کاربرد suggest در انگلیسی

کاربرد suggest
کاربرد suggest

کاربرد suggest:

فعلِ suggest می‌تواند در سه روش مختلف با معانی یکسان یا مشابه استفاده شود. این ساختارها ممکن است کمی پیچیده باشند؛ بنابراین به جزئیات توجه کنید. suggest می‌تواند به طور مستقیم با یک اسم مصدر و یا ساختارِ (اسم مصدر + صفت ملکی) همراه شود. در این ساختار ها اسم مصدر به فاعلِ جمله اشاره ندارد.
مثال:

He suggested going to Tabriz.
(.او پیشنهادِ رفتن به تبریز را داد)
He suggested my going to Tabriz.
(.او پیشنهادِ رفتنِ من به تبریز را داد)
I suggested visiting your grandmother.
(.من پیشنهاد دیدار با مادربزرگم را دادم)
I suggested your visiting your grandmother.
(.من پیشنهادِ دیدار شما با مادربزرگتان را دادم)

فعلِ suggest ممکن است با ساختارِ (that + subject + should + verb) همراه شود اما، در این نوع جمله‌واره‌ها should و that ممکن است حذف شده باشند و فاعل بلافاصله بعد از فعلِ suggest واقع شود.
مثال:

He suggests that I should go to New York.
(.او پیشنهاد می‌کند که من باید به نیویورک بروم)
He suggests that I go to New York.
(.او پیشنهاد می‌کند که به نیویورک بروم)
He suggests I should go to New York.
(.او می‌کند من باید به نیویورک بروم)
He suggests I go to New York.
(.او پیشنهاد می‌کند به نیویورک بروم)

بعد از suggest می توان از اسم استفاده کرد.
مثال:

What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
(.چه نوع بستنی می‌خورید؟ من شکلات را پیشنهاد می‌دهم)
I suggest Jim for this project.
(.من جیم را برای این پروژه پیشنهاد می‌کنم)
He suggested the Toyota instead of another hybrid car.
(.او ماشین تویوتا را به جای ماشین دوگانه سوز دیگر پیشنهاد می‌دهم)
If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.
(.اگر به مو حساسیت دارید، یک پرنده یا ماهی را به عنوان یک حیوان خانگی پیشنهاد می‌کنم)

در نهایت، بعد از suggest می‌توان از ساختارِ (مصدر + کلمه سوالی) استفاده کرد.
مثال:

He suggested where to go.
(.او پیشنهاد کرد کجا برویم)
I suggested what to see.
(.او پیشنهاد داد چه چیزی ببینیم)
You suggested when to leave.
(.شما پیشنهاد دادید چه وقت برویم)
They suggested which coat to buy.
(.آنها پیشنهاد دادند که کدام کت خریداری شود)

این مطالب را مشاهده کنید:
کاربرد مصدر در انگلیسی
کاربرد اسم مصدر انگلیسی
کاربرد propose در انگلیسی

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *