تفاوت if و whether

تفاوت if و whether
تفاوت if و whether

تفاوت if و whether

if و whether از کلمات ربط دهنده در زبان انگلیسی هستند که برای اتصال دو یا چند جمله واره یا جمله بکار می‌روند. اگرچه در محاوره و نوشتار غیررسمی این دو کلمه اغلب به جای هم استفاده می‌شوند اما در نوشتار رسمی بهتر است بین این دو تمایز قائل شوید زیرا هر یک از آنها می‌تواند معنای جمله را تغییر دهد.

قاعده کلی این است که if را در جملات شرطی استفاده کنیم و whether را زمانی بکار ببریم که بخواهیم وجود دو گزینۀ ممکن را نشان دهیم. برای درک این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

She didn’t know whether John would arrive on Friday.
.او نمی‌دانست که آیا جان جمعه می رسد یا نه

She didn’t know if John would arrive on Friday.
.او نمی‌دانست که آیا جان جمعه می رسد یا نه

در دو جملۀ فوق می‌توان از if و whether به جای همدیگر استفاده کرد زیرا تغییری در معنای جمله ایجاد نمی‌شود. در هر دو جمله ممکن است جان در روز جمعه برسد یا نرسد. حالا به مثال زیر توجه کنید:

She didn’t know whether John would arrive on Friday or Saturday.
.او نمی‌دانست که جان جمعه می رسد یا شنبه

She didn’t know if John would arrive on Friday or Saturday.
.او نمی‌دانست که جان جمعه یا شنبه می رسد یا نه

در جمله اول دو گزینه داریم و بدین معنی است که جان یا در روز جمعه می رسد و یا در روز شنبه. در این جمله به درستی از whether برای بیان دو گزینه ممکن استفاده شده است. در جملۀ دوم به جای whether از if استفاده شده است؛ در این جمله علاوه بر اینکه ممکن است جان در روز جمعه یا شنبه برسد این امکان وجود دارد که جان اصلاً نرسد، بنابراین بهتر است وقتی در مورد دو گزینه ممکن صحبت می‌کنید از whether استفاده کنید تا معنی جمله تغییر نکند.

کاربرد if و whether

if و whether هر دو بیان کنندۀ شک، تردید و عدم قطعیت هستند. از این دو در سؤالات غیرمستقیم و همراه با برخی عبارات مشخص استفاده می‌کنیم.

1. سؤالات غیرمستقیم:

if و whether هر دو در سؤالات غیرمستقیم استفاده می‌شوند با این تفاوت که whether رسمی‌تر است.

Henry asked Isabella if they should save some cake.
.هنری از ایزابلا پرسید که آیا باید مقداری کیک را ذخیر کنند

Isabella asked whether their friends were coming.
.ایزابلا پرسید که آیا دوستانشان می‌آیند

2. عبارت or not:

if و whether را می‌توان همراه با عبارتِ or not استفاده کرد با این تفاوت که whether رایج‌تر از if است. توجه داشته باشید که وقتی if و whether را با or not استفاده می‌کنیم، or not در انتهای جمله واقع می‌شود.

Henry and Isabella don’t know if their friends are coming or not.
.هنری و ایزابلا نمی‌داند که دوستانشان می‌آیند یا نه
Henry and Isabella don’t know whether their friends are coming or not.
.هنری و ایزابلا نمی‌داند که دوستانشان می‌آیند یا نه

نکته: or not را می‌توان به طور مستقیم بعد از whether قرار دارد اما این حالت برای if ممکن نیست.

Henry and Isabella don’t know whether or not their friends are coming.  (درست)
Henry and Isabella don’t know if or not their friends are coming.  (نادرست)

3. عبارات شک و تردید:

بعد از عباراتی که بیان کنندۀ شک و تردید هستند از if و whether استفاده می‌شود. برخی از این عبارات شامل موارد زیر می‌شوند:

I don’t know – who knows – can you tell me – I have no idea – Do you know – I doubt
I’m not sure – I’m unsure – I don’t have a clue

I don’t know if my mobile phone will work here.
من نمی‌دانم تلفن همراه من اینجا کار خواهد کرد

I don’t know if I can drive. My foot really hurts.
من نمی‌دانم که آیا می‌توانم رانندگی کنم. پای من واقعاً صدمه دیده است

I’m not sure whether my mobile phone will work better inside or outside.
من مطمئن نیستم که تلفن همراه من در داخل بهتر کار خواهد کرد یا بیرون

I have no idea whether my phone will work here or not.
من نمی‌دانم که تلفن من در اینجا کار خواهد کرد یا نه

I didn’t prune the rose bush this year so I doubt if we’re going to have many flowers.
من امسال گل رز را هرس نکردم ، بنابراین شک دارم که آیا گلهای زیادی خواهیم داشت

اشتباهات رایج در استفاده از if و whether

1. قبل از مصدر با to به هیچ وجه if استفاده نمی‌شود در حالیکه از whether می‌توان استفاده کرد.

I don’t know whether to buy the blue one or the red one.  (درست)
.من نمی‌دانم آیا رنگی آبی آن را خریداری کنم یا رنگ قرمز آن

I don’t know if to buy the blue one or the red one.  (نادرست)

2. همانطور که پیشتر ذکر شد بعد از if مستقیماً از or not استفاده نمی‌شود در حالیکه از whether می‌توان استفاده کرد.

Can you tell me whether or not you’re interested in the job.  (درست)
می‌توانید به من بگویید که آیا علاقه‌مند به این کار هستید یا خیر

Can you tell me if or not you’re interested in the job.  (نادرست)

3. بعد از حروف اضافه از if استفاده نمی‌شود در حالیکه از whether می‌توان استفاده کرد.

I would like to talk about whether you are going to California.  (درست)
.من می‌خواهم در مورد اینکه آیا شما به کالیفرنیا می‌روید یا نه صحبت کنم

I would like to talk about if you are going to California.  (نادرست)

4. whether را می توان در ابتدای یک جمله واره بعنوان فاعل یا متمم استفاده کرد اما if این کاربرد را ندارد.

Whether you pass or fail is not my concern.  (فاعل)
.اینکه شما قبول شوید یا رد شوید به من مربوط نیست

She doesn’t care whether they love her or hate her(متمم)
.او اهمیتی نمی‌دهد که آیا او را دوست دارند یا از او متنفر هستند

4. در جملات شرطی whether بکار نمی‌رود به جای آن از if استفاده می‌شود:

If you sing, I’ll pay you ten pounds.
.اگر آواز بخوانید، من به شما ده پوند پرداخت می‌کنم

Peter will catch you if you fall.
.اگر بیاُفتی ، پیتر تو را خواهد گرفت

نکته:
whether … or اغلب بعنوان حرف ربط جفتی استفاده می‌شود:

She doesn’t know whether her son is dead or alive.
.او نمی‌داند پسرش مرده است یا زنده

I don’t know whether the answer is right or wrong.
.من نمی‌دانم که جواب درست است یا غلط

این مطلب را نیز مشاهده کنید: تفاوت if و when

if versus whether
if versus whether

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *