افعال عبارتی (Phrasal Verbs)

افعال عبارتی
افعال عبارتی

افعال عبارتی چیست؟

افعال عبارتی (Phrasal Verbs)، افعالی هستند که بیش از یک کلمه هستند و شامل یک فعل اصلی و دو یا چند کلمه دیگر می شوند. کلماتی که همراه با فعل اصلی می‌آیند ممکن است قید و یا حرف اضافه باشند. افعال عبارتی را گاهی افعال چند قسمتی یا افعال چند کلمه ای نیز می‌گویند. استفاده از این افعال در زبان انگیسی بویژه هنگام مکالمه بسیار رایج است.

نکته قابل توجه این است که افعال عبارتی نیز یک فعل هستند و با آنها بایستی مانند یک فعل برخورد شود. همانطور که look فعل است، look up نیز یک فعل می باشد که این دو فعل در معنا باهم متفاوت هستند. افعال عبارتی انواع مختلفی دارند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

انواع افعال عبارتی

1. افعال عبارتی
2. افعال اضافی
3. افعال اضافی عبارتی

افعال عبارتی: قید + فعل

ساختار اصلی فعل عبارتی به شکل زیر است:

قید + فعل

افعال عبارتی می‌توانند لازم یا متعددی باشند. همانطور که در مطلب جداگانه ذکر شد فعل لازم فعلی است که فاقد مفعول و فعل متعدی فعلی است که دارای مفعول باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

We will have to put off the meeting.
.ما جلسه را به تعویق خواهیم انداخت

They turned down my offer.
.آنها پیشنهاد من را رد کردند

در جمله اول، put off به معنای «به تعویق انداختن» یک فعل عبارتی متعدی است؛ زیرا the meeting مفعول آن است. در جمله دوم نیز turned down به معنای «رد کردن» یک فعل عبارتی متعدی است؛ زیرا my offer مفعول آن است.

I don’t like to get up.
.دوست ندارم از تخت بلند شوم

He was late because his car broke down.
.او دیر کرد زیرا ماشینش خراب شد

در دو جملۀ فوق، get up به معنای «بیدار شدن» و broke down به معنای «از کار افتادن» فعل عبارتی لازم هستند؛ زیرا هر دو فعل، فاقد مفعول هستند.

افعال عبارتی جداشدنی

وقتی فعل عبارتی از نوع متعدی است یعنی دارای مفعول می‌باشد، معمولاً می‌توانیم دو قسمت فعل عبارتی را از هم جدا کنیم به همین دلیل به آنها افعال عبارتی جداشدنی (separable phrasal verbs) می‌گویند. هر دو جملۀ زیر درست هستند:

They turned down my offer.
They turned my offer down.

نکته:
هنگامیکه در فعل عبارتی متعدی، مفعول ضمیر باشد چاره ای بجز جدا کردن فعل عبارتی نداریم:

John switched on the radio. (درست)
John switched the radio on. (درست)
John switched it on. (درست)
John switched on it. (نادرست)

جمله آخر نادرست است؛ زیرا مفعول (it) ضمیر است در نتیجه فعل عبارتی بایستی جدا نوشته شود.

توجه:
در بسیاری از دیکشنری‌ها، افعال عبارتی جداشدنی و جدانشدنی مشخص شده اند. برای مثال look up یک فعل عبارتی جداشدنی است و در دیکشنری به شکل زیر نشان داده می‌شود:

look (something) out

بنابراین وقتی در دیکشنری بین قسمت های فعل عبارتی something یا somebody بود بدانید که فعل عبارتی جداشدنی است. توجه داشته باشید که گاهی از شکل مخفف این دو عبارت یعنی sth و sb استفاده می‌شود.

افعال عبارتی: حرف اضافه + فعل

این نوع افعال عبارتی، افعال اضافی (Prepositional Verbs) نیز نامیده می‌شوند و ساختار آن به شکل زیر است:

حرف اضافه + فعل

از آنجایی که بعد از حروف اضافه همواره یک اسم واقع می‌شود در نتیجه افعال اضافی همواره یک مفعول دارند و متعدی هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I believe in God.
.من به خدا اعتقاد دارم

He is looking after the dog.
.او در حال مراقبت از این سگ است

Did you talk about me?
آیا در مورد من صحبت کرد؟

John is waiting for Mary.
.جان منتظر مری است

نکته:
افعال اضافی را نمی‌توان از هم جدا کرد. بدین معنی که مفعول بایستی بین دو قسمت فعل اضافی واقع شود.
مثال:

Who is looking after the baby? (درست)
Who is looking the baby after? (نادرست)

جملۀ دوم نادرست است؛ زیرا look after یک فعل اضافی است. از آنجایی که افعال اضافی جدایی ناپذیرند، نمی‌توان مفعول (the baby) را بین دو قسمت فعل قرار داد.

توجه:
در دیشکنری ها افعال جدانشدنی را به شکل زیر نشان می‌دهند:

look after something/somebody
look after sth/sb

افعال عبارتی: حرف اضافه + قید + فعل

این نوع افعال عبارتی، افعال اضافی-عبارتی (Phrasal-Prepositional Verbs) نیز نامیده می‌شوند و ساختار آنها به شکل زیر است:

حرف اضافه + قید + فعل

He doesn’t get on with his wife.
.او با همسرش رابطه خوبی ندارد

I won’t put up with your attitude.
.من نگرش شما را تحمل نمی‌کنم

I look forward to seeing you.
.من مشتاق دیدن شما هستم

We have run out of eggs.
.ما همۀ تخم مرغ‌ها را استفاده کردیم

از آنجایی که افعال اضافی عبارتی همیشه به حروف اضافه ختم می‌شوند، این افعال نیز دارای یک مفعول خواهند بود. افعال اضافی-عبارتی (مانند افعال اضافی) جدایی ناپذیرند.
مثال:

We ran out of gas.  (درست)
We ran out of it.  (درست)
We ran gas out of(نادرست)
We ran out gas of(نادرست)

نکات بسیار مهم:
1. بسیاری از حروف اضافه می‌توانند قید هم باشند. بهترین راه تشخیص قید بودن یا حرف اضافه بودن یک کلمه مراجعه به دیکشنری است.
مثال:

I switched the computer on.   (درست)
.من کامپیوتر را روشن می‌کنم
I switched on the computer.   (درست)

هر دو جملۀ بالا صحیح هستند؛ زیرا on در اینجا قید است.

The cat jumped on the computer.   (درست)
.گربه روی کامپیوتر پرید
The cat jumped the computer on.   (نادرست)

در دو جملۀ بالا، on حرف اضافه است در نتیجه جملۀ دوم نادرست است؛ زیرا مفعول (the computer) بایستی بعد از حرف اضافه واقع شود.

2. بیشتر افعال عبارتی دو کلمه هستند و تعداد کمی از آنها سه کلمه‌ای می‌باشند. توجه داشته باشید که افعالی که سه کلمه هستند هیچوقت جدا نمی شوند و جدایی ناپذیرند.
مثال:

I don’t think I can put up with three small children in the car.
.من فکر نمی کنم بتوانم سه بچه کوچک را در ماشین تحمل کنم

به افعالی عبارتی که جدا نمی‌شوند؛ افعال عبارتی جدانشدنی (inseparable phrasal verbs) می‌گویند.

3 دیدگاه‌ها

  1. توضیحات عالی, شفاف و کاملا قابل فهم هستند. سپاس

  2. سلام این قسم باید اصلاح بشه

    “افعال اضافی را نمی‌توان از هم جدا کرد. بدین معنی که مفعول بایستی بین دو قسمت فعل اضافی واقع شود.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *