گرامر would rather و would sooner

would rather & would sooner
would rather & would sooner

گرامر would rather و would sooner

would rather و would sooner تو عبارت هستند که برای بیان ترجیح استفاده می‌شوند و از لحاظ معنایی شبیه به would prefer هستند، اما لحاظ گرامری با آن کمی تفاوت دارند. در ادامه به بررسی کاربرد would rather و would sooner می‌پردازیم.

کاربرد would rather

از would rather یا d rather’ زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم ترجیح یک چیز به چیز دیگر را بیان کنیم. این عبارت دو ساختار متفاوت دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

1- وقتی فاعلی که عمل ترجیح دادن و عمل فعل را انجام می دهد یکسان باشد بعد از would rather از مصدر بدون to (ریشۀ فعل) یا  مصدر استمراری استفاده می شود:

(ریشۀ فعل +) فاعل یکسان
(مصدر استمراری+) فاعل یکسان

مثال (کلمات زیر خط دار فاعل هستند):

I’d rather stay at home than go out tonight.
(.امشب ترجیح می‌دهم در خانه بمانم تا که بیرون بروم)

در مثال فوق عمل ترجیح دادن و رفتن را یک نفر (I) انجام می دهد. همانطور که ملاحظه می کنید بعد از would rather از مصدر بدون to استفاده شده است.

I‘d rather be writing my paper.
(.من ترجیح می‌دهم در حال نوشتن مقاله باشم)

در مثال فوق عمل ترجیح دادن و نوشتن را یک نفر (I) انجام می دهد. توجه داشته باشید که بعد از would rather از مصدر استمراری استفاده شده است.

نکته:
شکل منفی would rather در این ساختار، would rather not می‌باشد.
مثال:

I’d rather not go out tonight.
(.ترجیح می‌دهم امشب بیرون نروم)

2– وقتی فاعلی که عمل ترجیح دادن را انجام می‌دهد با فاعلی که عمل فعل را انجام می‌دهد متفاوت است، بعد از would rather یک جمله واره با فعل گذشته ساده بکار می‌رود:

(جمله وارۀ گذشته ساده +) فاعل متفاوت

مثال:

I’d rather you stayed at home tonight.
(.من ترجیح می‌دهم تو امشب در خانه بمانی)

I’d rather you didn’t go out tonight.
(.من ترجیح می‌دهم تو امشب بیرون نروی)

نکات مهم:
1- هر دو ساختار فوق برای زمانی است که ترجیح دادن در زمان حال یا آینده اتفاق می اُفتد.
2- وقتی ترجیح دادن در زمان گذشته (با فاعل یکسان) اتفاق می اُفتد از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

would rather + have + past participle

مثال:

She would rather have spent the money on a holiday.
(.او ترجیح داد پول را برای تعطیلات خرج کند)

در مثال فوق، او پول را برای تعطیلات خرج کرده است.

I’d rather have seen it at the cinema than on DVD.
(.من ترجیح دادم آن را در سینما ببینم تا اینکه در دی وی دی ببینم)

در مثال فوق، من فیلم را در سینما دیدم.

3. در جملاتی که فاعل متفاوت دارند هنگام منفی کردن، جمله واره منفی می‌شود و خود would rather منفی نمی‌شود.
مثال:

She’d rather you didn’t phone after 10 o’clock.   [درست]
(.او ترجیح می‌دهد شما بعد از ساعت 10 تماس نگیرید)

She wouldn’t rather you phoned after 10 o’clock.   [نادرست]
(.او ترجیح نمی‌دهد شما بعد از ساعت 10 تماس بگیرید)

4. در جملاتی که فاعل متفاوت دارند برای ترجیح در زمان گذشته از فعل گذشته کامل (past perfect) استفاده می‌شود.
مثال:

I’d rather you hadn’t rung me at work.
(.من در گذشته ترجیح می‌دادم تو در سرکار به من زنگی نزنی)

کاربرد much rather

برای اینکه بر روی ترجیح دادن تاکید کنیم و آن را قوی تر کنیم، همراه با would rather از much استفاده می‌کنیم.
مثال:

I’d much rather make a phone call than send an email.
She’d much rather they didn’t know about what had happened.

کاربرد would sooner و would just as soon

از عبارات would sooner و would just as soon برای بیان ترجیح یک چیز نسبت به چیز دیگر استفاده می‌شود. این دو عبارت از لحاظ معنایی و گرامری شبیه به would rather هستند.
مثال:

I don’t really want to go back to France again this year. I’d sooner go to Spain.
(.من واقعا نمی‌خواهم دوباره امسال به فرانسه بروم. من ترجیح می‌دهم به اسپانیا بروم)

We’d just as soon stay at home and watch it all on TV.
(.ما ترجیح می‌دهیم در خانه بمانیم و کل روز را تلویزیون تماشا کنیم)

 

توجه:
would sooner رایج تر از would just as soon می باشد. هر چند، would rather از هر دوی این عبارات رایج تر است.

 

مطالب مرتبط:

گرامر would prefer

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *