

زمان گذشته کامل استمراری از ساختار زیر پیروی می‌کند:

شکل had + been + ing

کاربرد گذشته کامل استمراری

برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که برای مدت زمانی قبل از شروع عمل دیگری در گذشته در حال انجام بوده است.

I felt tired because I had been working all day.
.احساس خستگی کردم چون تمام روز کار کرده بودم

We had been swimming in the pool for half an hour when it began to rain.
.وقتی شروع به باریدن کرد، نیم ساعت در استخر در حال شنا کرده بودیم

زمان ها: آینده ساده
زمان ها: آینده ساده

9- آینده ساده (simple future)

برای ساخت زمان آینده ساده از فرمول زیر استفاده می‌شود:

ریشه فعل + will
ریشه فعل + am/is/are + going to

کاربرد آینده ساده

برای بیان این زمان از will و be going to استفاده می‌شود. تفاوت عمده این دو حالت در این است که will برای بیان تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه ریزی شده از قبل به کار می‌رود در حالیکه be going to برای نشان دادن عملی در آینده به کار می‌رود که درباره آن فکر برنامه ریزی شده است.

There is a mailbox over there. I will mail these letters.
.صندوق پستی آنجا است. من این نامه ها را ارسال خواهم کرد

It’s her birthday. She is going to have a meal with her friends.
.روز تولد اوست او قصد دارد با دوستانش غذا بخورد

I feel a bit hungry. I think I will have something to eat.
.کمی احساس گرسنگی می‌کنم. من فکر می کنم چیزی برای خوردن خواهم داشت

Sue and I have decided to have a party. We’re going to invite lots of people.
.من و سو تصمیم گرفتیم مهمانی برگزار کنیم. ما می خواهیم افراد زیادی را دعوت کنیم

یادآوری
برای پیش بنی کردن راجع به آینده تنها از will استفاده می‌شود.

I think Manchester United will win the game.
من فکر می‌کنم منچستر یونایتد در این بازی برنده خواهد شد

One day people will travel to Mars.
یک روز مردم به مریخ سفر خواهند کرد

زمان ها: آینده استمراری
زمان ها: آینده استمراری

10- آینده استمراری (future progressive)

الگوی ساخت زمان آینده استمراری به شکل زیر است:

شکل will + be + ing

کاربرد آینده استمراری

برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در زمانی خاص در آینده در حال انجام خواهد بود.

At 10 o’clock tomorrow, she will be working in the office.
فردا ساعت 10 در اداره مشغول به کار خواهد بود

Don’t call me between 7 and 8. I will be having dinner then.
.بین ساعت 7 و 8 به من زنگ نزن. در آن موقع مشغول شام خوردن هستم

زمان ها: آینده کامل
زمان ها: آینده کامل

11- آینده کامل (future perfect)

برای ساختار زمان آینده کامل از فرمول زیر استفاده می‌شود:

will + have + past participle (pp)

کاربرد آینده کامل

برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که تا زمان خاصی در آینده تمام می‌شود. از علائم استفاده این زمان کلمه by یا عبارت by the time می‌باشد.

We’re late. The play will have started by the time we get to the theater.
دیر شده. تا وقتی که به تئاتر برسیم نمایش شروع شده است

The smith will have bought a new house by February.
.تا ماه فوریه خانواده اسمیت خانه جدیدی خریداری خواهند کرد

زمان ها: آینده کامل استمراری
زمان ها: آینده کامل استمراری

12- آینده کامل استمراری (future perfect progressive)

ساختار زمان آینده کامل استمراری به شکل زیر است:

شکل will + have + been + ing

کاربرد آینده کامل استمراری

برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که تا زمانی خاص در آینده برای مدتی در حال انجام بوده و پس از آن نیز ادامه خواهد یافت. از علائم این زمان کلمات by و for می‌باشد.

By next April, I will have been training at this gym for 10 years.
تا ماه آوریل آینده 10 سال میشه که در این باشگاه ورزشی تمرین می‌کنم

Nancy will have been teaching English for 15 years by the end of this year.
.تا آخر امسال 15 سال میشه که نانسی داره انگلیسی تدریس می‌کنه

تست های مربوط به مبحث زمان ها در زبان انگلیسی

جملات زیر را بخوانید و بهترین پاسخ را انتخاب کنید.

1. I ————– the neighbor’s cat this week while she is in hospital.
A) feed
B) am feeding
C) fed
D) have been feeding

2. I ————— the food to see if it needs more salt.
A) am tasting
B) taste
C) had tasted
D) will have tasted

3. The Guggenheim Museum in Bilbao —————- Spain’s largest collection of Modern Art.
A) will have housed
B) is housing
C) have been housing
D) houses

4. Now that there’s electricity in the village, Ali —————— of getting his house connected.
A) thinks
B) will have thought
C) is thinking
D) will have been thinking

5. David ————— a lot of money since he begun his new job seven months ago.
A) will have made
B) has been making
C) had made
D) is making

6. Mary decided not to water the garden because it ————— all night.
A) is raining
B) has been raining
C) was raining
D) had been raining

7. By the night the play, the cast —————– for a month.
A) will have been rehearsing
B) has rehearsed
C) has been rehearsing
D) will rehearse

8. We must not disturb him after 2:30 because he ——————- his income tax from at that time.
A) prepares
B) has prepared
C) will be preparing
D) has been preparing

9. At the beginning I couldn’t understand New Yorkers because I —————– to their accent.
A) didn’t use
B) don’t use
C) wasn’t used
D) am not used

10. You ————– happy. Have you passed all your final exams?
A) are looking
B) look
C) have been looking
D) have looked

جملات زیر را بخوانید و کلمه یا عبارت نادرست را انتخاب کنید.

11. Although the tickets have just went on sale, the student are rushing to buy them.
A) have just went
B) on sale
C) are rushing
D) to buy

12. Emanuel being careful not to make grammatical errors while he’s writing his composition.
A) being
B) not to make
C) grammatical
D) he’s writing

13. His English is excellent because he has been speaking English since he has been a boy of twelve.
A) is excellent
B) has been speaking
C) since
D) has been

14. Whenever the days are very warm, the animals in the wild animal zoo aren’t seldom active.
A) Whenever
B) the days
C) are very warm
D) seldom

15. Nancy, the student who makes a speech right now, is majoring in drama and hopes some day to become a great actress.
A) makes
B) right now
C) is majoring
D) some day

16. For the last five years, Peters had had the opportunity to travel to many remote areas of the earth.
A) For the last five years
B) had had
C) to travel
D) of the earth

17. Years ago, when they lived on a farm, they were used to get up at five o’clock every morning.
A) Years ago
B) lived
C) on a farm
D) were used to

18. It was a bitterly cold day and Fred hadn’t barely started the car when one of the tires became flat.
A) a bitterly cold day
B) hadn’t barely
C) started
D) one of the tires

19. Dr. Watson is a dedicated doctor and his patients have missed him since his death.
A) is
B) dedicated
C) have missed
D) since

20. Since three weeks, bankers have been protesting the new law because they feel that it is unfair to depositors.
A) Since three weeks
B) have been protesting
C) feel
D) is

پاسخ تشریحی تست های مبحث زمان ها در انگلیسی

1. پاسخ گزینه b.
برای نشان دادن آینده نزدیک و برنامه ریزی شده از حال استمراری استفاده می شود.

2. پاسخ گزینه a.
فعل taste در این جمله به معنی چشیدن (عمل ارادی) است و لذا به صورت استمراری به کار رفته است.

3. پاسخ گزینه d.
فعل house در اینجا به معنی جا دادن است. برای نشان دادن واقعیت از زمان حال ساده استفاده می شود.

4. پاسخ گزینه c.
فعل think در این جمله به معنی فکر کردن (عمل ارادی) می باشد و لذا به صورت استمراری به کار رفته است.
ترجمه: علی در حال فکر کردن راجع به سیم کشی برق به خانه اش می باشد.

5. پاسخ گزینه b.
وجود since نشان دهندۀ استفاده از حال کامل (استمراری) می باشد.

6. پاسخ گزینه d.
برای نشان دادن عملی که مدتی در گذشته در حال انجام بوده و زمانی کوتاه قبل از صحبت گوینده متوقف شده و لذا اثر آن به خوبی قابل مشاهده بوده است از زمان گذشته کامل استمراری استفاده می شود.
ترجمه: مری تصمیم گرفت باغ را آبیاری نکند زیرا سراسر شب قبل باران باریده است.

7. پاسخ گزینه a.
وجود by و for در جمله نشان دهندۀ آینده کامل استمراری است.

8. پاسخ گزینه c.
عمل پُر کردن فرم درآمد مالیات در زمان خاصی در آینده مد نظر است. در نتیجه، بایستی از زمان آینده استمراری استفاده کرد.

9. پاسخ گزینه c.
مفهوم عادت داشتن به چیز مورد نظر است (عادت به درک لهجه نیویورکی). در نتیجه، بایستی از be used to استفاده شود.

10. پاسخ گزینه b.
فعل look به معنی به نظر رسیدن است و در این حالت با زمان های استمراری به کار نمی رود. بایستی از حال ساده استفاده شود.

11. پاسخ گزینه a.
پاسخ صحیح have just gone می باشد. فعلی بعد از have می آید بایستی اسم مفعول (قسمت سوم فعل) باشد.

12. پاسخ گزینه a.
فرم being زمانی خاص ندارد بلکه صرفاً اسم مصدر است. پاسخ صحیح is می باشد.

13. پاسخ گزینه d.
این شخص دیگر پسر بچه 12 ساله نیست و نمی توان از حال کامل استفاده کرد و پاسخ صحیح was است.

14. پاسخ گزینه d.
seldom قیدی است مفهوم منفی دارد. در زبان انگیسی فعل منفی و قید منفی با یکدیگر به کار نمی روند. این کلمه بایستی حذف شود.

15. پاسخ گزینه a.
عبارت right now به لحظه حال اشاره دارد در نتیجه، بایستی از زمان حال استمراری استفاده کرد. پاسخ صحیح is making می باشد.

16. پاسخ گزینه b.
به علت وجود for بایستی از زمان حال کامل استفاده کرد. پاسخ صحیح has had می باشد.

17. پاسخ گزینه d.
چون از get up (شکل ساده فعل) استفاده شده است. به جای were used to بایستی used to واقع شود.

18. پاسخ گزینه b.
barely قیدی است مفهوم منفی دارد و با فعل منفی بکار نمی رود. برای تصحیح جمله یا باید barely را حذف کرد یا باید فعل را مثبت کرد.

19. پاسخ گزینه a.
چون دربارۀ فردی متوفی صحبت می کنیم که در قید حیات نیست بایستی از زمان گذشته استفاده کنیم. پاسخ صحیح was می باشد.

20. پاسخ گزینه a.
از since برای نقطه زمانی استفاده می شود نه طول زمان. در نتیجه، For three weeks صحیح است.

9 دیدگاه‌ها

 1. واقعا عالی بود خیلی ممنون

 2. بسیار جامع وعالی

 3. دمتون گرم

 4. عالی، با بیان ساده و قابل فهم کامل

 5. سلام خسته نباشید خیلی عالی و کلاسه شده لذت بردم

 6. سلام. خیلی خوب و عالی . ولی ای کاش در جدول اول (Verb tenses in English) به جای استفاده از فعل Read یک فعل دیگه بکار می بردید که PP آن متفاوت از حالت ساده فعل باشد.

 7. سلام وقتتون بخیر
  در مورد tense میشه توضیح بدین🌹🌹

 8. خیلی خیلی خوب بود
  خیلی کمک کرد
  ممنونم💜💫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *