ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین
ضمایر نامعین

ضمایر نامعین

ضمایر نامعین (indefinite pronouns) برخلاف ضمایر معین به شخص، چیز یا مکان مشخصی اشاره ندارند. در زبان انگلیسی گروه مشخصی از ضمایر نامشخص وجود دارند که با اضافه کردن any، some، every و no به یک کمیت‌ نما یا توزیع کننده، شکل می‌گیرند.

مفهوم شیء مکان شخص
همه everything everywhere everyone
everybody
بخشی (مثبت) something somewhere someone
somebody
بخشی (منفی) anything anywhere anyone
anybody
هیچ nothing nowhere no one
nobody

ضمایر نامعین که با some و any همراه هستند برای توصیف کمیت‌های (مقادیر) ناکامل و نامعلوم استفاده می‌شوند.
جایگاه ضمایر نامعین در جمله همان جایگاه اسم در جمله است.

ضمیر نامعین اسم
I would like to go somewhere this summer. I would like to go to Paris this summer.
Someone gave me this book. Jim gave me this book.
I won’t tell your secret to anyone. I won’t tell your secret to Sam.
I bought everything at the mall. I bought my school supplies at the mall.

جملات مثبت
در جملات مثبت از ضمایر نامعینی که با some بکار می‌روند برای توصیف یک مقدار نامعلوم استفاده می‌شود. ضمایر نامعین همراه با every برای توصیف یک مقدار کامل و ضمایر نامعین همراه با no برای توصیفِ فقدان استفاده می‌شود. ضمایر نامعین با no در جملات مثبت و با مفهوم منفی استفاده می‌شوند و هیچگاه در جملات منفی بکار نمی‌روند.
مثال:

Everyone is sleeping in my bed.
(.کسی در رختخواب من خواب است)

Someone is sleeping in my bed.
(.کسی در رختخواب من خواب است)

No one is sleeping in my bed.
(هیچکس در رختخواب من خواب نیست)

I gave everything to Sally.
(.من همه چیز را به سالی دادم)

He saw something in the garden.
(.او چیزی در باغ دید)

There is nothing to eat.
(.هیچ چیز برای خوردن نیست)

I looked everywhere for my keys.
(.همه جا را برای کلیدهایم گشتم)

Keith is looking for somewhere to live.
(.کیت در جستجوی جایی برای زندگی است)

There is nowhere as beautiful as Paris.
(.هیچ جا به زیبایی پاریس وجود ندارد)

any و ضمایر معینی که با آن ساخته می‌شوند ممکن است در جملات مثبت استفاده شوند که در اینصورت معنای آن نزدیک به every خواهد بود.
مثال:

They can choose anything from the menu.
(.آنها می‌توانند هر چیزی را از منو انتخاب کنند)

You may invite anybody you want to your birthday party.
(.شما می‌توانید هر کسی را که می‌خواهید به جشن تولدتان دعوت کنید)

We can go anywhere you’d like this summer.
(.ما می‌توانیم تابستان امسال هر جایی که دوست داریم برویم)

جملات منفی
با ضمایر نامعینی که در برگیرندۀ any هستند می‌توان جملات را منفی کرد.
مثال:

I don’t have anything to eat.
(.من چیزی برای خوردن ندارم)

She didn’t go anywhere last week.
(.او هفتۀ گذشته جایی نرفت)

I can’t find anyone to come with me.
(.من نمیتوانم کسی را پیدا کنم که با من بیاید)

بسیاری از جملات منفی که دربرگیرندۀ ضمایر نامعین همراه با any هستند را می توان با استفاده از no به جملۀ مثبت با مفهوم منفی تبدیل کرد. با این تغییر، معنای جمله نیز تغییر خواهد کرد به اینصورت که: جملات مثبتی که با ضمیر نامعین و no ساخته می شوند قوی تر هستند و بیان کنندۀ مفاهیم احساسی نظیر: دفاع از خود، ناامیدی، عصبانیت وغیره می‌باشند.
مثال:

I don’t know anything about it. = خنثی
(من هیچ چیز دربارۀ آن نمی‌دانم)

I know nothing about it. = دفاعی
(من هیچ چیز دربارۀ آن نمی‌دانم)

I don’t have anybody to talk to. = خنثی
(من کسی برای صبحت کردن ندارم)

I have nobody to talk to. = ناامیدی
(من کسی برای صحبت کردن ندارم)

There wasn’t anything we could do. = خنثی
(هیچ جیز نبود که ما بتوانیم انجام دهیم)

There was nothing we could do. = دفاعی/عصبانیت
(هیچ جیز نبود که ما بتوانیم انجام دهیم)

جملات سؤالی منفی
ضمایر نامعین همراه با every، some و any می‌توانند برای ساخت سؤالات منفی استفاده شوند. این سؤالات معمولاً با yes و no پاسخ داده می‌شوند.
ضمایری که با every و any ساخته می‌شوند برای ساختِ سؤالات واقعی بکار می‌روند، در حالی که ضمایری که با some ساخته می‌شوند برای ساخت سؤالاتی استفاده می‌شوند که قبلاً پاسخ آن را می دانیم یا در پاسخ آن شک داریم.
مثال:

Is there anything to eat?
(چیزی برای خوردن هست؟)

Did you go anywhere last night?
(آیا شما شب گذشته جایی رفتید؟)

Is everyone here?
(کسی اینجا هست؟)

Have you looked everywhere?
(آیا همه جا را گشته‌ای؟)

این سوالات را می‌توان منفی کرد که دراینصورت گوینده انتظار پاسخ no را خواهد داشت.
مثال:

Isn’t there anything to eat?
(چیزی برای خوردن نیست؟)

Didn’t you go anywhere last night?
(شما شب گذشته جایی نرفتید؟)

Isn’t everyone here?
(اینجا کسی نیست؟)

Haven’t you looked everywhere?
(آیا همه جا را نگشته‌ای؟)

some همراه با ضمیر نامعین فقط برای ساخت سؤالاتی استفاده می‌شود که قبلاً پاسخ آن را می‌دانیم و یا برای ساخت سؤالاتِ غیرواقعی (نظیر: دعوت، درخواست و غیره) بکار می‌رود.

مثال:

Are you looking for someone?
(آیا دنبال کسی می‌گردید؟)

Have you lost something?
(آیا چیزی گم کرده‌اید؟)

Are you going somewhere?
(آیا جایی می‌روی؟)

Could somebody help me, please? = request
(ممکن است کسی به من کمک کند؟)

Would you like to go somewhere this weekend? = invitation
(آیا می‌خواهید آخر این هفته جایی بروی؟)

اگر این سؤالات را منفی کنیم مفهوم آن مشخص تر خواهد شد. در این حالت، گوینده مطمئن است که پاسخی که دریافت می کند yes خواهد بود.
مثال:

Aren’t you looking for someone?
(آیا دنبال کسی نمی‌گردی؟)

Haven’t you lost something?
(آیا چیزی گم نکرده‌ای؟)

Aren’t you going somewhere?
(آیا جایی نمی‌روی؟)

Couldn’t somebody help me, please?
(کسی نمی‌تواند به من کمک کند؟)

Wouldn’t you like to go somewhere this weekend?
(آیا نمی‌خواهی آخر این هفته جایی بروی؟)

نکات مهم:
1- از ضمایر نامعین برای اشاره به اشخاص و اشیاء استفاده می‌کنیم بدون اینکه بگوییم آنها دقیقاً چه کسی یا چه چیزی هستند.
مثال:

Everybody enjoyed the concert.
(.همه از کنسرت لذت بردند)

I opened the door but there was no one at home.
(.من در را باز کردم اما کسی در خانه نبود)

It was a very clear day. We could see everything.
(.روز خیلی صافی بود. ما تونستیم هر چیزی را ببینیم)

2- بعد از ضمایر نامعین از فعل مفرد (سوم شخص) استفاده می‌شود.
مثال:

Everybody loves Sally.
(.همه سالی را دوست دارند)

Everything was ready for the party.
(.همه برای میهمانی آماده بودند)

3- برای ارجاع به ضمایر نامعین از ضمایر جمع استفاده می‌شود.
مثال:

Everybody enjoyed the concert. They stood up and clapped.
(.همه از کنسرت لذت بردند. آنها ایستادند و تشویق کردند)

I will tell somebody that dinner is ready. They have been waiting a long time.
(.من به کسانی خواهم گفت که شام حاضر است. آنها خیلی وقت است منتظر هستند)

4- برای ساخت مالکیت به انتهای ضمایر نامعین s’ اضافه می‌کنیم.
مثال:

They were staying in somebody’s house.
(.آنها در خانۀ کسی منتظر بودند)

Is this anybody’s coat?
(آیا این کتِ کسی است؟)

5- از ضمایر نامعین همراه با no می توان بعنوان فاعل جمله منفی استفاده کرد. این حالت برای any کاربرد ندارد.
مثال:

Anybody didn’t come >> Nobody came.

6- در جملاتی که در آنها nobody، no one یا nothing وجود دارد، به هیچ وجه منفی ساز دیگری بکار نمی‌رود. در این حالت فعل جمله باید مثبت باشد.
مثال:

Nobody came.
(.هیچ کس نیامد)

Nothing happened.
(.هیچ اتفاقی نیفتاد)

7- برای اشاره به افراد و اشیاءِ دیگر بعلاوه آنهایی که در جمله بیان شده است، بعد از ضمایر نامعین از else استفاده می‌شود.
مثال:

If Sam can’t come we’ll ask somebody else.
(اگر سام نمی تواند بیاید ما از کسی دیگری می خواهیم بیاید)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *