زمان حال استمراری (Present Continuous Tense)

زمان حال استمراری در انگلیسی
زمان حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری (Present Continuous) برای هر فعلی از دو قسمت تشکیل می شود:

وجه وصفیِ زمان حالِ فعل اصلی + زمان حالِ فعلِ to be

نکته:
وجه وصفی زمان حال همان شکل ing فعل است.

در جدول زیر می توانید ساختار زمان حال استمراری را در جملات مختلف مشاهده کنید:

جملات مثبت
فعل ing + ریشۀ فعل to be فاعل
.talking is she
معنی: او در حال صحبت کردن است.
جملات منفی
فعل ing + ریشۀ فعل  to be + not فاعل
.talking is not (isn’t) she
معنی: او در حال صحبت کردن نیست.
جملات سؤالی
فعل ing + ریشۀ فعل فاعل to be
talking? she is
معنی: آیا او در حال صحبت کردن است؟

صرف زمان حال استمراری با فعل go

سؤالی منفی مثبت
Am I going? I am not going. .I am going
Are you going? You aren’t going. .You are going
Is he, she, it going? .He, she, it isn’t going .He, she, it is going
Are we going? .We aren’t going .We are going
Are you going? .You aren’t going .You are going
Are they going? .They aren’t going .They are going

نکته:
افعال to be را در جملات مثبت و منفی می توان مخفف کرد:

I’m not going.
you’re not going.
he’s not going.

عملکرد زمان حال استمراری:

در همۀ زمان ها در زبان انگلیسی، نگرش گوینده به همان اندازۀ زمانِ وقوع عمل یا اتفاق اهمیت دارد. وقتی شخصی از زمان حال استمرای استفاده می کند در واقع او فکر می کند یک چیزی تمام نشده یا کامل نشده است.

زمان حال استمراری در موارد زیر استفاده می شود:

– توصیفِ عملی که در حال حاضر و در این لحظه در جریان است:

You are using the Internet.
.شما در حال استفاده از اینترنت هستید

You are studying English grammar.
.شما در حال مطالعۀ گرامر انگلیسی هستید

– توصیفِ عملی که در طول این مدت از زمان در جریان است:

Are you still working for the same company?
آیا شما هنوز هم برای همان شرکت کار می‌کنید؟

More and more people are becoming vegetarian.
.مردم بیشتری در حال گیاخوار شدن هستند

– برای توصیفِ عمل یا اتفاقی در آینده که قبلاً برنامه ریزی شده است:

We’re going on holiday tomorrow.
.ما فردا به تعطیلات می‌رویم

I’m meeting my boyfriend tonight.
.امشب با پسرم دیدار می‌کنم

Are they visiting you next winter?
آیا آنها زمستان آینده با شما دیدار می‌کنند؟

– برای توصیف یک رویداد یا موقعیت موقتی:

He usually plays the drums, but he’s playing bass guitar tonight.
.او معمولاً درام می‌نوازد اما امشب گیتار باس می‌نوازد

The weather forecast was good, but it’s raining at the moment.
.پیش بینی هوا خوب بود اما در حال حاضر باران می‌بارد

– همراه با قیودِ always, forever, constantly برای توصیف و تاکید بر روی یک سلسله از اعمالِ تکراری که مداوم و ادامه دار هستند:

Harry and Sally are always arguing!
.هری و سالی مدام در حال بحث هستند

You’re constantly complaining about your mother-in-law!
.تو دائماً در حال شکایت کردن از نامادری خود هستی

یادآوری:
همانطور که در مبحث مربوط به زمان حال ساده ذکر شد؛ قیود تکرار تنها با زمان حال ساده (و گاهی گذشته ساده) بکار می‌روند. این قیود عبارتند از:

always => همیشه
usually => معمولاً
often => اغلب
frequently => اغلب
sometimes => بعضی اوقات
occasionally => گاهگاهی
seldom => به ندرت
rarely => به ندرت
never => هرگز

تنها قید تکراری که با زمان حال استمراری بکار می‌رود always است. کلمۀ always در این حالت به معنای «دائماً یا مدام» می‌باشد:

I’m always losing my keys.
.من مدام کلیدهایم را گم می‌کنم

I’m always making silly mistake.
.من مدام اشتباهات احمقانه می‌کنم

نکته بسیار مهم:
برخی افعال هستند که نشانگر حالت هستند و به عمل خاصی اشاره نمی‌کنند. این افعال هیچگاه با زمان حال استمراری یا هر زمان استمراری دیگری بکار نمی‌روند. این افعال را در زبان انگیسی، افعال حالتی می‌گویند. برخی از این افعال عبارتند از:

like, love, hate, want, wish, need, know, realize, believe, …

برای آشنایی کامل با افعال حالتی به لینک روبرو مراجعه کنید: افعال حالتی و کنشی در زبان انگلیسی

زبان پی اچ دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *