زمان آینده استمراری (Future Continuous)

زمان آینده استمراری
زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که در آینده اتفاق خواهد افتاد و برای مدت مشخصی ادامه خواهد داشت.

ساختار زمان آینده استمراری

جمله مثبت
فاعل + will + be + ing فعل

I will be singing in the concert tomorrow.
.من فردا در کنسرت در حال خواندن خواهم بود

They will be playing football in the playground.
.آنها در زمین بازی در حال فوتبال بازی کردن خواهند بود

I will be writing a report.
.من در حال نوشتن گزارش خواهم بود

جمله سؤالی
will + فاعل + be + ing فعل

Will you be singing in the concert tomorrow?
آیا فردا در کنسرت در حال خواندن خواهید بود؟

Will they be playing chess?
آیا آنها در حال شطرنج بازی کردن خواهند بود؟

Will he be waiting for me?
آیا او در حال انتظارکشیدن برای من خواهد بود؟

Will the boys be eating their meals?
ایا پسرها در حال خوردن غذایشان خواهند بود؟

جمله منفی
فاعل + will + not + be + ing فعل

I will not be singing in the concert tomorrow.
.من فردا در کنسرت در حال خواندن نخواهم بود

He will not be listening to the music.
.او در حال گوش دادن به موزیک نخواهد بود

You will not be washing your clothes.
.شما در حال شستن لباسهایتان نخواهید بود

We will not be enjoying without you.
.ما بدون شما در حال لذت بردن نخواهیم بود

مخفف کردن زمان آینده استمراری

برای مخفف کردن زمان آینده استمراری کافی است will را با فاعل ترکیب کنید:

I will = I’ll
We will = we’ll
You will = you’ll
He will = he’ll
She will = she’ll
They will = they’ll

نکته:
won’t شکل مخففِ will not می باشد:

I will not be waiting for you
I won’t be waiting for you.

شکل مجهول آینده استمراری

قسمت سوم فعل + will + be + being + نایب فاعل

At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes.   (معلوم)
.ساعت 8 امشب، جان در حال شستن ظرف ها خواهد بود

At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John.   (مجهول)
.ساعت 8 امشب، ظرف ها توسط جان در حال شسته شدن خواهند بود

کاربرد زمان آینده استمراری

1. برای نشان دادن عملی که در آینده در حال انجام است و توسط عملی دیگر در آن وقفه ایجاد می‌شود. در این کاربرد یک عمل کوتاه‌تر وقفه‌ای در انجام یک عمل طولانی‌تر (با زمان آینده استمراری) ایجاد خواهد کرد. توجه داشته باشید که ممکن است این وقفه به شکل فیزیکی یا واقعی نباشد. در مثال زیر، عمل آمدن یک وقفه زمانی در انجام بازی تنیس ایجاد خواهد کرد:

When you come tomorrow, they will be playing tennis.
.وقتی فردا بیایید، آنها در حال تنیس بازی کردن خواهند بود

2. برای نشان دادن عملی که در یک زمان مشخص در آینده در حال انجام خواهد بود. در جمله زیر، ما در یک زمان مشخص یعنی فردا ساعت 12 در حال خوردن ناهار در مدرسه خواهیم بود:

At 12 o’clock tomorrow, we will be having lunch at school.
.فردا ساعت 12، ما در مدرسه در حال خوردن ناهار خواهیم بود

3. برای اشاره به عملی به کار می رود که همین الان در حال انجام است و انتظار می رود که تا زمان آینده ادامه داشته باشد. در این ساختار زمان آینده استمراری با still ترکیب می شود:

Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.
.متاسفانه، سطح دریا طی 20 سال همچنان در حال بالا رفتن خواهد بود

4. برای پرسیدن سؤال مودبانه درباره آینده:

Will you be bringing your friend to the party tonight?
آیا دوستتان را امشب به مهمانی خواهید آورد؟

5. برای تاکید بر روی برنامه و تصمیمات آینده:

He’ll be coming to visit us next week.
.او هفته آینده به دیدار ما خواهد آمد

6. برای توصیف محیط، که این مورد بیشتر برای تعریف داستان استفاده می‌شود:

When I arrive at the party everybody will be celebrating, some will be dancing, other will be talking.

ترجمه: وقتی وارد مهمانی می شوم همه در حال جشن گرفتن خواهند بود، برخی در حال رقصیدن خواهند بود، دیگران در حال صحبت کردن خواهند بود.

7. برای نشان دادن اعمال موازی یا مجموعه ای از اعمال موازی که در آینده در حال انجام خواهند بود. منظور از اعمال موازی، اعمالی هستند که به طور همزمان در آینده در حال اتفاق افتادن خواهند بود:

She will be watching TV, and he will be cooking dinner.
.او در حال تماشای تلویزیون خواهد بود و او در حال پختن شام خواهد بود

8. برای پیش بینی و حدس زدن اتفاقات آینده:

He‘ll be coming to the meeting, I expect.
.او به جلسه خواهد آمد، من انتظار دارم

I guess you‘ll be feeling thirsty after working in the sun.
.حدس میزنم شما بعد از کار کردن در زیر آفتاب احساس تشنگی خواهید کرد

9. برای پیش بینی کردن چیزی در زمان حال نیز می‌توان از زمان آینده استمراری استفاده کرد. در جملۀ زیر ما در حال صحبت کردن دربارۀ چیزی هستیم که در این لحظه و در زمان حال ممکن است در حال اتفاق افتادن باشد اگرچه از ساختار آینده استمراری استفاده کرده‌ایم.

Mother will be cooking dinner now.
.مادرم الان در حال شام پختن باید باشد

نشانه های زمان آینده استمراری

برخی از عبارات و کلمات زمانی معمولاً با زمان آینده استمراری بکار می روند:

In the future
Next week
Next time
Next year
At this moment next year
At this time tomorrow
At 5 p.m tomorrow…

نکات مهم:
1. شکل مجهول زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی رایج نیست.

2. مانند سایر زمان‌های آینده، زمان آینده استمراری را نمی‌توان در جمله واره هایی که با عبارات زمانی نظیر: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می‌شوند استفاده کرد. به جای آن زمان حال استمراری بکار می‌رود.

While I will be finishing my homework, she will make dinner. (نادرست)
While I am finishing my homework, she will make dinner. (درست)

3. برخی افعال در زبان انگلیسی شکل استمراری ندارند (مانند افعال حالتی)، در این حالت به جای زمان آینده استمراری از زمان آینده ساده استفاده می‌شود. در جملات زیر belong یک فعل غیرمستمر است.

Jane will be being at my house when you arrive. (نادرست)
Jane will be at my house when you arrive. (درست)

2. زمان آینده استمراری را می توان با be going to نیز استفاده کرد البته ممکن است معنی آن تغییر کند:

فاعل + am/is/are + going to + be + ing فعل

You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight.   (جمله مثبت)
.شما قصد دارید وقتی هواپیمای او رسید در حال انتظار کشیدن برای او باشید

Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight?   (جمله سؤآلی)
.آیا شما قصد دارید وقتی هواپیمای او رسید در حال انتظار کشیدن برای او باشید

You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight.   (جمله منفی)
.شما قصد ندارید وقتی هواپیمای او رسید در حال انتظار کشیدن برای او باشید

صرف فعل stay در زمان حال استمراری
جمله سؤالی جمله منفی جمله مثبت

Will I be staying?

آیا من در حال ماندن خواهم بود؟

I won’t be staying.

من در حال ماندن نخواهم بود.

I will be staying.

من در حال ماندن خواهم بود.

Will you be staying?

آیا شما در حال ماندن خواهید بود؟

You won’t be staying.

شما در حال ماندن نخواهید بود.

You will be staying.

شما در حال ماندن خواهید بود.

Will he be staying?

آیا او در حال ماندن خواهد بود؟

He won’t be staying.

او در حال ماندن نخواهد بود.

He will be staying.

او در حال ماندن خواهد بود.

Will she be staying?

آیا او در حال ماندن خواهد بود؟

She won’t be staying.

او در حال ماندن نخواهد بود.

She will be staying.

او در حال ماندن خواهد بود.

Will it be staying?

آیا آن در حال ماندن خواهد بود؟

It won’t be staying.

آن در حال ماندن نخواهد بود.

It will be staying.

آن در حال ماندن خواهد بود.

Will we be staying?

آیا ما در حال ماندن خواهیم بود؟

We won’t be staying.

ما در حال ماندن نخواهیم بود.

We will be staying.

ما در حال ماندن خواهیم بود.

Will they be staying?

آیا آنها در حال ماندن خواهند بود؟

They won’t be staying.

آنها در حال ماندن نخواهند بود.

They will be staying.

آنها در حال ماندن خواهند بود.

 

این مطلب را نیز مشاهده کنید: زمان آینده کامل استمراری

2 دیدگاه‌ها

  1. فوق العاده عالی و کامل دست مریزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *