تفاوت just، yet، already و still

تفاوت just، yet، already و still
تفاوت just، yet، already و still

تفاوت just، yet، already و still

این کلمات از قیود زمان هستند و معمولاً در زمان حال کامل (present perfect) استفاده می‌شوند؛ اگرچه، yet، still و already ممکن است در سایر زمان‌ها نیز استفاده شوند. در ادامه به کاربرد هر یک از این قیود می‌پردازیم.

کاربرد just

just فقط در زمان حال کامل استفاده می‌شود و به معنای «همین چند لحظه پیش» می‌باشد.

مثال:

I’ve just seen Susan coming out of the cinema.
(من همین چند لحظه پیش سوزان را در حال بیرون آمدن از سینما دیدم)
Mike’s just called.
(مایک همین چند لحظه پیش تماس گرفته است)
Have you just taken my pen?
(ایا شما چند لحظه پیش خودکار من را گرفتید؟)

نکته:
در زمان حال کامل just بین فعل کمکی (have) و فعل اصلی (past participle) واقع می‌شود.

کاربرد yet

از yet به معنای «از هر زمانی در گذشته تا به حال» زمانی استفاده می‌کنیم که بطور طبیعی انتظار داریم چیزی اتفاق بیافتد. همچنین اشاره به چیزی دارد که تا یک زمان مشخص در زمان حال اتفاق نیفتاده است.
yet در جملات منفی و سؤالی و اغلب در زمان های کامل استفاده می‌شود.
مثال:

Have you finished your homework yet?
(آیا هنوز تکالیف خود را انجام نداده‌ای؟)

در جمله فوق گوینده انتظار دارد که تکالیف تمام شود.

I haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner.
(.من هنوز آن را تمام نکرده‌ام. بعد از شام آن را انجام خواهم داد)

نکته:
به یاد داشته باشید که yet معمولاً در انتهای جمله استفاده می‌شود.

کاربرد already

از already به معنای «قبلاً» یا «پیشتر» زمانی استفاده می‌کنیم که چیزی خیلی زود یا زودتر از آنچه انتظار داریم، اتفاق افتاده است. already در جملات سوالی و مثبت استفاده می‌شود.
مثال:

Have you been on holiday yet?
(.آیا تا الان در تعطیلات بوده‌اید)
Yes, I have already been on holiday.
(.بله من قبلاً در تعطیلات بوده‌ام)

Has she cleaned the house yet?
(آیا تا الان خانه را تمیز کرده است؟)
Yes, she has already cleaned the house.
(.بله، او قبلاً خانه را تمیز کرده است)

Have you already eaten?
(آیا اخیراً چیزی خورده‌اید؟)
No, I haven’t.
(.نه، نخورده‌ام)

Have they found a new house yet?
(آیا تا الان یک خانه جدید پیدا کرده‌اند؟)
Yes, they have already found a new house.
(.بله آنها پیشتر یک خانه جدید پیدا کرده‌اند)

نکته:
توجه داشته باشید که already معمولاً بین فعل اصلی و فعل کمکی بکار می‌رود.

کاربرد still

از still به معنای «هنوز» زمانی استفاده می‌کنیم که انتظار داریم کاری تمام شده باشد اما تمام نشده است.
مثال:

We’re still working on the project.
(.ما هنوز بر روی این پروژه کار می‌کنیم)

He has still got a lot of work to do.
(.ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم)

از still در سایر زمان ها نیز مانند زمان حال کامل استفاده می‌شود.

مثال:

Mina is still working hard on her project.
(.مینا هنوز روی پروژه سخت کار می‌کند)

نکته:
still معمولاً (نه همیشه) بین فعل اصلی و فعل کمکی واقع می‌شود.

 

مطالب مرتبط:
کاربرد ever, never, already, yet در زمان حال کامل

7 دیدگاه‌ها

  1. thanks a lot for good coment

  2. thanks a lot

  3. با سلام در انجایی که در مورد already سوال هایی که با yet پرسیده شده اند باید منفی باشند یا مثبت ؟ چون اولش منفی معنی کردین بعدش مثبت!!!!!!!!!!

  4. Your comment was good but it wasn’t complete. 🌸

  5. بله جای سوال است. رسیدگی شود لطفا.
    🌸and thank a lot

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *