تفاوت since و for

تفاوت since و for
تفاوت since و for

تفاوت since و for

ما اغلب هنگام استفاده از دو حرف اضافۀ since و for دچار سردرگمی می شویم زیرا هر دوی این کلمات وقتی استفاده می‌شوند که می‌خواهیم بگوییم یک عمل چه مدت طول می‌کشد. با این حال این دو کلمه در مفهوم و معنی با هم متفاوت هستند. از since وقتی استفاده می‌کنیم که راجع به یک نقطه زمانی مشخص صحبت می‌کنیم در حالیکه از for زمانی استفاده می‌کنیم که راجع به طول زمان صحبت می‌کنیم.

My mother allowed me to play for two hours, as I was studying since morning.
.مادرم به من اجازه داد که دو ساعت بازی کنم، چون از صبح درس می‌خواندم

I talked to my friend for two hours yesterday, because we hadn’t talked since we have left school.
.من دیروز دو ساعت با دوستم صحبت کردم، زیرا از زمان ترک مدرسه صحبت نکرده بودیم

Peter has not met his parents since he has got a job. So, he is going for a week to meet them.
.پیتر از زمانی که شغلی پیدا کرده با والدین خود ملاقات نکرده است. بنابراین، او به مدت یک هفته برای دیدار با آنها می‌رود

همانطور که در مثال‌های بالا مشاهده می‌کنید since با یک زمان، حالت یا رویدادِ مشخص و for برای بیان طول زمان استفاده شده است.

کاربرد for

اساساً، for یک کلمه کاربردی (حرف اضافه) است که برای نشان دادن هدف از چیزی بکار می‌رود. اما وقتی از آن در ارتباط با زمان استفاده می‌شود، به دوره زمانی اشاره می‌کند که چیزی ادامه دارد. در ادامه به بررسی کاربردهای for می‌پردازیم.

1. برای نشان دادن مدت زمان:

I am waiting for the Project guide for an hour.
.من یک ساعت در انتظار راهنمای پروژه هستم

My uncle lived for 50 years.
.عموی من 50 سال زندگی کرد

I lived in London for two years.
.من دو سال در لندن زندگی کردم

The offer is available for four days.
.این پیشنهاد به مدت چهار روز در دسترس است

نکته اول:
در این کاربرد از for در انگلیسی محاوره ای معمولاً for حذف می‌شود:

I lived in London two years.
من دو سال در لندن زندگی کردم

نکته دوم:
در این کاربرد نمی‌توان از in به جای for استفاده کرد:

We’re going to Cape Town for two months. (درست)
We’re going to Cape Town in two months. (نادرست)

جملۀ اول بدین معنی است که ما دو ماه را در شهر کیپ تاون سپری خواهیم کرد اما جمله دوم بدین معنی است طی دو ماه آینده ما قصد داریم به کیپ تاون برویم.

بعد از افعال منفی می توان از in و for در یک معنی استفاده کرد:

I haven’t seen him in five years.   ( انگلیسی آمریکایی)
I haven’t seen him for five years.   (انگلیسی بریتانیایی)

هر دو جملۀ بالا یک معنی دارند و صحیح هستنند. توجه داشته باشید in بیشتر در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد.

2. برای نشان دادن هدف و مقصود:

I wear these old trousers for painting.
.من این شلوارهای قدیمی را برای نقاشی می‌پوشم

I’m going for some breakfast. I’m really hungry.
.من برای صبحانه میرم. من واقعاً گرسنه‌ام

These are sample dresses not for sale.
.این‌ها لباس‌های نمونه هستند برای فروش نیستند

در این کاربرد و در جملات سؤالی می‌توان از عبارت what .. for به جای why استفاده کرد:

What are you here for?
What are they doing it for?

3. همراه با اشخاص برای معرفی شخص یا فردی که چیزی را دریافت می کند:

Mike and his staff at the hotel cook for 800 people a day.
.مایک و کارکنانش در هتل روزانه برای 800 نفر غذا می پزند

4. به معنی دلیل یا نتیجۀ چیزی:

The Grand Canyon is famous for its natural beauty.
.گراند کانیون به دلیل زیبایی طبیعی اش مشهور است

Virginia Woolf is well known for her novel ‘Mrs. Dalloway’.
.ویریجینا وولف بخاطر رمانش «خانم دالووی» مشهور است

4. همراه با اشخاص برای مناسبت ها:

I have bought a dress for my sister’s wedding.
.من یک لباس برای عروس خواهرم خریده‌ام

She bought a teapot for her sister.
.یک قوری برای خواهرش خریداری کرد

5. به معنی در ازای یا در عوضِ:

He purchased a new bike for his old one.
.او به جای دوچرخۀ قدیمی خود یک دوچرخه جدید خرید

6. به معنی در طرفداری یا حمایت از چیزی:

The youths are protesting for equity.
.جوانان در حمایت از عدالت اعتراض می‌کنند

7. برای نشان دادن تعهد و مسئولیت:

The accountant is responsible for the embezzlement in the office.
.حسابدار مسئول اختلاس در اداره است

8. به معنی because:

گاهی اوقات از for بعنوان حرف ربط در معنی because استفاده می‌شود. این حالت بیشتر در متن های ادبی و خیلی رسمی استفاده می شود.

I was tired after my journey, for I had been forced to bike 20 miles.
.من بعد از سفر خسته بودم، زیرا مجبور بودم 20 مایل دوچرخه سواری کنم

9. همراه با افعال چند کلمه ای (افعال عبارتی):

for اغلب با افعال دیگر ترکیب می‌شود و یک فعل عبارتی شکل می‌دهد:

She’s been caring for her mother for years.
.او سالها از مادرش مراقبت کرده است

It’s not a good time to look for it now. We have to go.
.الان زمان مناسبی نیست که دنبال آن بگردید. ما باید برویم

10. همراه با فعل ing برای نشان دادن عملکرد و کارکرد چیزی:

I need something for storing CDs.
.من برای ذخیره چیزی به سی دی نیاز دارم

The PC is still the most popular tool for developing software systems.
.رایانه شخصی هنوز محبوب ترین ابزار برای توسعه سیستم های نرم افزاری است

11. همرا با فعل ing برای نشان دادن دلیل چیزی:

You should talk to Jane about it. You know, she’s famous for being a good listener.
.شما باید در مورد آن با جین صحبت کنید. می‌دانید ، او به خاطر شنونده خوب بودن مشهور است

نکته:
برای نشان دادن هدف و مقصود، از for بهمراهِ فعل ing استفاده نمی‌شود به جای آن از مصدر با to (بدون for) استفاده می‌شود:

We’re going to Lisbon to visit my aunt.  (درست)
.ما برای دیدن عمه‌ام به لیسبون می‌رویم
We’re going to Lisbon for visiting my aunt. or … for visit my aunt.  (نادرست)

He’s now studying to be a doctor.  (درست)
.او اکنون در حال تحصیل است تا یک دکتر شود
 He’s now studying for to be a doctor. or … for being a doctor.  (نادرست)

You don’t need to bring anything. There’ll be sandwiches to eat and juice to drink(درست)
.نیازی نیست چیزی بیاورید. ساندویچ هایی برای خوردن و آب برای نوشیدن وجود خواهد داشت
There’ll be sandwiches for eat and juice for drink(نادرست)

کاربرد since

کلمۀ since به معنای «از گذشته تا حال» می‌باشد بدین معنی که چیزی در گذشته شروع شده و تا به حال ادامه دارد. در واقع این کلمه نقطه آغازین یک رویداد، عمل یا حالت را نشان می‌دهد. since را می‌توان بعنوان حرف اضافه، حرف ربط و قید استفاده کرد. در ادامه کاربردهای آن را مشاهده کنید.

1. برای نشان دادن وضعیتی که در گذشته شروع شده و تا به حال ادامه دارد که در این حالت برای فعل از زمان حال کامل استفاده می شود:

I have known Mr Smith since I was in college.
.من از زمانی که در کالج بودم آقای اسمیت را می‌شناسم

Mr Jones has been employed by the Company since September 2016.
.آقای جونز از سپتامبر سال 2016 در این شرکت به کار گرفته شده است

It has been six months since I last visited the ophthalmologist.
.شش ماه از آخرین باری که به چشم پزشک مراجعه کردم گذشته است

نکته:
در جملات فوق از الگوی زیر استفاده شده است:

زمان گذشته (یا تاریخی در گذشته) بعد از since + زمان حال کامل در جمله وارۀ اصلی

در همۀ جملاتی که به این شکل هستند شما باید از زمان حال کامل در جمله وارۀ اصلی استفاده کنید. اما زمانی که بعد از since استفاده می‌شود با توجه به مفهوم جمله می‌تواند تغییر کند. گاهی اوقات به جای زمان گذشته ساده ممکن است از زمان حال کامل بعد از since استفاده شود.
مثال:

The department has been extremely busy since we have had an office in Mumbai.
.این شعبه از زمانیکه ما یک دفتر در بمبئی داشته ایم بسیار شلوغ بوده است

I’ve been feeling much better since I’ve been taking more exercise.
.از زمانی که بیشتر ورزش می‌کنم ، احساس بهتری دارم

از زمان گذشته ساده بعد از since، وقتی استفاده می‌کنیم که می خواهیم به یک نقطه زمانی در گذشته اشاره کنیم و از زمان حال کامل بعد از since، وقتی استفاده می‌کنیم که می خواهیم به طول زمان از گذشته تا به حال اشاره کنیم. در دو مثال فوق می‌توان از زمان گذشته ساده بعد از since برای نشان دادن نقطه زمانی در گذشته استفاده کرد:

The department has been extremely busy since we opened an office in Mumbai.
I’ve been feeling much better since I started taking more exercise.

2. برای نشان دادن زمانی در گذشته تا زمان دیگری در گذشته که این کاربرد معمولاً از الگوی زیر پیروی می‌کند:

زمان گذشته ساده بعد از since + زمان گذشته کامل در جمله وارۀ اصلی

We were sorry to lose MaxCo when they ceased operations in Poland in 2016. They had been a client of ours since they entered the country in 2003.

In 2013 I was asked to direct the company’s promotional film. I had not done anything like that since I worked in TV advertising in 1993.

When I arrived I realized that they had been in the meeting since 9 am.

نکته:
می توانیم بعد از since از زمان گذشته کامل نیز استفاده کرد:

It had been 20 years since I had directed any kind of film.
.از زمانیکه من هر نوع فیلم را کارگردانی کرده بودم 20 سال گذشته بود

3. کاربرد since با فعل ing: وقتی فاعل جمله در جمله واره مستقل و وابسته یکسان است می توان از since بهمراه فعل ing برای نشان دادن زمان استفاده کرد:

Since leaving school, he has had three or four temporary jobs. (Since he left school, he has …)
.از زمان ترک مدرسه، وی سه یا چهار شغل موقت داشته است

4. کاربرد since بعنوان قید: از عبارات since و since then می‌توان بعنوان قید زمان استفاده کرد. این کاربرد برای زمانی است که مرجع زمانی از محتوای مفهوم قابل درک است:

She left home in 1993 and hasn’t been seen since. (since 1993)
.او در سال 1993 خانه را ترک کرد و از آن زمان تاکنون دیده نشده است

Emma went to work in New York a year ago, and we haven’t seen her since.
.یک سال پیش اما برای کار در نیویورک رفت و ما از آن زمان او را ندیده‌ایم

They bought the house in 2006 and they’ve done a lot of work on it since then. (since 2006)
.آنها این خانه را در سال 2006 خریداری کردند و از آن زمان تاکنون کارهای زیادی بر روی آن انجام داده‌اند

Last year the company was expanding, but since then things have got really tough.
.سال گذشته این شرکت در حال گسترش بود ، اما از آن زمان اوضاع واقعا سخت شده است

همچنین می توانیم از since ever که قویتر از since و since then است نیز استفاده کنیم که این مورد برای تاکید بیشتر استفاده می شود:

He started working for the company in 1995, and has been there ever since.
او کار خود را برای این شرکت از سال 1995 آغاز کرد و از آن زمان تاکنون در آنجا حضور داشته است

نکته اول:
از since برای بیان زمان حال، آینده و زمان کلی استفاده نکنید. هر سه جملۀ زیر نادرست هستند؛ به زمانی که بعد از since می‌آید دقت کنید:

We want the office to start operating since now, or by the end of June at the latest. (زمان حال)
I’ll be at home since 7 o’clock this evening. (زمان آینده)
The licence-granting procedure should not take longer than 90 days since the submission of the application. (زمان کلی)

به جای آن می‌توانید از from استفاده کنید:

We want the office to start operating from now, or by the end of June at the latest.
.ما می‌خواهیم دفتر از الان شروع به کار کند یا حداکثر تا پایان ماه ژوئن

I’ll be at home from 7 o’clock this evening.
.من امشب از ساعت 7 در خانه خواهم بود

The licence-granting procedure should not take longer than 90 days from the submission of the application.
.مراحل صدور پروانه نباید بیش از 90 روز از زمان ارسال درخواست طول بکشد

نکته دوم:
از since برای بیان طول زمان استفاده نکنید:

I’ve been waiting since 20 minutes.
There have been drought conditions since the last two summers.

به جای آن می توانید از for استفاده کنید:

I’ve been waiting for 20 minutes.
.من بیست دقیقه منتظر بوده‌ام

There have been drought conditions for the last two summers.
.برای دو تابستان گذشته شرایط خشکسالی وجود داشته است

نکته سوم:
از since برای نشان دادن فاصله بین دو نقطه زمانی استفاده نکنید:

He worked at Microsoft since 2003 to 2006.
He worked at Microsoft since 2003 until 2006.

به جای آن می توانید از from استفاده کنید:

He worked at Microsoft from 2003 to 2006.
.او از سال 2003 تا 2006 در مایکروسافت کار کرد

He worked at Microsoft from 2003 until 2006.
.او از سال 2003 تا 2006 در مایکروسافت کار کرد

5. کاربرد since برای بیان دلیل راجع به چیزی:

Since you came home early, you can go to the market and bring the vegetables.
.از آنجایی که زود به خانه آمدید ، می‌توانید به بازار بروید و سبزیجات را بیاورید

I had the biscuit since it was the last one left in the packet.
.من بیسکوییت را خوردم زیرا آخرین بیسکوییت باقی مانده در پاکت بود

این کاربرد since نسبتاً رسمی‌تر است و مترادف با because است. هر دو جمله زیر معنی یکسان دارند و صحیح هستند:

We have analysed the tax aspects since we were instructed to do so.
.پرداخت مالیاتی را بررسی کرده ایم زیرا به ما دستور داده شده بود

We have analysed the tax aspects because we were instructed to do so.
.پرداخت مالیاتی را بررسی کرده‌ایم زیرا به ما دستور داده شده بود

توصیه می شود در هنگام مکالمه به جای since از because یا as استفاده شود.

چگونه تفاوت since و for را بخاطر بسپاریم؟

نکته مهم دربارۀ درک تفاوت since و for این است که since برای برجسته کردن یک رویداد یا زمان مشخص در گذشته استفاده می‌شود که منجر به شرایطی می‌شود که هنوز هم ادامه دارد. اما for برای اشاره به مقدار زمانی که سپری شده بکار می‌رود. نکته دیگری که در مورد تفاوت since و for باید بدانید این است که for در تمام زمان ها استفاده می‌شود اما since معمولاً در زمان های کامل بکار می‌رود.

4 دیدگاه‌ها

 1. با عرض سلام در مورد ده آیا فاکتور دقیق تری برای تمییز to و for وجود دارد در مثال آخر همین مورد چرا از for استفاده نشد با اینکه گواهی دلیل نیاوردن مواد غذایی هم بود؟

 2. پیمان تاجیک

  ما سؤالاتمون رو کجا بپرسیم که شما جوابگو باشید؟

 3. پیمان تاجیک

  با عرض سلام و خسته نباشید منظورتون از زمان کلی در نکته اول since دقیقا بیانگر چه تنس و ساختاری در زبان انگلیسی می باشد؟

  • سلام
   در جمله فوق منظور این است که به طور کلی هر روزی که شما مدارک رو ارسال کنید پروسه صدور پروانه 90 روز خواهد بود و فرقی نمی کنه چه روزی بفرستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *