کمیت‌ نماهای درجه‎ بندی شده – Graded Quantifiers

کمیت‌ نماهای درجه ‎بندی شده
کمیت‌نماهای درجه‎بندی شده

کمیت‌ نماهای درجه‎ بندی شده

کمیت‌ نماهای درجه ‎بندی شده (Graded Quantifiers) به ما اجازه می‌دهند کمیت یا مقدار یک چیز را با مقدار چیز دیگر مقایسه کنیم، بدون اینکه مقدار هر یک بصورت دقیق مشخص باشد. بعد از این کمیت‌ نماها باید اسم واقع شود که این اسم ممکن است قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشد. برخی اوقات اگر اسم از محتوای متن قابل فهم باشد می‌توان آن اسم را حذف کرده و کمیت‌نما را به تنهایی استفاده کرد.

این کمیت‌ نماها با صفات تفضیلی و عالی تفاوت دارند. صفات تفضیلی و عالی، درجۀ یک کیفیت (صفت) یا درجۀ یک حالت انجام شده (قید) را مقایسه می‌کنند؛ در صورتی که کمیت‌ نماهای درجه ‎بندی شده، درجۀ یک اسم را مقایسه می‌کنند. کمیت‌ نماهای درجه ‎بندی شده همانند صفات تفضیلی و عالی، مقیاسی از افزایش یا کاهش را بصورت نسبی بیان می‌کنند. درجۀ عالیِ کمیت‌نما، همواره با حرف تعریف the همراه است.

کاربرد درجه عالی درجه تفضیلی کمیت‌نما
با اسم قابل‌شمارش جمع most more many
با اسم قابل‌شمارش جمع fewest fewer few
با اسم غیرقابل‌شمارش most more much
با اسم غیرقابل‌شمارش least less little

مثال

– There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
.در انگلیس جمعیت زیادی هستند، تعداد بیشتری در هند زندگی می‌کنند ، اما بیشترین افراد در چین زندگی می کنند

Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defense.
.وقت و هزینه زیادی صرف آموزش می‌شود ، بیشتر برای خدمات درمانی اما بیشترین هزینه برای دفاع ملی است

Few rivers in Europe are not polluted.
.معدود رودخانه های اروپا آلوده نیستند

Fewer people die young now than in the seventeenth century.
.اکنون تعداد کمتری از مردم نسبت به قرن هفدهم جوان می‌میرند

– The country with the fewest people per square kilometer must be Australia.
کشور با کمترین تعداد مردم در هر کیلومتر مربع باید استرالیا باشد

– Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
.دانشمندان امید زیادی برای یافتن یک درمان کامل برای سرطان قبل از سال 2020 ندارند

– She had less time to study than Paul but had better results.
.او نسبت به پال وقت كمتری برای مطالعه داشت اما نتایج بهتری گرفت

– Give that dog the least opportunity and it will bite you.
.کمترین فرصت را به آن سگ بدهید شما را گاز می‌گیرد

مطالب مرتبط:

کاربرد enough بعنوان یک کمیت‌ نما

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *