گرامر would prefer

using would prefer
using would prefer

گرامر would prefer

would prefer که مخفف آن d prefer’ است برای بیان ترجیح یک چیز نسبت به چیز دیگر استفاده می‌شود. این عبارت دو ساختار متفاوت دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

1- وقتی فردی خودش بیان کنندۀ ترجیح در چیزی است که در زمان حال یا آینده اتفاق می اُفتد، از ساختار زیر استفاده می‌شود:

مصدر با would‌ prefer + to + فاعل

مثال:

I ‘d prefer to watch TV rather than (to) do shopping.
(.من ترجیح می‌دهم به تماشای تلویزیون بپردازم تا خرید کنم)

در این کاربرد اگر ترجیح، اشاره به زمان گذشته داشته باشد از ساختار زیر استفاده می‌شود:

would prefer to + have + past participle

مثال:

I‘d prefer to have been born somewhere else.
(.من ترجیح می‌دادم جای دیگری متولد شده بودم)

1- وقتی فردی ترجیج را برای فرد دیگری بیان می‌کند که در زمان حال یا آینده اتفاق می اُفتد، از ساختار زیر استفاده می‌شود:

مصدر با to + مفعول + would prefer + فاعل

مثال:

I ‘d prefer my son to live with me rather than (to) live abroad.
(.من ترجیح می‌دهم پسرم با من زندگی کند تا اینکه خارج از کشور زندگی کند)

در این کاربرد اگر ترجیح اشاره به زمان گذشته داشته باشد، از ساختار زیر استفاده می‌شود:

to + have + past participle + مفعول + would prefer + فاعل

مثال:

I ‘d prefer your daughter to have accepted my apology rather than (to have) ignored me last night.
(من ترجیح می‌دادم دیشب دختر شما عذرخواهی من را قبول کند تا اینکه به من بی توجهی کند)

مطالب مرتبط:

گرامر would rather و would sooner

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *