مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی

Subject-Verb Agreement

مطابقت فعل و فاعل (Subject-Verb Agreement) در زبان انگلیسی

مطابقت فعل و فاعل از لحاظ جمع و مفرد بودن بدین معنی است که فاعل مفرد، فعل مفرد گرفته و فاعل جمع، فعل جمع می‌گیرد. به عنوان مثال می‌گوییم:

-The boy is happy.
-The boys are happy.

اما در تمامی موارد کار به سهولت مثال فوق نمی‌باشد که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود:

1- عبارت‌های زیر فاعل مفرد را جمع نمی‌کنند و با فعل مفرد استفاده می‌شوند.

along with (همراه با)

together with (همراه با)

accompanied with (همراه با)

as well as (همراه با)

among (در میان)

مثال:

– Jim, together with Tom, goes fishing every week.
– The mayor, along with the city council, is attending the meeting.

2- فعل جمله بعد از کلمات زیر همیشه مفرد است.

everybody-something-every-everybody-everything-each-anybody-anything-each of-nobody-nothing

مثال:

– Everyone wants to succeed.
– Nothing was wrong.

 به نکته زیر توجه داشته باشید:

Each + فعل مفرد + اسم مفرد

Each of + فعل مفرد + اسم جمع

مثال:

Each book was interesting.
Each of the books was interesting.

3- بعد از عبارت one of اسم به صورت جمع می‌آید ولی فعل مفرد می‌باشد.

مثال:

– One of the students was sleepy.
– One of the books has arrived.

 4- به نکات مربوط به کلمات ربط زوجی توجه نمایید.

both…and   (هم این و هم آن)

either…or    (یا این یا آن)

neither…nor   (نه این و نه آن)

not only…but also   (نه فقط….بلکه)

-در مورد both…and فعل همیشه مفرد می‌باشد.

مثال:

Both Harry and Jack are good students.

 -در سه مورد دیگر فعل همواره با فاعل نزدیک به خود مطابقت پیدا می‌کند.

مثال:

-Neither my sister nor my brothers want to work in a factory.

-Either he or she cooks dinner.

در جمله اول brothers فاعل نزدیک به فعل بوده و چون جمع می‌باشد، فعل نیز به صورت جمع به کار رفته است. در جمله دوم فاعلِ (she) نزدیک به فعل مفرد بوده و در نتیجه فعل نیز باید مفرد باشد.

یادآوری:

neither…or دارای معنی منفی می‌باشد و لذا فعل بعد از آن همواه مثبت است.

 5- به نکته مربوط به عبارات a number of و the number of توجه نمایید.

(تعدادی) A number of + فعل جمع + اسم جمع

(تعدادی) The number of + فعل مفرد + اسم جمع

6- بعد از عبارات مربوط به زمان، مسافت، وزن و پول فعل به صورت مفرد به کار می‌رود.

مثال:

– Two hundred dollars was all he had.
– Fifty kilometers is a long way to drive.
– Five months has passed and nothing has happened.
– Eighty kilos is too heavy for me to lift.

7- بعد از اسامی که به یک جفت از چیزی اشاره می‌کنند، فعل به صورت جمع به کار می‌رود.

glasses (عینک)
scissors (قیچی)
pants (شلوار)
trousers (شلوار)
shoes (کفش)
socks (جوراب)

8- برخی اسامی شکل جمع داشته و همیشه فعل جمع می‌گیرند. مانند:

arms (تسلیحات)                   goods (کالاها)
belongings (دارایی ها)            outskirts (حومه)
clothes (لباس ها)                 remains (بقایا)
contents (محتویات)               surroundings (محیط، اطرف)
earnings (درآمد)                  troops (سربازان)

مثال:

– My belongings are all packed up in suitcases.
– The goods were sent to you yesterday.
– The surroundings are pleasant.

9- برخی اسامی شکل جمع داشته ولی فعل مفرد می‌گیرند. مانند:

  • کلمه news به معنای خبر
  • رشته‌های تحصیلی نظیر economics (علم اقتصاد)، politics (علم سیاست)، mathematics (علم ریاضیات)، statistics (علم آمار)، acoustics (علم صوت شناسی).
  • برخی بیماری‌ها نظیر measles (سرخک)، mumps (اوریون)، diabetes (بیماری قند خون)، shingles  (بیماری زونا).
  • برخی بازی‌ها و فعالیت‌های ورزشی نظیر gymnastics (ژیمناستیک)، athletics (علم ورزش)، billiards (بازی بیلیارد).

مثال:

– Now news is good news.
– Economics is a difficult subject.
– Mumps is a childhood disease.
– The athletics was quite interesting.

یادآوری:

کلمات statistics، politics و acoustics در معانی زیر فعل جمع می‌گیرند.

مثال:

– The statistics are not accurate. (این آمار دقیق نمی باشد)         

– His politics were not successful. (زد و بندهای سیاسی او موفق نبود)        

– The acoustics of the new concert hall are excellent. (کیفیت صوتی تالار جدید عالی است)     

 10- کلمات زیر شکل جمع داشته ولی هم معنی مفرد و هم معنی جمع دارند و لذا با توجه به فاعل جمله هم فعل مفرد و هم فعل جمع می‌گیرند.

series (سری، سری‌ها)
species (گونه، گونه‌ها)
means (وسیله، وسیله‌ها)

مثال:

– This means of transportation saves energy.
– Both means of transportation save energy.
– Both species of transportation save energy.
– These species of insect are quite rare.

11- در زبان انگلیسی هنگامی که جملات با قید مکان شروع می‌شوند، بعد از قید مکان جای فعل و فاعل عوض می‌شود. در چنین جملاتی باید دقت داشت که فعل با کلمه بعد از خود مطابقت پیدا می‌کند نه کلمه قبل از آن.

مثال:

Behind the house was the bicycles I wanted.
Behind the house were the bicycles I wanted.

 جمله اول اشتباه می‌باشد چون فعل آن مفرد است و فاعل (bicycles) جمع می باشد. همانطور که مشاهده می‌شود به علت شروع جمله با قید مکان (Behind the house) فاعل بعد از فعل آمده و به علت جمع بودن آن فعل جمله نیز جمع می‌باشد.

 12- وجود حرف تعریف the قبل از برخی صفات آنها را تبدیل به اسم جمع کرده و در نتیجه فعل بعد از این عبارات نیز جمع می‌باشد. بعضی از این عبارات عبارتند از:

the blind (نابینایان)                    the unemployed (بیکاران)
the deaf (ناشنوایان)                   the sick (بیماران)
the rich (ثروتمندان)                    the dead (مردگان)
the poor (فقرا)                         the living (زندگان)
the hungry (گرسنگان)               the handicapped (معلولین)
the homeless (بی خانمان)           the disabled (معلولین)

مثال:

– Even the rich don’t afford to pay such high taxes.
– The sick are in need of great help.