جمله واره های توصیفی

جمله واره های توصیفی
جمله واره های توصیفی

جمله‌واره‌های توصیفی:

جمله‌واره‌های توصیفی با ضمایر موصولی نظیر who، whom و … آغاز می‌شوند. این جمله واره ها اسم قبل از خود را توصیف می‌کنند.

The man (اسم) who lent you the money (جمله واره توصیفی) is Tom’s elder brother.

جمله‌واره توصیفی فوق نشان می‌دهد که کدام مرد، برادرِ بزرگ تام است: مردی که به شما پول داد برادر بزرگ تام است. در جمله واره توصیفی who فاعل و lent فعل است.

The woman (اسم) whose car you bought (جمله واره توصیفی) is a famous architect.

این جمله‌واره توصیفی نشان می‌دهد که کدام خانم معمار مشهوری است: آن خانمی که اتومبیلش را خریداری کردی معمار مشهوری است. در جمله‌وراه توصیفی you فاعل و bought فعل است.

1- حرف اضافه قبل از ضمیر موصولی
به هنگام ساختن برخی جمله‌واره‌های توصیفی برای تکمیل معنی جمله نیاز به یک حرف اضافه داریم که معمولاً یا قبل از ضمیر موصولی یا در انتهای جمله می‌آید.

Do you know the man? Tom is talking to him.

برای ترکیب این دو جمله و استفاده از جمله‌واره توصیفی به ضمیر موصولی whom نیاز داریم.

Do you know the man whom Tom is talking to?

همانطور که اشاره شد حرف اضافه to می‌تواند قبل از whom نیز قرار گیرد.

Do you know the man to whom Tom is talking?
(ایا شما مردی را که با تام صحبت می‌کند را می‌شناسید؟)

مثال دیگر:

This is the doll. My daughter often plays with it.
This is the doll which my daughter often plays with.
This is the doll with which my daughter often plays.
(این عروسکی است که دختر من اغلب با آن بازی می کند)

نکته:
کلمه ربط that می‌تواند به جای ضمایر موصولی who، whom و which بکار رود. اما هنگامی که قبل از ضمیر موصولی حرف اضافه بکار رفته باشد نمی‌توان از that استفاده کرد.
مثال:

Tehran is the city in which he was born.
(.تهران شهری است که او در آن متولد شد)
Tehran is the city in that he was born.

Ali is the man on whom I always rely.
(.علی مردی که همیشه به او اعتماد دارم)
Ali is the man on that I always rely.

2- بعضی اوقات در صورت وجود یک کمیت نما، جمله‌واره توصیفی مطابق قاعده زیر ساخته می‌شود.

ضمیر موصولی + of + کمیت نما

مثال:

I read a number of articles. Most of them were useful.
I read a number of articles, most of which were useful.
(من تعدادی مقاله خواندم که بیشترشان مفید بود)

I met two little boys yesterday. Both of them were intelligent.
I met two little boys yesterday, both of whom were intelligent.
(دیروز دو پسربچه را دیدم که هر دو باهوش بودند)

در این گونه جملات بعد از کمیت نما از ضمیر موصولی استفاده می‌شود نه ضمیر مفعولی.

3- جمله واره های توصیفی ضروری و غیرضروری
جمله‌واره‌های توصیفی ضروری نقش متمایز کنندگی دارند در حالیکه جمله‌واره‌های توصیفی غیرضروری صرفاً اطلاعات اضافی و تکمیلی می‌دهند.

The man who lives next door is a famous surgeon.
Dr. Smith, who lives next door, is a famous surgeon.

در مثال او جمله‌واره توصیفی از نوع ضروری است؛ زیرا بدون آن، از خود سؤال می‌کنیم کدام مرد، جراح مشهوری است؟ وجود این جمله‌واره ضروری است چون باعثِ تمایز این مرد از سایر افراد می‌شود یعنی مردی که همسایه کناری من است جراح مشهوری است و نه شخص دیگری.
درمثال دوم جمله‌واره توصیفی از نوع غیرضروری است. با توجه به اینکه Dr. Smith اسم خاص است، وجود جمله‌واره غیرضروری نقشی در تمایز Dr. Smith از سایر پزشکان ندارد بلکه صرفاً اطلاعات اضافی می‌دهد.
مثال دیگر:

We stayed at the hotel which George recommended to us.    ضروری
(ما در هتلی ماندیم که جورج به ما توصیه کرد)
We stayed at the Grand Hotel, which George recommended to us.   غیرضروری
(ما در گراند هتل ماندیم، هتلی که جورج به ما توصیه کرد)

به یاد داشته باشید که:
– بعد از اسامی خاص، جمله‌واره‌های توصیفی همواره از نوع غیرضروری می‌باشند.
– جمله‌واره‌های غیرضروری همواره بین دو ویرگول می‌آیند.
– در جمله‌واره‌های غیرضروری توصیفی هیچگاه از ضمیر موصولی that استفاده نمی‌شود.
مثال:

Mr. Thomas, who helped us a lot, was very friendly.
(آقای توماس که به ما بسیار کمک کرد خیلی مهربان بود)
Mr. Thomas, that helped us a lot, was very friendly.

جمله واره های توصیفی خلاصه شده (Reduced Adjective Clauses)

هنگامی که یک جمله‌واره توصیفی خلاصه می‌شود تبدیل به یک عبارت توصیفی (adjective phrase) می‌شود؛ عبارت توصیفی، عبارتی است که فاقد فاعل و فعل است. خلاصه کردن جمله‌واره‌های توصیفی در دو حالت بررسی می‌شود.

الف- حالت معلوم
در حالت معلوم انجام سه مرحله ضروری است: حذف ضمیر موصولی، حذف فعل کمکی یا to be و تبدیل فعل به شکل ing.
مثال:

The woman who is wearing a brown scarf is a doctor.
The woman wearing a brown scarf is a doctor.
(.خانمی که روسری قهوه‌ای دارد یک دکتر است)

The glass which is on the table is full of milk.
The glass on the table is full of milk.
(.شیشه ای که روی میز است پر از شیر است)

I don’t know the secretory who works in your office.
I don’t know the secretory working in your office.
(.من منشی‌ای که در اداره شما کار می‌کند نمی‌شناسم)

نکته:
خلاصه کردن جمله‌واره توصیفی، تغییری در ضروری بودن یا نبودن ایجاد نمی‌کند.

ب- حالت مجهول
در حالت مجهول انجام دو مرحله ضروری است: حذف ضمیر موصولی و فعل کمکی یا to be.

The letter which was written last month is now here.
The letter written last month is now here.
(.نامه‌ای که ماه گذشته نوشته شده است اکنون اینجاست)

Detective Jones, who was attacked last week, is still in hospital.
Detective Jones, attacked last week, is still in hospital.
(.کارآگاه جونز که هفته گذشته مورد حمله قرار گرفت هنوز در بیمارستان است)

نکته:
تنها جمله‌واره‌های که ضمیر موصولی آن حالت فاعلی داشته باشد (بلافاصله بعد از ضمیر موصولی فعل بیاید) را می‌توان خلاصه کرد.

The man whom you visited yesterday is my uncle.
(.مردی که دیروز ملاقات کردید عموی من است)

این جمله‌واره و نظایر آن را نمی‌توان خلاصه کرد؛ زیرا ضمیر موصولی آن (whom) نقش مفعولی دارد.

تمرین:
جملات زیر را بخوانید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.

1. In 1850, Yale University established Sheffield Scientific School, ………….
A. engineers were educated there
B. where engineers were educated
C. in which were engineers educated
D. where were engineers educated

2. William Samuel Johnson, ………… helped write the Constitution, became the first president of Columbia College in 1787.
(A) whom he had
(B) and he had
(C) who had
(D)had

3. The instrument panel of a light airplane has at least a dozen instruments …………..
(A) the pilot must watch
(B) what the pilot must watch
(C) which the pilot must watch them
(D) such that the pilot must watch them

4. Many of Louise Nevelson’s sculptures consisted of a number of large wooden structures …………. in complex patterns.
A. which she arranged
B. she arranged them
C. which arranged
D. arranged them

5. A keystone species is a species of plants or animals …………. absence has a major effect on an ecological system.
(A) that its
(B) its
(C)whose
(D) with its

6. In 1821, the city of Indianapolis, Indiana, was laid out on a design ………… after that of Washington, D.C.
A. patterned
B. was patterned
C. a pattern
D. that patterned

جملات زیر را بخوانید و گزینه نادرست را انتخاب کنید.

7. The attribution of human characteristics to animals or inanimate objects appears in the mythologies of many cultures is a literary device called anthropomorphism.
A. The attribution
B. appears
C. many cultures
D. called

8. He has read a large number of novels, most of them are commercial with no literacy or artistic value.
A. a large number of
B. them
C. no
D. value

9. Ocean currents that help transfer heat from the equator to the poles, thereby creating a more balanced global environment.
A. that
B. heat
C. creating
D. more balanced

10. Gas and dust that stream away from a comet forming one or more tails that may extend for millions of miles.
A. Gas and dust
B. stream
C. forming
D. that may extend

11. By studying the fossils of pollen, which extremely resistant to decay, researchers can gain useful information about the vegetation of the past
A. By studying
B. which
C. can gain
D. information

پاسخ سؤالات:
1. پاسخ گزینه B.
عبارتِ Sheffield Scientific School با یک جمله‌واره توصیفی، توصیف گشته و جمله‌واره صحیح از لحاظ ترتیب ارکان جمله گزینه B می‌باشد.

2. پاسخ گزینه C.
تنها گزینه C جمله وارۀ توصیفی را کامل می‌کند. در این جمله واره who هم نقش فاعل و هم نقش ضمیر موصولی را دارد.

3. پاسخ گزینه A.
گزینه A جمله‌واره ای است که خلاصه شده و ضمیر موصولی از آن حذف شده است. جمله‌واره توصیفی در اصل which the pilot must watch بوده و چون which نقش فاعلی دارد از ابتدای آن می‌تواند حذف شود. گزینه C نادرست است زیرا them در انتهای آن اضافی است، ضمیر مفعولی which خود مفعول بوده و جانشین ضمیر مفعولی them شده است.

4. پاسخ گزینه A.
گزینه A جمله‌واره ای است که اسم قبل از خود را توصیف می کند. گزینه های b و d فاقد ضمیر موصولی بوده و گزینه c فاقد فاعل است.

5. پاسخ گزینه C.
بعد از animals جمله‌واره توصیفی بکار رفته که ضمیر موصولی آن باید whose باشد؛ زیرا بعد از آن یک اسم (absence) واقع شده است.

6. پاسخ گزینه A.
در این جمله یک جمله‌واره توصیفی خلاصه شده پاسخ صحیح می‌باشد. پاسخ صحیح در اصل which was patterned بوده که which was حذف شده است.

7. پاسخ گزینه B.
پاسخ صحیح appearing است که در اصل which appears بوده که جمله‌واره مذبور خلاصه شده، بدین ترتیب که which حذف شده و appear شکل ing می‌گیرد.

8. پاسخ گزینه B.
قاعده (ضمیر موصولی + of + کمیت نما) مورد نظر است. پاسخ صحیح which است.

9. پاسخ گزینه A.
نیازی به ضمیر موصولی that نیست و باید حذف شود.

10 پاسخ گزینه C.
form فعل اصلی جمله است وباید زمان مناسب داشته باشد. forming تنها اسم مصدر است و زمان خاصی را منتقل نمی‌کند. پاسخ صحیح form است.

11. پاسخ گزینه B.
بخش بین دو ویرگول جمله واره توصیفی خلاصه شده است که are در آن حذف شده ولی which باقی مانده است. برای تصحیح جمله باید which را حذف کرد یا بعد از آن are را اضافه کرد.

مطالب مرتبط:

جمله واره های قیدی

جمله واره های اسمی

17 دیدگاه‌ها

 1. سلام
  بسیار عالی بود خیلی مختصر و مفید جمله واره های توصیفی رو توضیح دادید.

 2. Thanks for your useful expresion

 3. محمود اعرابی

  بسیار عالی بود که بسیار شیوا و رسا توضیح دادید

 4. در حالتی بعد از ضمیر موصولی فعل گذشته ساده بیاد مثل worked ضمیر موصولی حذف و فعل working میشود؟

  • بله در صورتی که جمله معلوم باشه فعل گذشته به ing تبدیل میشه. در مثال زیر جملۀ دوم شکل خلاصه شدۀ جملۀ اول است:

   .The criminal who robbed the bank last night got $1 million dollars
   ….. REDUCED: The criminal robbing the bank last night got

 5. محمود اسماغیلی

  ضمن تشکر در صورت امکان از مطالب وتمرینات خلاصه ومفید جمله وارهای قید ی را هم در سایت قرار دهید

  • سلام
   مطلبی با عنوان جمله واره های قیدی در سایت وجود دارد لینک آن در انتهای مطلب فوق قرار دارد.

 6. سلام بر شما
  واقعا عالی و واضح بود
  در قسمت جواب ها شماره ی 3 اصلا who نداره
  شماره 4 هم داره سوال 3 رو توضیح میده.
  نیاز به اصلاح داره
  با تشکر

 7. سلام این جمله واره چه کمکی به ما میکند

 8. با سلام
  آفرین. توضیحات روشن و مختصر و مفید بود.
  سپاس

 9. خیلی خیلی عالی و کار رراه پنداز دمثون گرممم

 10. سپاس
  خیلی عالی توضیح داده شده است.

 11. محمد امین رجبی

  کم کم داره از سایتتون خوشم میاد . عالی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *