جمله واره های قیدی

جمله واره های قیدی
جمله واره های قیدی

جمله واره های قیدی:

جمله واره‌ های قیدی به 6 دسته تقسیم می‌شوند که شناخت کلمات ربط معرفِ هر دسته حائر اهمیت می‌باشد. 

1- زمان (Time)
این جمله‌واره‌ها دلالت به زمان انجام کاری دارند و مهمترین کلمات ربط معرف آنها عبارتند از:

when – whenever – until – after – once – while – as – since – before – as soon as

مثال:

I turned on the TV as soon as I arrived home.
(.به محض ورود به خانه، تلویزیون را روشن کردم)
Before I go I would like to visit the museum.
(.قبل از رفتن می خواهم از موزه بازدید کنم)

2- مکان (Place)
این نوع جمله‌وراه‌های نشان‌دهنده مکان انجام عملی بوده و مهمترین کلمات ربط معرف آنها عبارتند از:

where – wherever – everywhere

مثال:

Let’s have lunch where there is a good restaurant.
(.بیایید در جایی که یک رستوران خوب هست ناهار بخوریم)
Wherever I go, I see the same people.
(.هر کجا که می‌روم، همان افراد را می‌بینم)

3- دلیل (Reason)
این جمله‌واره‌ها بیانگر دلیل انجام کاری بوده و مهمترین کلمات ربط آنها عبارتند از:

because – since – inasmuch as – as

مثال:

He was a very strange musician inasmuch as he was deaf.
(.از آنجا که او ناشنوا بود، یک موسیقیدان خیلی عجیب محسوب می‌شد)
Since we were all tired we sat down and took a rest.
(.از آنجا که همه ما خسته بودیم نشستیم و استراحت کردیم)

4- هدف (Purpose)
این جمله‌واره‌ها هدف از انجام کاری را نشان داده و مهمترین کلمات ربط آنها عبارتند از:

so – so that – in order that

مثال:

I hurried so that I wouldn’t be late.
(.من عجله کردم برای اینکه دیر نشده باشد)
She is learning English so that she can study in Canada.
(.او در حال یادگیری زبان انگلیسی است برای اینکه بتواند در کانادا تحصیل کند)

5- نتیجه (Result)
این جمله واره ها برای بیان نتیجه استفاده می‌شوند و مهمترین کلمات ربط آنها عبارتند از:

that + قید / صفت + so (آنقدر)
that + اسم + (صفت) + such (چنان)

مثال:

He walks so fast that I can’t keep up with him.
(.او آنقدر سریع راه می‌رود که من نمی‌توانم با او ادامه دهم)
I had such bad luck that you wouldn’t believe it.
(.من چنان شانس بدی داشتم که شما آن را باور نمی‌کنید)

نکته:
اگر اسمی که بعد از such واقع می‌شود قابل شمارش و مفرد باشد؛ قبل از صفت، حرف تعریف a یا an می‌آید.
مثال:

It was such an expensive car that I couldn’t afford it.
(.آن چنان ماشین گران قیمتی بود که من نمی‌توانستم آن را بخرم)

6- تضاد (Contrast)
مهمترین کلمات ربط جمله‌واره‌های بیانگر تضاد عبارتند از:

although – though – even though – while – whereas

توجه:
although، though، even though تفاوت فاحش و while، whereas تفاوت خفیف را نشان می‌دهند.

مثال:

Although it rained a lot, we enjoyed the picnic.
(.اگرچه باران زیاد بارید، ما از پیک نیک لذت بردیم)
Some of the student work hard, whereas others are lazy.
(.برخی از دانش آموزان سخت کار می‌کنند، در حالی که دانش آموزان دیگر تنبل هستند)

نکات مهم:
الف- دو کلمه ربط نشان‌دهندۀ تضاد هم زمان در دو جمله واره مستقل و وابسته به کار نمی‌روند.
مثال:

Although it rained a lot, but we enjoyed the picnic.

برای تصحیح جمله فوق باید یکی از کلمات ربط تضاد (Although یا but) حذف شود.

ب- دو کلمه despite و in spite of به معنای «علی رغم» نیز نشانگر تضاد هستند اما به دلیل اینکه حرف اضافه هستند، بعد از آنها اسم یا گروه اسمی بکار می‌رود نه جمله کامل.
مثال:

We went out although it was raining.
(.ما بیرون رفتیم هر چند باران می‌بارید)
We went out despite / in spite of it was raining.

جمله دوم به علت استفاده از یک جمله کامل بعد از despite / in spite of نادرست است.
برای تصحیح این جمله باید بعد از این دو از اسم یا عبارت اسمی استفاده کرد.

We went out despite / in spite of the rain.
(ما با وجود باران بیرون رفتیم)

مثال دیگر:

Although I was tired, I couldn’t sleep.
Despite / In spite of being tired, I couldn’t sleep.

ج- عبارت the fact that می‌تواند بعد از despite و in spite of بیاید که در این صورت بعد از این ترکیب باید از جمله کامل استفاده شود.
مثال:

I didn’t get the job in spite of the fact that I was highly qualified.
(.با وجود این موضوع که من به شدت واجد شرایط بودم آن شغل را بدست نیاوردم)
I didn’t get the job despite the fact that I was highly qualified.

جمله واره های قیدی خلاصه شده (Reduced Adverb Clauses):

هنگامی‌که یک جمله‌واره قیدی (adverb clause) خلاصه می‌شود تبدیل به یک عبارت قیدی (adverb phrase) می‌شود. جمله‌واره‌های قیدی که خلاصه می‌شوند معمولاً از نوع زمان، تضاد و دلیل می‌باشند.
هنگام خلاصه کردن جمله‌واره قیدی چه معلوم و چه مجهول موارد زیر را به یاد داشته باشید:

1- فاعل و فعل کمکی یا to be حذف می‌شود.
3- فعل اصلی جمله شکل ing (اسم مصدر) می‌گیرد.
3- نگه داشتن کلمات ربط زمان و تضاد، اختیاری است ولی حذف کلمات ربط دلیل، اجباری است.
مثال:

While she was running along the road, she sprained her ankle.
(.در حالی که او در امتداد جاده حرکت می‌کرد، مچ پایش پیچ خورد)
(While) running along the road, she sprained her ankle.

Although he feels rather sick, the speaker will give a speech.
(.اگر چه سخنران بیمار است، سخنرانی خواهد کرد)
(Although) feeling rather sick, the speaker will give a speech.

Since he was dissatisfied with the service, he made a complaint.
dissatisfied with the service, he made a complaint.
(.از آنجایی که از خدمات راضی نبود، او شکایت کرد)

نکته مهم:
نکته بسیار مهم هنگام خلاصه کردن یا کوتاه کردن جمله‌واره‌های قیدی این است که فاعل هر دو جمله واره مستقل و وابسته باید یکسان باشد. در صورت یکسان نبودن فاعل‌ها، جمله واره خلاصه شده نادرست می‌باشد.
مثال:

While he (فاعل) was doing his homework, the telephone (فاعل) rang.
(.در حالی که او مشغول انجام خود تکلیف بود، تلفن زنگ زد)
(While) doing his homework, the telephone rang.

Since the book (فاعل) was published by Zaban Home, I (فاعل) bought it.
(.از آنجا که کتاب توسط خانه زبان منتشر شده بود، من آن را خریدم)
Published by Zaban Home, I bought it.

هر دو جمله خلاصه شده نادرست هستند؛ زیرا فاعل جمله واره های مستقل و وابسته یکسان نمی باشند.

تمرینات:

1. ………… they are tropical birds, parrots can live in temperate or even cold climates.
A. Despite
B. Even though
C. Nevertheless
D. But

2. ………… advertising is so widespread in the United States, it has had an enormous effect on American life.
A. Why
B. The reason
C. On account of
D. Since

3. ………… toward shore, its shape is changed by its collision with the shallow sea bottom.
A. During a wave rolls
B. As a wave rolls
C. A wave rolls
D. A wave’s rolling

4. …………. are increasingly linked over long distances by electronic communications, but many of them still prefer face-to-face encounters.
A. Although people
B. Despite people
C. Today people
D. The fact that people

5. Fearing economic hardship, ……………..
A. many New Englanders emigrated to the Midwest in the 1820’s
B. emigration from New England to the Midwest took place in the 1820’s
C. it was in the 1820’s that many New Englanders emigrated to the Midwest
D. an emigration took place in the 1820’s from New England to the Midwest

پاسخ سؤالات:
1. پاسخ گزینه B.
گزینه A صحیح نیست؛ زیرا بعد از despite هیچگاه جمله بکار نمی‌رود. گزینه های C و D نیز نادرست هستند زیرا هر دو قید هستند و جمله واره قیدی با قید آغاز نمی‌شود.

2. پاسخ گزینه D.
جمله واره قیدی خلاصه شده است که که با since آغاز می‌شود.

3. پاسخ گزینه B.
جمله‌واره قیدی از نوع زمان که کلمه ربط as به معنای «هنگامی که» کامل می‌شود. گزینه A نادرست است؛ زیرا during حرف اضافه بوده و بعد از آن جمله بکار نمی‌رود.

4. پاسخ گزینه C.
دو جمله با کلمه ربط but بهم وصل شده‌اند. گزینه A نادرست است چون با although شروع می‌شود در حالیکه although و but نمی‌توانند همزمان دو جمله را بهم متصل کنند. گزینه B نیز نادرست است؛ زیرا بعد از despite نمی توان از جمله کامل استفاده کرد.

5. پاسخ گزینه A.
برای خلاصه کردن جمله واره های قیدی باید فاعل جملات مستقل و وابسته یکسان باشد. فعل fear به معنای «ترسیدن» نشان دهند فاعلی جاندار است. گزینه های B، C و D همگی با فاعل‌هایی شروع می‌شوند که fear نمی‌تواند فعل آنها باشد. تنها گزینه A فاعلی سازگار با فعل fear دارد.

7 دیدگاه‌ها

 1. خیلی خوب بود خداقوت

 2. زهرا غلان نژاد

  مثل هنیشه عالی توضیح دادید ممنون

 3. درود

  در شماره 2 موارد every – where باید همراه با هم نوشته شوند.

 4. محمد امین رجبی

  ممنون

 5. واقعا عالی بود خیلی ممنون 🥰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *