قید حالت در انگلیسی

قید حالت در زبان انگلیسی
قید حالت در زبان انگلیسی

قید حالت در انگلیسی

قید حالت دربارۀ حالت و نحوۀ اتفاق افتادن یک عمل به ما اطلاعات می‌دهد. قیدهای حالت به سؤالِ چطور؟ (how) پاسخ می‌دهند. این قیدها معمولاً بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول مستقیم، واقع می‌شوند.
مثال:

He swims well.
(.او خیلی خوب شنا می‌کند)
He ran quickly.
(.او به سرعت می‌دود)
She spoke softly.
(.او به آرامی صحبت می‌کند)
James coughed loudly to attract her attention.
(.او با صدای بلند سرفه کرد تا توجه او را جذب کند)
He plays the flute beautifully. [بعد از مفعول مستقیم]
(.او به زیبایی فلوت می‌نوازد)
He ate the chocolate cake greedily. [بعد از مفعول مستقیم]
(.او حریصانه کیک شکلاتی را خورد)

قید حالت در زبان انگلیسی نمی‌تواند بین فعل و مفعول مستقیم آن واقع شود و باید قبل از فعل یا در انتهای جمله قرار بگیرد.
مثال:

He ate greedily the chocolate cake. [نادرست]
He ate the chocolate cake greedily. [درست]
He greedily ate the chocolate cake. [درست]

He gave us generously the money. [نادرست]
He gave us the money generously. [درست]
He generously gave us the money. [درست]

اگر قبل از مفعول، حرف اضافه وجود داشته باشید می‌توانید قید حالت را قبل از حرف اضافه یا بعد از مفعول قرار دهید.
مثال:

The child ran happily towards his mother.
(.کودک با خوشحالی به سمت مادرش دوید)
The child ran towards his mother happily.

در جملات فوق towards به معنایِ «به سویِ» حرف اضافه و his mother مفعول است.

قید حالت
قید حالت

اگر فعل جمله جزء افعال بدون مفعول (افعال لازم) باشد، قید حالت باید بلافاصله بعد از فعل لازم واقع شود.
مثال:

The country grew quickly after 1998.
(.کشور بعد از سال 1998 به سرعت رشد کرد)
He waited patiently for his mother to arrive.
(.او صبورانه منتظر مادرش ماند تا برسد)

قیدهای حالتِ رایج در زبان انگلیسی (نظیر: well, badly, fast, hard)، تقریباً همیشه مستقیماً بعد از فعل قرار می‌گیرند.
مثال:

He swam well despite being tired.
(.او با وجود خستگی به خوبی شنا کرد)
They work hard at school.
(.آنها به سختی در مدرسه کار می‌کنند)

وقتی بیش از یک فعل در جمله وجود دارد، جایگاه قید بسیار مهم است. اگر قید قبل یا بعد از فعل واقع شود، فقط همان فعل را توصیف می‌کند. اگر بعد از عبارت یا جمله واره واقع شود، کل عملی که در جمله تشریح شده را توصیف می‌کند. به معنای متفاوت در جمله‌های زیر دقت کنید:

معنی مثال
او به سرعت موافقت کرد که نامه دوباره تایپ شود. She quickly agreed to re-type the letter.
او به سرعت موافقت کرد که نامه دوباره تایپ شود. She agreed quickly to re-type the letter.
او موافقت کرد که نامه دوباره به سرعت تایپ شود. She agreed to re-type the letter quickly.
او به آرامی از من خواست که خانه را ترک کنم. He quietly asked me to leave the house.
او به آرامی از من خواست که خانه را ترک کنم. He asked me quietly to leave the house.
او از من خواست که خانه را به آرامی ترک کنم. He asked me to leave the house quietly.

کاربرد ادبی قیدهای حالت

برخی اوقات در نگارش ادبی برای اضافه کردن تاکید، قید حالت قبل از ساختارِ (مفعول + فعل) واقع می‌شود.
مثال:

He gently woke the sleeping man.
(.او به آرامی مرد خوابیده را بیدار کرد)
She angrily slammed the door.
(.او با عصبانیت درب را بست)

برخی از نویسندگان زبان انگلیسی برای جلب توجه و کنجکاویِ مخاطب، قید حالت را در ابتدای جمله قرار می‌دهند.
مثال:

Slowly she picked up the knife.
(.به آرامی کتاب را برداشت)
Roughly he grabbed her arm.
(.با خشونت دست او را گرفت)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.