صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی

صفات تفضیلی یا مقایسه‌ای:
صفات تفضیلی یا مقایسه‌ای برای مقایسه دو اسم بکار می‌روند. صفات تفضیلی شامل دو نوعِ تک سیلابی و چند سیلابی می‌باشند و اغلب با than استفاده می‌شوند. الگوی کلی برای صفات تفضیلی با than به شکل زیر می باشد:

(مفعول) اسم + than + صفت تفضیلی + فعل + (فاعل) اسم

صفات تفضیلی تک سیلابی:
در صورتی که صفتی تک سیلابی (یک بخشی) باشد برای تبدیل شدن به صفت تفضیلی، به انتهایِ آن er اضافه می‌کنیم. ساختار کلی این الگو به شکل زیر می‌باشد:

than + er + صفت

مثال:

– My house is larger than hers.
(.خانه من بزرگتر از خانه اوست)

– This box is smaller than the one I lost.
(.این جعبه کوچکتر از جعبه‌ای است که گم کردم)

– Your dog runs faster than Jim’s dog.
(.سگِ شما سریعتر از سگِ جیم می دود)

نکته: اگر آیتم دومِ (طرف دومِ) مقایسه در متن واضح و مشخص باشد می‌توانیم آن را حذف کنیم. در اینصورت دیگر نیازی به than نیست و باید از جمله حذف شود.

مثال: 

– Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better.
(.جیم و جک هر دو دوستِ من هستند، اما من جک را بیشتر دوست دارم)

همانطور که مشاهده می‌کنید در این جمله، طرفِ دیگر مقایسه یعنی Jim در جمله واضح و مشخص است. در نتیجه در جمله‌وارۀ پایانی، عبارت than Jim به درستی از جمله حذف شده است. توجه داشته باشید اگر در جمله‌ای طرف دوم مقایسه حذف شده باشد، than نیز باید از جمله حذف شود.

توجه: در صورتی که صفت از ساختار زیر پیروی کند در زمان تبدیل به صفتِ تفضیلی، حرف آخر آن باید تکرار شود:

حرف بیصدا + یک حرف صددار + حرف بیصدا

fat => fatter
big => bigger
sad => sadder

صفات تفضیلی چند سیلابی:
اگر صفت بیش از یک بخش داشته باشید، er به انتهای آن اضافه نمی‌شود و به جای آن کلمۀ more قبل از صفت بکار می رود.
مثال:

important => more important
dangerous=> more dangerous
beautiful=> more beautiful
complete => more complete
colorful=> more colorful
delicious=> more delicious
generous=> more generous

نکته: در صفات دو سیلابی اگر صفت به حروف y- یا e- منتهی شود، در اینصورت هم می‌توان از ساختارِ er و هم از ساختار more استفاده کرد. توجه داشته باشید در این حالت و در ساختارِ er حرفِ y- به حرف i تبدیل می‌شوند.

مثال:

happy => happier => more happy
simple=> simpler => more simple
busy=> busier => more busy

صفات تفضیلی بیقاعده:
برخی از صفات در زبان انگلیسی از قاعده کلی صفات تفضیلی پیروی نمی‌کنند. برخی از مهمترین صفات بیقاعده عبارتند از:

good => better
bad => worse
little => less
much => more
far => further / farther

مثال:

– You play tennis better than I do.
(.شما بهتر از من تنیس بازی می کنید)

– This sweater is less expensive than that one.
(.این ژاکت ارزانتر از ژاکتِ من است)

– I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
(.من دیروز فاصله زیادی را دویدم، اما امروز حتی دورتر هم می دوم)

صفات مقایسه ای با as … as:
زمانیکه بخواهیم ویژگی های دو چیز را که مساوی و برابر هستند مقایسه کنیم از صفت مقایسه‌ای as … as استفاده می‌کنیم. الگوی کلی برای این نوع صفات مقایسه‌ای به شکل زیر می‌باشد:

as + صفتِ توصیف کنندۀ ویژگی + as

مثال:

– Tom is as tall as his brother.
(.تام هم قدِ برادرش است)

– I am as hungry as you are.
(.من به اندازۀ شما گرسنه هستم)

– Sally is as nice as Jane.
(.سالی به اندازۀ جین زیبا است)

نکته: اگر جمله منفی باشد در این صورت ساختارِ فوق نابرابریِ دو چیز در یک صفت را نشان می‌دهد:

مثال:

– Tom isn’t as tall as his brother.
(.تام هم قدِ برادرش نیست)

– I am not as hungry as you are.
(.من به اندازۀ شما گرسنه نیستم)

– Sally isn’t as nice as Jane.
(.سالی به اندازۀ جین زیبا نیست)

کاربرِد ساختارِ as … as با صفات کمی:
در ساختار مقایسه با as … as می‌توانیم از صفات کمی استفاده کنیم در این صورتی الگوی این ساختار به شکل زیر خواهد بود:

as + (اسمِ قابل شمارش یا غیرقابل شمارش) + صفت کمی + as

مثال برای اسامی قابل شمارش:

– They have as many children as we do.
 (.آنها همانند ما فرزندانِ زیادی دارند)

– We have as many customers as they do.
(.ما همانند شما مشتریانِ زیادی داریم)

– Tom has as few books as Jane.
(.تام همانند جین کتاب های کمی دارد)

– There are as few houses in his village as in mine.
(.در روستای او همانند روستایِ من خانه‌های کمی وجود دارد)

نکته: اگر اسمِ (قابل شمارش) مورد مقایسه در متن واضح و مشخص باشد می‌تونیم آن را حذف کنیم.

مثال:

– I have three brothers. That’s as many as you have.
(من سه برادر دارم. به همان تعدادی که شما برادر دارید)

همانطور که مشاهده می‌کند در این جمله، اسمِ مورد مقایسه یعنی brothers در جمله واضح و مشخص است. در نتیجه جملۀ دوم حذف شده است. این جمله قبل از حذف به شکل زیر بوده است:

– I have three brothers. That’s as many as you have brothers.

مثال برای اسامی غیرقابل شمارش:

– John eats as much food as Peter.
(.جان به اندازۀ پیتر زیاد غذا می‌خورد)

– Jim has as little patience as Sam.
(.جیم همانندِ سام صبر کمی دارد)

– You’ve heard as much news as I have.
(.شما به همان اندازه خبرهای زیاد شنیده‌اید که من شنیده‌ام)

– He’s had as much success as his brother has.
(.او به همان اندازه موفقیت زیادی داشته که برادرش داشته است)

نکته: اگر اسمِ (غیرقابل شمارش) مورد مقایسه در متن واضح و مشخص باشد می‌توانیم آن را حذف کنیم.

مثال:

– John eats as much as Peter.
(.جان به اندازۀ پیتر زیاد غذا می خورد)

همانطور که مشاهده می‌کند در این جمله، اسمِ مورد مقایسه یعنی food در جمله واضح و مشخص است. در نتیجه از جمله حذف شده است. این جمله قبل از حذف به شکل زیر بوده است:

– John eats as much food as Peter.

تفاوت صفات مقایسه‌ای than و as … as:
صفات مقایسه‌ای با than، برای مقایسۀ دو چیز متفاوت و صفات مقایسه‌ای با as … as، برای مقایسه دو چیز یکسان و برابر استفاده می‌شوند.

صفات عالی:
از صفات عالی برای توصیف اسمی استفاده می‌شود که به لحاظ کیفیت در بالاترین یا پایین‌ترین سطح قرار دارد. این صفات برای مقایسه یک اسم با یک گروه استفاده می‌شوند. الگوی کلی برای صفات عالی به شکل زیر می‌باشد:

(مفعول) اسم + صفت عالی + the + فعل + (فاعل) اسم

صفات عالی تک سیلابی:
در صورتی که صفتی تک سیلابی (یک بخشی) باشد برای تبدیل شدن به صفت عالی، به انتهایِ آن est اضافه می‌کنیم. ساختارکلی این الگو به شکل زیر می باشد:

 est + صفت

مثال:

– My house is the largest one in our neighborhood.
(.خانه من بزرگترین خانه در محله مان است)

– This is the smallest box I’ve ever seen.
(.این کوچکترین جعبه ای است که من تا بحال دیده ام)

– Your dog ran the fastest of any dog in the race.
(.سگِ شما در مسابقه سریعتر از همۀ سگ ها دوید)

نکته: اگر آیتم دومِ (طرف دومِ) مقایسه یعنی گروه مورد مقایسه، در متن واضح و مشخص باشد می‌توانیم آن را حذف کنیم.

مثال:

– We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest.
(.همۀ ما سنگ های خود را پرتاب کردیم. سنگِ من بالاتر از همۀ سنگها رفت)

همانطور که مشاهده می کنید در این جمله، طرفِ دیگر مقایسه یعنی the rocks در جمله واضح و مشخص است. در نتیجه در جمله وارۀ پایانی، عبارت of all the rocks به درستی از جمله حذف شده است. این جمله بدون حذف بصورت زیر می‌باشد:

– We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest of all the rocks.

صفات عالی چند سیلابی:
اگر صفت بیش از یک بخش داشته باشید، est به انتهای آن اضافه نمی‌شود و به جای آن کلمۀ most قبل از صفت بکار می‌رود.

مثال:

important => most important
dangerous=> most dangerous
beautiful=> most beautiful
complete => most complete
colorful=> most colorful
delicious=> most delicious
generous=> most generous

نکته: در صفات دو سیلابی اگر صفت به حروف y- یا e- منتهی شود، در اینصورت هم می‌توان از ساختارِ est و هم از ساختار most استفاده کرد. توجه داشته باشید در این حالت و در ساختارِ est حرفِ y- به حرف i تبدیل می‌شوند.

مثال:

happy => happiest => most happy
simple=> simplest => most simple
busy=> busiest => most busy

صفات عالی بیقاعده:
برخی از صفات در زبان انگلیسی از قاعده کلی صفات عالی پیروی نمی‌کنند. برخی از مهمترین صفات بیقاعده عبارتند از:

good => best
bad => worst
little => least
much => most
far => furthest / farthest

مثال:

– Today is the worst day I’ve had in a long time.
(.امروز بدترین روزی است که من در طولانی مدت داشته‌ام)

– This is the least expensive sweater in the store.
(.این ارزانترین ژاکت در فروشگاه است)

این مطلب را مشاهده کنید:

اسم ها در زبان انگلیسی

22 دیدگاه‌ها

 1. درود
  This is the least expensive sweater in the store.
  شما تو جمله ی بالا به جای cheapest از least expensive استفاده کردید حالا من دوتا سوال داشتم ممنون میشم پاسخ بدید
  1-منظور یا معنی جمله عوض نمیشه اگه اینطوری جابه جا کنیم؟
  2-این روش تنها برای صفت های چند سیلابی درسته؟برای دو سیلابی و تک سیلابی نمیشه ؟
  سپاس

  • مدیر سایت

   درود بر شما
   1- در معنی با هم متفاوت هستند در least expensive آیتم همچنان گران است و فقط نسبت به آیتم های گران دیگر ارزان تر است اما cheapest به معنای آیتمی با قیمت پایین است که معمولا دارای کیفیت پایینی می باشد. به همین دلیل معمولا فروشنده های کالا از less expensive و least expensive استفاده می کنند تا نشان دهند کالا دارای کیفیت است.
   2- معمولا برای صفات چند سیلابی استفاده می شود.

   • سلام ، خسته نباشید ، ببخشید که وقتتون رو میگیرم ، چند تا سوال داشتم.

    من تو یک جا دیدم نوشته بود :
    Take more care

    الان take فعل هست درسته؟
    Care هم فعل هست درسته؟

    چرا more قبل take نیامده و میانه آمده؟ آیا گرامر خاصی داره یا این مورد استثنا هست؟

    ممنونم که وقت گذاشتید ، ممنون میشم پاسخ بدید

    • سلام take care یک فعل است.
     و یک نکته که take به تنهایی همیشه فعل نیست. میشه گفت که دو تا فعل کنار هم یدونه فعل جدید میسازن
     حالا یک استثانا هست که take care یک فعل هست و more باید بینش قرار گیرد

   • با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان گرامی.
    واقعا مقاله بسیار عالی بود.
    من بسیار سپاس گزارم از نویسنده این مقاله.🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 2. در superlative compound adjective چرا نباید از the most , the least با hyphenاستفاده کرد و چطور باید بفهمیم

 3. میشه superlative compound adjective را بیشتر توضیح بدین چون گرامر passages 2است

 4. میشه طرز سوال با صفات تفضیلی و عالی رو بگین

  • در مورد سوالی کردن صفات تفضیلی و برتر می تونی پی دی اف‌ صفحه ۱۳۶ کتاب آمریکن فایل ۳, رو دانلود کنی که خیلی مفیده
   من کتابش رو دارم

   سوالی کردن:Instance(example) who dreeses the most stylishly in your family

   Translation(ترجمه): چه کسی در خانواده شما شیک ترین هستش

   Structural:(ساختار): کلمه wh +superlative or comparative+ ادامه جمله مورد نظر که موضوعش رو خودتون می دونید

   مثلا در جمله که براتون نوشتم در مورد شیک بودن بود که ادامه جمله دست نخورده میادش

   ? Which toy is the best thing for gift in this party

   Answer:I think car is the best gift for party

   بعضی وقتا هم باید فعل کمکی استفاده کنید که خودش یه گرامر جدا هستش که من واردش نمی شم دیگه

   بخش دوم: ‌yes/no question

   سوالاتی هستند که کوتاه پاسخ اند‌‌‌

   Instance(example): Is rick faster than jimmy?

   Answer: No, He isn’t

   و اگه بخواید‌‌ کامل جواب بدید میگید

   No,He isn’t. Jimmy is faster than rick

 5. طرز سوال با صفات تفضیلی و عالی رو بگین لطفاً

 6. سلام میشه بگین در صفات برتر کی از in و کی از of استفاده میکنیم؟

 7. به حدی عالی و روان توضیح دادین نه فقط این مطلبو بلکه تمامی مطالب گرامر رو، از صبح دارم براتون دعا میکنم که همیشه موفق باشید.
  طراحی سایت و دسترسی راحتش عالی
  محتوا عالی
  نحوه بیان عالی
  خدا خیرتون بده

 8. سلام خدا قوت
  اشتباها تو قسمت صفات عالی چند سیلابی به جای most نوشتین more
  مقاله خوبی بود
  موفق باشین

 9. سلام ببخشید چرا تو بخشی از جمله های برترین بعد از صفت ofمیاد بعضی وقتا in the میاد بعضی جا ها هم inمیاد میشا در مورد اینا توضیحی بدین
  مرسی🙏🏻

 10. سلام ببخشید ما چگونه بفهمیم که صفت ما تک بخشی یا چند بخشی؟ لطفاً سریعتر جواب بدین🙏🙏

  • سلام
   برای تشخیص هجاهای یک صفت به حروف صدادار (a,e,i,o,u,y) ملفوظ توجه کنید، تعداد این حروف در کلمه نشانگر هجاهای آن است. به نکات زیر دقت کنید:
   1- قرار گرفتن دو حرف صدادار در کنار هم یک حرف محسوب می شود.
   2- حرف y در وسط و انتهای کلمه صدادار به شمار می آید و در ابتدای کلمه حرف صدادار نیست.
   مثال:
   bright= تک هجایی
   compound= دو هجایی
   dirty= دو هجایی
   purified= سه هجایی

 11. سلام خسته نباشید در بعضی جمله های انگلیسی وقتی از صفت عالی یا superlative ها استفاده می کنند پشتش حرف اضافه the رو نمیذارن چرا در بعضی جملات قبل از صفت های عالی از the استفاده نمی‌کنند؟
  خیلی ممنون🌹

  • سلام
   the حرف اضافه نیست بلکه حرف تعریف است. در صورتی که the یا صفت ملکی قبل از most وجود نداشت، در این صورت most نقش کمیت نما را برای اسم دارد که «اکثر، بخش اعظم، عمده» ترجمه می شود. توجه داشته باشید حتی اگر the هم داشته باشد می تواند کمیت نما باشد که این بستگی به مفهوم جمله دارد.
   اکثر ماشین‌ها = most cars = کمیت نما
   اکثر ماشین‌های گران = most expensive cars = کمیت نما
   گران‌ترین ماشین‌ها = the most expensive cars = قید عالی ساز

 12. سپاس فراوان بابت توضیحات کامل و کاربردی

 13. سید شهریار

  با سلام دستتون بی بلا ولی یه جاهایی میبایست بیشتر توضیح داده بشه خصوصا در مورد بی قاعده و با قاعده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *